La tesi doctoral consisteix en un estudi escrit sobre una recerca de caràcter original que ha de fer un doctorand i que ha d’estar emmarcada en alguna de les línies de recerca que configuren el programa de doctorat.

Idioma de la tesi

La tesi s’ha de redactar en alguna de les llengües oficials de Catalunya o en anglès. Excepcionalment, la CAD en pot autoritzar la redacció en una altra llengua si hi ha motius acadèmics que ho justifiquin.

Estructura de la tesi

En general, la tesi doctoral s’estructura en els apartats següents:

 • I. Introducció: el doctorand ha d’explicar la importància del tema i la coherència dels diferents articles i la complementarietat entre aquests. En cas que faci la tesi  per compendi de publicacions, ha d’exposar la coherència dels diferents articles i la complementarietat entre si.
 • II. Hipòtesi i objectius: ha d’explicar la hipòtesi i els objectius del treball de recerca.
 • III. Metodologia: ha de fer una descripció general de la metodologia utilitzada en el treball de recerca.
 • IV. Resultats de la recerca: en el cas de la tesi per compendi, en aquest ha apartat el doctorand ha de presentar els articles que constitueixen el cos de la tesi doctoral. Ha d’utilitzar el format Word dels articles que finalment hagin acceptat les revistes abans que passin per maquetació.
 • V. Discussió: ha de fer una discussió global i assenyalar els resultats globals del projecte.
 • VI. Conclusió: ha d’elaborar una llista de les conclusions que hagi obtingut del treball de tesi.
 • VII. Bibliografia
 • VIII. Annexos

La tesi la revisaran dos experts en el tema externs a la Universitat Internacional de Catalunya, abans que s’aprovi per a la defensa oral.

Format de la tesi

La tesi doctoral es pot presentar en format clàssic o per compendi d’articles.

Per fer la tesi per compendi d’articles, s’han de complir els requisits següents:

a) De caràcter general:

 1. El doctorand ha de ser el primer autor de les publicacions presentades i ha d’indicar l’afiliació de UIC Barcelona en els articles.
 2. Aquests treballs s’han d’haver publicat o acceptat per ser publicats amb posterioritat a la data d’inscripció del projecte de tesi.
 3. Les publicacions que configuren la tesi doctoral no s’han d’haver utilitzat en tesis anteriors.
 4. Els articles que integren la tesi no es poden incloure en una altra. En aquest sentit, els coautors no doctors han de signar un compromís de renúncia a utilitzar-los en altres tesis. Aquests documents s’han d’adjuntar a la tesi en el moment en què es dipositi.
 5. Els treballs presentats, a més de tenir valor científic per si mateixos, han de configurar junts una unitat científica. El candidat ha de ser capaç d’establir un fil conductor per plantejar una tesi científica unitària amb un valor més ampli que la suma dels diferents treballs presentats independents entre si.

b) De caràcter específic de cada programa de doctorat:

La CAD ha d’establir els barems (nombre de publicacions i rànquing de revistes) que consideri oportuns per admetre tesis doctorals en modalitat de compendi.

Procediment de dipòsit i lectura

Dipòsit de la tesi

El dipòsit de la tesi és el període que s’inicia amb la sol·licitud de dipòsit presentada pel doctorand i finalitza amb la resolució de la CAD sobre l’aprovació de defensa de la tesi i el nomenament del tribunal.

a) Control d’originalitat de la tesi doctoral

Prèviament a l’inici de la fase de dipòsits, s’ha de controlar l’originalitat de la tesi segons els mecanismes de control que aprovi per a aquest efecte el Comitè de Direcció de l’Escola. En cas que la tesi no superi el control d’originalitat, no es podrà admetre a dipòsit.

Un cop s’hagi rebut tota la documentació (la sol·licitud del doctorand i la proposta de revisors del director), la tesi entrarà a la fase de dipòsit.

b) Avaluació de la tesi pels revisors externs

La CAD ha de nomenar els dos revisors externs que, de manera anònima, han d’informar sobre el treball presentat i han d’indicar si és apta per defensar-se o si no ho és. En aquest darrer cas, s’han d’assenyalar les recomanacions o les modificacions que s’han d’incorporar a la tesi.

La CAD, en vista dels informes dels revisors, ha de resoldre i comunicar al doctorand i al director:

 1. que la tesi es pot defensar i que es nomenarà oficialment el tribunal de defensa de la tesi.
 2. que la tesi s’ha de revisar i modificar d’acord amb les recomanacions que s’hagin fet en els informes dels revisors. En aquest cas, el doctorand, després d’haver-hi incorporat les recomanacions assenyalades, ha de tornar a presentar la tesi perquè l’avaluïn un altre cop.

Lectura i defensa de la tesi

La tesi doctoral s’ha d’avaluar en l’acte de presentació i defensa en què el doctorand ha d’exposar i defensar el treball de recerca elaborat davant dels membres del tribunal i altres assistents.

a) Format de l’acte

Aquest acte es realitzarà de manera presencial i pública. Excepcionalment, per causes justificades, la persona doctoranda i el director de la tesi poden sol·licitar a la CAD que autoritzi la defensa de la tesi de manera virtual o semipresencial (per videoconferència).

b) Designació del tribunal

La CAD ha de designar els membres del tribunal que ha de jutjar cada tesi doctoral, d’acord amb els criteris que hagi establert el Comitè de Direcció, a proposta del director de la tesi corresponent. El tribunal es nomena elegint especialistes en la matèria a què fa referència la tesi.

c) Període de publicació

En aquest procés d’avaluació i abans de l’acte de defensa, la Universitat Internacional de Catalunya ha de garantir la publicitat de la tesi doctoral finalitzada de manera que altres doctors puguin remetre observacions sobre el contingut. En aquest sentit, la tesi està en dipòsit públic perquè es pugui consultar durant 15 dies hàbils abans de la data de defensa i lectura.

d) Qualificació de la tesi

Un cop s’hagin acabat la defensa i la discussió de la tesi, el tribunal ha d’emetre un informe de valoració escrit i la qualificació global que concedeix a la tesi de no apta, aprovada, notable o excel·lent.

En cas que la tesi hagi obtingut la qualificació global d’excel·lent, el tribunal pot proposar que obtingui la menció de cum laude si s’emet el vot secret positiu per unanimitat. La votació s’ha d’efectuar individualment en un sobre tancat. L’escrutini l’ha de fer la directora de l’Escola de Doctorat, que ha d’emetre la qualificació definitiva, que l’Escola de Doctorat haurà de comunicar al doctorand, al director de la tesi i als membres del tribunal.

e) Gestió de l’acte i documentació corresponent

L’Escola de Doctorat s’encarrega de gestionar els tràmits i l’acte de defensa i lectura, d’acord amb el protocol que hagi establert el Comitè de Direcció de l’Escola, i de facilitar els documents necessaris per tramitar la sol·licitud del títol de doctor.