Introducció

Per tal de promoure l'activitat divulgadora entre l'estudiantat de doctorat, la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), a través de la seva Xarxa de Divulgació i Cultura Científica (RedDivulga), convoca per segon any consecutiu la "II Edició del Concurs la teva tesi doctoral en un Fil de Twitter: #HiloTesis". Els participants hauran de divulgar la seva tesi doctoral en un fil de no més de 20 tuits amb les limitacions i possibilitats que ofereix la xarxa social Twitter.

Objectiu

L'objectiu és que aquells investigadors en formació/doctorands, tant si estan actualment desenvolupant la seva tesi doctoral com si l’han finalitzat en els darrers 6 mesos, puguin explicar a la societat el que fan, com ho fan i perquè ho fan. Per això, es proposa l'elaboració d'un fil a Twitter per aprofitar aquesta xarxa social i les seves possibilitats com a canal de comunicació, adaptant el contingut de la tesi a un llenguatge senzill, accessible i atractiu.

Requisits

Podrà participar qualsevol doctorand de la UIC Barcelona de qualsevol Programa i serà obligatori haver superat satisfactòriament almenys una avaluació del Document d'Activitats (DONEU) i Pla de Recerca (CED) o que hagin defensat la seva Tesi Doctoral en un termini màxim de 6 mesos anterior a la data d'inici del concurs. Les sol·licituds d'aquells participants que no compleixin amb aquesta condició seran desestimades.

Els participants hauran de donar a conèixer el contingut de la seva tesi en un màxim de 20 tuits, ateses les limitacions d'aquesta xarxa social, i en qualsevol de les llengües cooficials.

Inscripció

Una vegada publicat el fil, haurà d'emplenar-se el següent formulari per a poder ser considerat al concurs. Dins del termini de desenvolupament del concurs fins a les 23:59h del 30 d'abril de 2022.

Una vegada emplenat el formulari de la CRUE, haurà d'emplenar el formulari de la UIC: Link al formulari.

És important tenir en compte que les candidatures hauran de comptar amb el vistiplau del director de tesi i garantir que la informació proporcionada, inserida en el fil, enllaçada, etc. és susceptible de difusió pública. Si les recerques estiguessin vinculades a algun acord de confidencialitat, els estudiants hauran de contrastar amb les parts implicades els continguts utilitzats en el concurs.

Ni la UIC ni CRUE es responsabilitzaran de les infraccions que puguin derivar-se d'aquest incompliment.