Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del Centre (SGIC)

Correspon al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat establir els mecanismes i procediments per al disseny, la implantació, el desenvolupament, el seguiment i la millora contínua del Sistema de Garantia Interna de la Qualitat del Centre (SGIC).

En el marc d’aquesta funció, ha de:

 • Designar els membres de la Comissió de Qualitat de l’Escola de Doctorat.
 • Aprovar les accions de millora que proposi la Comissió de Qualitat de l’Escola de Doctorat, així com els informes de seguiment i d’acreditació que s’han d’enviar a l’agència de qualitat autonòmica.
 • Elaborar un informe global dels resultats que s’obtinguin en l’avaluació i el seguiment que faci la Comissió de Qualitat de l’Escola de Doctorat i reportar-ne a la Junta de Govern el resultat.
 • Atendre els suggeriments i resoldre les queixes i els recursos que es puguin presentar en matèria de doctorat contra les decisions dels òrgans responsables dels doctorats, especialment els que afectin l’admissió en programes de doctorat i l’avaluació del rendiment dels estudiants.
 • Vetllar pel compliment d’aquesta normativa i proposar modificacions que, si escau, aprovarà la Junta de Govern.

En el marc del Sistema de Garantia Interna de Qualitat, correspon al director de l’Escola de Doctorat:

 • Establir els procediments necessaris per:
  • Garantir el control del document d’activitats de cada doctorand i les seves certificacions.
  • Assegurar que els programes de mobilitat es desenvolupen i s’analitzen correctament.
  • Assegurar la informació pública dels programes de doctorat.
 • Preparar l’informe anual per al Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat, en què ha de reflexionar i aportar dades globals sobre el desenvolupament dels diferents programes de doctorat i la gestió de les comissions acadèmiques; l’avaluació i l’actualització de directors i tutors, i els resultats i la valoració dels indicadors necessaris per al seguiment i l’acreditació.
 • Preparar l’informe anual del director de l’Escola per a la Comissió de Qualitat com a responsable de les bones pràctiques de l’Escola de Doctorat, en el qual ha de recollir els resultats de les reclamacions, les queixes i els suggeriments que hagi rebut, incloses les del Síndic de Greuges.

Comissió de Qualitat

Procediments interns

Informes de seguiment