Comissió de Qualitat

Comissió de Qualitat

La Comissió de Qualitat de l’Escola de Doctorat té, fonamentalment, la funció de seguir, revisar i avaluar el desenvolupament dels programes de doctorat, els objectius i les competències associades a cada un, dins del sistema de garantia interna de qualitat.

En funció dels resultats obtinguts en la seva avaluació, proposarà al Comitè de Direcció un pla d’acció de millores per a la seva aprovació, farà un seguiment de la implantació d’aquestes millores i avaluarà els resultats obtinguts.

La Comissió de Qualitat estarà constituïda, com a mínim, per:

  • El/la director/a de l’Escola de Doctorat (representant de la direcció)
  • El/la gestor/a de l’Escola de Doctorat (representant del PAS)
  • Un representant de cada Comissió Acadèmica del Doctorat (representants del PDI)
  • Un estudiant de cada programa de doctorat (representant dels estudiants)
  • Un antic alumne de doctorat (representant dels Alumni de doctorat)
  • Un investigador extern a la Universitat (representant de la societat)