Planificació dels estudis

Primer curs acadèmic:

 • Comissió Específica de Doctorat (CED)→:Exposar i desenvolupar la proposta de recerca davant la Comissió Específica de Doctorat (CED), com a tràmit previ a que la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) aprovi el pla de recerca si s'escau.
 • Comitè d'Ètica de Recerca de UIC Barcelona (CER)→:avalua èticament el pla de recerca aprovat per la CAD.
 • Activitats formatives: durant el període d’estudis, el doctorand, a més de desenvolupar el seu pla de recerca, haurà de participar en les activitats de formació que s’estableixin en el programa.
   

Durant tots els cursos (temps complet 4 anys / temps parcial 7 anys):

 • Desenvolupament del pla de recerca
 • Document d'activitats del doctorand (DAD): registre de les activitats acadèmiques i de recerca realitzades al llarg del curs acadèmic.
   

A partir de segon curs acadèmic en endavant:

 • Dipòsit i defensa de la tesi.
 • Sol·licitud del títol de doctor.

Formació

Al llarg dels estudis de doctorat, l’alumne haurà de realitzar activitats de formació que completin el seu perfil com a investigador. Aquestes activitats poden ser d’àmbit transversal o més específiques de cada programa. L’estudiant de doctorat, juntament amb el seu director (i el seu tutor), seleccionarà aquelles activitats de formació que millor s’adaptin al seu perfil i competències de recerca.

L’Escola de Doctorat organitza anualment activitats de formació transversal, com ara oratòria, ètica de la investigació, maneig de bases de dades, organització de la bibliografia, escriptura d’un article científic, etc.

Els programes de doctorat organitzen activitats de formació específiques de cada programa o línia d’investigació.

Temàtica general
Objectius
Ètica
Criteris ètics de la recerca científica. Principals perspectives ètiques i la seva implicació en la recerca.
Bibliografia
Curs sobre bases de dades, indicadors i avaluació de la producció científica. Informació sobre fonts de dades documentals. Obtenció, anàlisi i valoració de les dades.
Metodologia de la recerca
Obtenció, anàlisi i valoració de les dades. Objectiu de transmetre coneixements bàsics sobre la recerca.
Escriptura científica
Curs taller de redacció d’articles per a publicacions especialitzades i de divulgació. Informació sobre fonts de dades documentals.
Projecte de recerca
Redactar projectes de recerca i participar en convocatòries competitives i no competitives. Informació sobre on cal acudir per obtenir fons per a la recerca.
Exposició de la recerca
Objectiu de rebre formació sobre la recerca actual en l’àrea corresponent i feedback de la pròpia recerca.
Protecció de la propietat intel·lectual i transferència de tecnologia
Formació sobre la protecció de la propietat intel·lectual i, en concret, sobre les clàusules habituals als convenis de recerca.
Oratòria
Desenvolupar competències de comunicació oral encaminada a facilitar la integració dels nous investigadors a la comunitat científica i participar en la presentació d’un pòster o una comunicació en un congrés científic.

Mobilitat i estades de recerca

Es tracta d’una activitat de formació que planificarà el doctorand amb el director de la tesi i es podrà fer en universitats o centres de recerca tant nacionals com internacionals. Podrà tenir una durada curta (menys de tres mesos) o llarga (període superior a 90 dies)

Al centre de recerca extern s’assignarà al doctorand un supervisor d’acollida, que supervisarà el seu treball per poder fer una avaluació contínua del seu aprenentatge, de les competències que anirà adquirint i del desenvolupament de les activitats de formació.

Quan l’estada de recerca duri, com a mínim, tres mesos i es faci en una universitat o centre de recerca estrangers, el doctorand podrà optar a la menció internacional al títol de doctor en el moment de defensar la tesi.

Seguiment del doctorat

La Comissió Acadèmica del Doctorat (CAD) és la responsable de realitzar el seguiment anual de tots els estudiants de doctorat del programa, i ho fa a través de l’avaluació anual del document d’activitats del doctorand (DAD) i del pla de recerca, així com dels informes emesos pel director de tesi i/o tutor.

Document d'activitats del doctorand (DAD)

De forma anual, l'estudiant de doctorat haurà de presentar un document amb totes les activitats realitzades (cursos de formació, assistència a congressos, impartició de seminaris, estades de recerca, publicació d'articles) per aprovar-la la CAD.

Pla de recerca

L’estudiant de primer curs de doctorat ha d’elaborar un pla de recerca (projecte de tesi), que inclourà almenys la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-lo. Abans de finalitzar el primer any, l’estudiant de doctorat ha de presentar el seu pla de recerca davant d’una comissió d’experts externs a la Universitat Internacional de Catalunya, Comissió Específica de Doctorat (CED), per a la seva aprovació posterior per la CAD. El pla de recerca haurà de ser avaluat pel Comitè d’Ètica de Recerca de la Universitat (CER).

Anualment la CAD supervisa la progressió de la investigació duta a terme per l’alumne a través del seguiment anual del pla de recerca.