Els estudis de doctorat es corresponen amb el tercer cicle d’estudis universitaris oficials i tenen com a objectiu adquirir les competències i les habilitats relacionades amb la recerca científica de qualitat. Així, doncs, el programa de doctorat consta d’un conjunt d’activitats que permeten desenvolupar aquestes competències i habilitats, necessàries per obtenir el títol de doctor.

Estudiant de doctorat

És personal investigador en formació de l’Escola de Doctorat i haurà de desenvolupar el pla de recerca sota la supervisió del director de la tesi, nomenat per la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD).

Com a estudiant del programa de doctorat haurà de:

 1. Matricular-se cada curs acadèmic al programa. El fet de no gestionar la matrícula suposa renunciar als estudis de doctorat.
 2. Signar el compromís documental que concreti les seves responsabilitats i funcions de supervisió del director i, si escau, del tutor, de la manera que estableix la Universitat Internacional de Catalunya.
 3. Participar en les activitats formatives i en els seminaris de recerca programats en els estudis de doctorat i en les activitats que s'acordi amb el seu director i consignar-les al document d’activitats del doctorand (DAD).
 4. Desenvolupar el pla de recerca amb la dedicació i l’aprofitament necessaris.
 5. Presentar al director el treball fet amb el format i la freqüència que s'han acordat prèviament.
 6. Complir les normes ètiques que hagi establert la Universitat Internacional de Catalunya.
 7. Evitar el plagi i respectar els principis de propietat intel·lectual. Indicar la vinculació i l’afiliació amb UIC Barcelona en les publicacions i els resultats de la tesi.
 8. Utilitzar, amb la cura i l’ús adequats, els béns, els equips, les instal·lacions etc., tant de la nostra universitat com de les entitats col·laboradores.

Direcció de la tesi

El director de tesi és el màxim responsable del desenvolupament del pla de recerca i orientar i planificar les activitats de formació de l'estudiant de Doctorat. Haurà de vetllar per l'impacte i la novetat en el camp de la temàtica de la tesi doctoral.

El director de la tesi el pot proposar la CAD o el doctorand. En cas que es proposi com a director de la tesi una persona que no sigui personal docent investigador (PDI) de UIC Barcelona i que no codirigeixi la tesi amb un professor del programa, la CAD ha de designar un tutor de UIC Barcelona.

Com a requisit general, el director de la tesi ha d’estar vinculat a una universitat i percebre un sexenni. Excepcionalment, la CAD pot nomenar director un professional no vinculat a una universitat que acrediti una recerca equivalent. La CAD del programa de doctorat ha d’establir el procediment per fer el reconeixement de la recerca equivalent del professorat que no pugui demanar sexennis perquè és extern a UIC Barcelona.

Les tesis doctorals les poden dirigir dos o tres doctors, quan hi hagi raons acadèmiques, com ara la interdisciplinarietat temàtica o els programes desenvolupats en col·laboració nacional o internacional, amb l’autorització prèvia de la CAD.

En l’exercici de la seva tasca com a director de la tesi haurà de:

 1. Signar el compromís documental que concreti les funcions de supervisió de les seves persones doctorandes, de la manera que estableixi la Universitat Internacional de Catalunya.
 2. Participar en les activitats de formació per a directors de tesis que ofereixi l’Escola de Doctorat per complir amb responsabilitat les funcions de supervisió dels seus doctorands.
 3. Indicar al doctorand les activitats formatives més adequades per a la recerca quan el programa de doctorat les consideri.
 4. Comunicar al doctorand qualsevol norma o aspecte ètic que pugui tenir relació amb la recerca.
 5. Supervisar el pla de recerca i la participació en activitats de formació del doctorand. Acordar el pla de supervisió del treball de recerca i planificar reunions regulars.
 6. Enviar anualment a la CAD l’informe sobre el desenvolupament de la feina feta pel doctorand.
 7. Llegir, corregir i comentar el manuscrit de la tesi, en les successives redaccions, abans de la data pactada per al dipòsit.
 8. Proposar a la Comissió Acadèmica possibles membres per a la Comissió Específica de cada doctorat.
 9. Proposar a la Comissió Acadèmica corresponent els revisors externs per avaluar les tesis dipositades.
 10. Proposar a l’Escola de Doctorat les persones que poden formar part del tribunal en la defensa de la tesi.

Durada dels estudis

Els estudis de doctorat es poden realitzar amb dedicació a temps complet o a temps parcial.

 • Durada dels estudis a temps complet: màxim 4 anys
 • Durada dels estudis a temps parcial: màxim 7 anys

Es pot concedir una pròrroga d’extensió de la durada dels estudis d’un any, en els casos degudament justificats prèvia sol·licitud a la Comissió Acadèmica de Doctorat.
 

Normes de permanència

 1. Es causarà baixa definitiva en el programa en els supòsits següents:
  • Per renúncia voluntària a continuar en el programa, que ha de comunicar per escrit a la CAD.
  • Per decisió motivada de la CAD.
  • Per falta de pagament de la matrícula anual dins el període establert.
  • Per finalització del programa de doctorat després de la defensa de la tesi doctoral.
 2. El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal del programa, per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més.
  Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la CAD responsable del programa, que es pronunciarà sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand.
 3. Per causes justificades el doctorand pot sol·licitar la pròrroga legalment establerta en la durada dels estudis.
  Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la CAD amb tres mesos d’antelació a la data en què venç el termini de durada del programa.