Premi Extraordinari de Doctorat

Cada programa de doctorat pot concedir durant el curs acadèmic premis extraordinaris de doctorat en funció de la qualitat científica de les tesis defensades.

En cada curs acadèmic es pot atorgar un premi extraordinari, sempre que en aquest període i programa s’hagin aprovat quatre tesis o més amb la qualificació d’excel·lent cum laude. El tribunal ha de valorar les tesis dins l’any acadèmic següent al de la lectura. En cas que el nombre de tesis sigui inferior a quatre, s’acumulen, pel que fa al nombre, a les del curs o cursos següents fins a un màxim de tres cursos, al final dels quals es pot atorgar un premi.

Opten al premi extraordinari totes les tesis amb qualificació excel·lent cum laude sense necessitat que l’autor ho sol·liciti. Els premis poden quedar deserts. Una mateixa tesi no pot optar al premi extraordinari en més d’una convocatòria.

El tribunal que ha de jutjar l’atorgament d’aquest premi és nomenat pel comitè de Direcció de l’Escola, i estarà format per cinc membres: un president, un secretari i tres vocals, escollits entre professors doctors. El tribunal pot sol·licitar la col·laboració de professorat especialitzat en la matèria per poder avaluar les diferents tesis.

El tribunal ha de fer un examen comparatiu i minuciós de les diferents tesis presentades, sense que en pugui fer cap exercici ni prova especial. En aquest examen es té en compte la valoració que van fer el dia de la defensa de la tesi els membres del tribunal.

El director de l’Escola informarà de les propostes i resolució del tribunal perquè l’aprovi la Comissió Executiva de la Junta de Govern de la Universitat. La Comissió Executiva de la Junta de Govern de la Universitat, una vegada vistes les propostes fetes, ha d’aprovar la concessió de premis extraordinaris de doctorat abans que s’acabi el curs acadèmic.