Programa de Doctorat en Ciències de la Salut per la Universitat Internacional de Catalunya

Tipus de programa
Doctorats
Durada
des del 02-09-2024 al 29-08-2025
Preu
Matrícula anual al programa: 915€
Drets del dipòsit de la tesi doctoral: 850€
Drets de lectura i defensa de la tesi doctoral: 1.500€
Sol·licitud del títol de Doctor: 315€
Places
70
 • Inici
 • Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)
 • Línies i equip de recerca
 • Informació general
 • Organització i planificació
 • Procés d'admissió
 • Informació Econòmica
 • Tesis defensades

El programa

El programa de Doctorat en Ciències de la Salut aglutina el coneixement i l’experiència dels professors investigadors dels departaments de Medicina, Odontologia, Infermeria, Fisioteràpia, Psicologia, Bioenginyeria i Ciències Bàsiques. El programa té com a objectiu formar investigadors en l’àmbit de la salut amb una visió interprofessional i pluridisciplinària, amb capacitat de generar coneixement nou, així com proposar solucions per als problemes actuals sanitaris a què s’enfronta la nostra societat.

Es pretén que els doctorands i doctorandes a més a més de la investigació específica en el seu tema de recerca, puguin aprendre de les visions diverses i complementàries procedents d’altres disciplines. El programa també està interrelacionat amb els altres programes de la Universitat i ofereix la possibilitat d’estudiar la influència de l’educació, la comunicació, l’economia o l’urbanisme sobre la salut.

El programa disposa de totes les infraestructures del Campus Sant Cugat (laboratoris de recerca biomèdica, microscòpia, cultius cel·lulars, materials odontològics, simulació, bioenginyeria, etc.) així com les instal·lacions de la clínica odontològica, sales de fisioteràpia, hospitals universitaris i centres associats en els quals hi ha totes les especialitats mèdiques, quirúrgiques i de serveis centrals.

Els diplomats del programa disposen dels coneixements i les competències per aplicar el mètode científic en recerca mèdica, i estan capacitats per analitzar i proposar solucions davant de reptes de salut. A més a més, tenen la capacitat per formar futurs nous investigadors en el camp de l’atenció a la salut. 

Perfils de sortida

Cal distingir dos perfils de sortida. El primer, el de professionals no assistencials d’alta qualificació que poden treballar al sector de la salut, tant públic com privat. Els titulats poden fer tasques de recerca a instituts de recerca o agències d’avaluació, desenvolupament i avaluació d’intervencions sanitàries, desenvolupament d’assajos clínics o gestió de projectes.

Un segon perfil és el de professionals en actiu del sector de la salut, que combinen activitat assistencial i investigadora a hospitals o centres de salut. Així, poden contribuir a la millora de l’assistència sanitària de forma proactiva.

El programa té com a principals sortides professionals:

 • Hospitals i centres de salut
 • Agències d’avaluació sanitària
 • Ensenyament universitari
 • R+D a centres públics de recerca
 • Empreses farmacèutiques i Contract Research Organizations (CROs)
 • Innovació i emprenedoria

Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) té com a objectiu general vetllar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació integral dels estudiants de doctorat.

Per això valorarà anualment el document d’activitats del doctorand (DAD) i el desenvolupament del pla de recerca de cada un dels estudiants. Així mateix, és responsable de l’aprovació final de la tesi doctoral perquè es defensi davant un tribunal.

CAD del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) del Programa de Doctorat en Ciències de la Salut està formada per:

President

Dra. Carmen Muñoz Almagro (presidenta) 
cmunoza@uic.es

Vocals

Dr. José Antonio González. Departament de Odontologia
jagonzalez@uic.es 

Dra. Cari Bagur. Departament de Fisioteràpia
cbagur@uic.es 

Dr. Pere Castellví. Departament de Medicina
pcastellvi@uic.es 

Dra. Mireia Llauradó. Departament de Infermeria
mllaurados@uic.es 

Dra. Rut Fadó. Departament de Ciències Bàsiques
rfado@uic.es 

Dr. Pablo Altuna. Departament de Odontologia
altuna@uic.es 

Dra. María Ángeles de Juan. Departament de Infermeria
mdejuan@uic.es 

Dra. Esther Jovell. Departament de Medicina
ejovell@uic.es 

Línies i equip de recerca

Línies de recerca: Introducció

El programa de Doctorat en Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya s’adequa de manera coherent a l’oferta formativa i acadèmica actual en què es proposen les línies de recerca següents, integrades per un grup nombrós de professors amb experiència investigadora acreditada.  

 Coordinador:

Dr. Albert Balaguer Santamaría

Línia 1: Pal·liació al final de la vida i en la cronicitat. Comunicació amb el pacient

Responsable de la línia de recerca: Dra. Cristina Monforte

Objectius:

 • Estudiar els factors protectors i precursors del patiment de la persona amb diagnòstic de malaltia que amenaça la vida i de la seva família.
 • Avançar en el coneixement de les necessitats de les persones amb malaltia avançada i de la seva família.
 • Estudiar els diferents tractaments que contribueixen a alleugerir el patiment del pacient-família amb diagnòstic de malaltia avançada. 
 • Estudiar l’impacte i l’abordatge del patiment i el desig d’avançar la mort en pacients amb malaltia avançada.
 • Desenvolupar models de diagnòstic, acompanyament i tractament per a pacients i família.
 • Desenvolupar models d’aprenentatge per formar els professionals en l’abordatge de les necessitats de la persona-família amb malaltia que amenaça la vida.

Aquesta línia integra un grup de recerca reconegut i consolidat (2021-SGR-01379) i la Càtedra WeCare: Atenció al Final de la Vida.

L’objecte d’estudi del grup és el patiment i particularment el desig d’avançar la mort (DAM) en persones amb malaltia avançada. En aquests anys, hem intentat respondre a algun dels interrogants més urgents sobre aquest fenomen: Quin significat té per a qui l’experimenta? Per què alguns pacients, però no tots, poden desitjar morir? Quina incidència té i quins factors poden actuar com a desencadenants del DAM?

La nostra recerca s’ha efectuat des d’una perspectiva multidimensional (incloent-hi aspectes físics, emocionals, socials i espirituals) i procurant abastar pacients, famílies i professionals. Aquest grup ha contribuït a millorar: 

a)    La comprensió i conceptualització del DAM.
b)    La detecció i l’avaluació d’aquest desig.
c)    La identificació i una comprensió més bona d’alguns factors que hi estan relacionats. 
d)    La identificació i l’avaluació de les necessitats de la persona amb malaltia avançada. 
e)    El disseny, el consens i la implementació de models d’avaluació de necessitats de la persona amb malaltia avançada. 
f)    L’autoconfiança del professional en l’abordatge i el maneig del patiment i el desig d’avançar la mort en pacients amb malaltia avançada. 
g)    La importància de donar l’espai per parlar de la mort en pacients en cures pal·liatives.

Web: https://wecare.uic.es

Equip de professorat investigadors

Les persones interessades podeu posar-vos en contacte amb: Dra. Iris Crespo (icrespo@uic.es) o Dra. Andrea Rodríguez (arodriguezp@uic.es).

Línia 2: Educació en salut

Responsable de la línia de recerca: Dr. Albert Gallart

Objectius: La línia de recerca en Educació en Salut UIC Barcelona treballa en dos grans eixos:

 • Educació per a la salut, dirigida a millorar el coneixement sobre la salut i els seus condicionants per part de la població i a capacitar els futurs professionals de la salut com a formadors en salut.
 • Educació en ciències de la salut, dirigida a millorar la formació dels futurs professionals de la salut perquè assoleixin l’excel·lència professional, tant en les capacitats tècniques com en les competències relacionals, l’autogestió, la interprofessionalitat, la priorització i la presa de decisions.

Equip de professors investigadors

Els interessats contacteu amb:  Dr. Albert Gallart agallart@uic.es

 

Línia 3: Recerca translacional, clínica i aplicada

Responsable de la línia de recerca: Dr. Xavier Corbella Virós

Objectius:

 • Aplicació en la pràctica clínica dels coneixements adquirits al laboratori d’àmbit biomèdic i/o de les ciències bàsiques i/o experimentals, amb l’objecte de millorar l’atenció a la salut de les persones.
 • Conèixer els mecanismes de la malaltia, així com els seus determinants demogràfics, epidemiològics i/o socioeconòmics, i també les seves característiques clíniques, els procediments diagnòstics i/o terapèutics, els factors pronòstics i/o les mesures preventives.
 • Analitzar les millors pràctiques en termes d’activitat, qualitat, seguretat, eficiència i satisfacció, tant en l’àmbit assistencial, professional, organitzatiu, institucional com del mateix sistema sanitari, i també en l’àmbit de la salut pública i/o les polítiques sanitàries.

Equip de professors investigadors

Els interessats contacteu amb: Dr. Xavier Corbella xcorbella@uic.es

Línia 4: Malalties infeccioses: prevenció, diagnòstic i tractament

Responsable de la línia de recerca: Dr. José Nart Molina

Objectius:

 • Estudiar avenços científics i establir millores medicosanitàries en la prevenció, el diagnòstic i el tractament de les malalties infeccioses.
 • Estudiar la interrelació i la translació de les diferents malalties infeccioses.
 • Promoure la salut general del pacient, reduint el risc d’infeccions i malalties inflamatòries.

Equip de professors investigadors

Els interessats contacteu amb:

Àrea Odontologia: Dra. Cristina Vallès Vegas  cristinavallveg@uic.es

Àrea Medicina: Dra. Carmen Muñoz Almagro cmunoza@uic.es

Línia 5: Avaluació dels determinants de salut

Responsable de la línia de recerca: Dr. José M.ª Martínez Sánchez

Objectius:

Caracteritzar els determinants de la salut de la població del nostre entorn.

 • Avaluar les polítiques sanitàries implementades.
 • Desenvolupar polítiques de salut pública de prevenció primària, secundària, terciària i quaternària per reduir l’impacte de les malalties no transmissibles en la població.
 • Trobar nous marcadors biològics per a la correcta caracterització dels determinants de la salut.

Equip de professors investigadors

Els interessats contacteu amb:  Dr. José M. Martínez-Sánchez jmmartinez@uic.es

Línia 6: Valoració i actuació de la fisioteràpia en el control del moviment

Responsable de la línia de recerca: Dra. M.ª Caridad Bagur Calafat

Objectius:

En aquesta línia l’objectiu principal de recerca del grup és analitzar els mecanismes de valoració i actuació de la fisioteràpia en els processos involucrats en el control i l’execució del moviment.

Equip de professors investigadors

Consulta els grups de treball de fisioteràpia.

Les persones interessades podeu posar-vos en contacte amb: Dra. M. Caridad Bagur Calafat (cbagur@uic.es).

Línia 7: Bioenginyeria i medicina regenerativa

Responsable de la línia de recerca: Dr. Román Pérez Antoñanzas

Objectius:

 • Enllaçar conceptes multidisciplinaris de diverses àrees com la biologia, la química, la ciència dels materials, la física i la medicina per desenvolupar dispositius mèdics que puguin millorar la regeneració o substitució d’òrgans danyats.
 • Entendre i estudiar les interaccions entre els dispositius mèdics dissenyats i els teixits vius.
 • Aprendre metodologies i tècniques experimentals en el camp de la bioenginyeria i la medicina regenerativa.

Línies de recerca:

El principal objectiu és establir nous sistemes i dispositius que puguin estimular la regeneració del teixit danyat o lesionat. L’Institut està subdividit en quatre àrees de recerca principals:

 1. Substrats per a la regeneració de teixits. 
  Un aspecte clau de la recerca és desenvolupar nous biomaterials i substrats capaços de guiar les cèl·lules cap a determinats llinatges per estimular la regeneració d’un teixit danyat. Això es realitzarà ajustant les característiques químiques i físiques dels biomaterials per imitar l’estructura nativa dels teixits i òrgans.
 2. Sistemes de distribució de biomolècules/cèl·lules. 
  El nostre objectiu és imitar les vies regeneratives dels teixits natius alliberant múltiples molècules implicades en la regeneració dels teixits. Aquest objectiu s’aconseguirà mitjançant la distribució seqüencial de molècules terapèutiques o ions, així com l’encapsulament de cèl·lules capaces d’alliberar molècules de senyalització als teixits circumdants. La intenció és obtenir sistemes en forma de fibra que es puguin aplicar fàcilment a la impressió en 3D per permetre l’assignació de cèl·lules i molècules en assignacions específiques.
 3. Teràpia cel·lular.
  L’objectiu és desenvolupar protocols que permetin la diferenciació cel·lular mitjançant estratègies més eficients que les actuals. També es pretén modular la resposta cel·lular mitjançant diferents molècules o ions.
 4. Materials dentals. 

Aquestes línies de recerca tenen com a objectiu millorar els materials que s’utilitzen actualment en el camp dental, com els materials endodòntics i els implants dentals, per millorar-ne l’activitat i augmentar l’èxit dels materials implantats.

Equip de professors investigadors

Les persones interessades podeu posar-vos en contacte amb: Dra. Isabel Elorduy (ielorduy@uic.es).

Línia 8: Recerca bàsica i clínica aplicada a l’odontologia

Responsable de la línia de recerca: Dr. Federico Hernández-Alfaro i Dr. Miguel Roig Cayón

Objectius:

Tractament i rehabilitació de l’invàlid oral. Aprofundir en el tractament dels processos responsables de la invalidesa oral, tractament de les seqüeles provocades per malaltia tumoral maxil·lofacial, osteoquimionecrosi de les maxil·lars, trauma, atrofia maxil·lomandibular per edentulisme, alteracions del desenvolupament maxil·lofacial i patologia dental. L’equip de tractament i rehabilitació del pacient amb discapacitat oral i maxil·lofacial es forma a partir de la fusió de tres equips de recerca, i se centra en la restauració integral de la funció oral i facial del pacient. Això abasta des de problemes en la mandíbula i maxil·lar, fins a procediments de reconstrucció òssia i tècniques conservadores i restauradores en odontologia endodòntica. 

L’objectiu és unificar la recerca que comporta el tractament holístic i complet dels pacients:

 • Projecte de reconstrucció integral de l’invàlid orofacial. 
 • Projecte de rehabilitació en atròfies de maxil·lar. 
 • Projecte d’autotrasplantaments dentals.
 • Projecte de tractament de l’apnea obstructiva del son.
 • Projecte de cirurgia ortognàtica i reconstructiva mínimament invasiva digitalitzada.
 • Noves tecnologies en endodòncia.
 • Projectes en el tractament de la disfunció de l’ATM.

Equip de professorat investigador:

Les persones interessades podeu posar-vos en contacte amb:

Àrea Periodoncia: Dra. Marta Vallès Rodríguez (mvalles@uic.es).

Àrea Cirurgia: Dra. Maria Giralt Hernando (mgiralt@uic.es).

Àrea Ortodòncia: Dr. Andreu Puigdollers Pérez  (andreup@uic.es).

Àrea d’Endodòncia: Dr. Francesc Abella Sans (franabella@uic.es).

Línia 9: Recerca en neurociències

Responsable de la línia de recerca: Dra. Núria Casals Farré

Objectius:

L’estudi molecular, cel·lular i fisiològic de les neurones i la seva integració en l’organisme sencer. 

Actualment, les sublínies de recerca són les següents:

 • Control hipotalàmic del metabolisme energètic i prevenció de l’obesitat.
 • Transport dels receptors AMPA de glutamat i el paper que tenen en la cognició.
 • Bases moleculars de l’espasticitat paraplègica hereditària.
 • Regulació del transport axonal per nutrients.
 • Imatge funcional in vivo de circuits cerebrals per al processament sensorial, predictiu i d’atenció.
 • Bases cerebrals del processament i aprenentatge del llenguatge.
 • Interacció entre la plasticitat sinàptica i les ones cerebrals com a mecanisme molecular de l’aprenentatge i la memòria.
 • Mapeig funcional 4D de la plasticitat de les espines dendrítiques en models dels trastorns de l’espectre autista.
   

Equip de professorat investigador:

Les persones interessades podeu posar-vos en contacte amb: Dra. Núria Casals (ncasals@uic.es).

Línia 10: Recerca en fisiologia i proliferació cel·lular

Responsable de la línia de recerca: Dra. Roni Helene Grace Wright

Objectiu:

Equip format amb l’objectiu d’estudiar diferents aspectes de la fisiologia i patologia cel·lular, especialment la proliferació cel·lular. Algunes de les preguntes que aborda són:

 • Anàlisi del paper de noves ciclines en tumors.
 • Resposta cel·lular a la limitació de nutrients.
 • Estudi del paper del polifosfat en la proliferació cel·lular.
 • Estudi del paper de l‘ATP nuclear en la metàstasi.
 • Descobriment i validació cel·lular de biomarcadors potencials de càncer en esferoides 3D i models CAM in vivo.

Equip de professorat investigador:

Les persones interessades podeu posar-vos en contacte amb:

Metabolisme de cèl·lules tumorals (Polyphosphate):  Dr. Samuel Bru Rullo (sbru@uic.es).

Mecanismes de proliferació de cèl·lules tumorals (Atypical Cyclins): Dra. Eva Quandt (equandt@uic.es). 

Mecanismes de progressió agressiva del càncer:  Dra. Roni Helene Grace Wright (rhgwright@uic.es).

Línia 11: Recerca en hematologia hereditària i metabolisme del ferro

Responsable de la línia de recerca: Dra. Mayka Sánchez 

Objectiu:

Aquesta línia de recerca s’engloba dins del grup SGR: 2021 SGR-00561- GRC- Hereditary HematoLogy and Iron Metabolism.

Aquest SGR està integrat per investigadors del grup de recerca de UIC Barcelona Iron Metabolism: Regulation and Diseases Research Group i per investigadors externs del VHIO,  l’FTM, l’Hospital Clínic de Barcelona, l’Hospital de Nens de Barcelona, l’ICO-Badalona-HGTiP.

Aquest equip s’ha format amb l’objectiu d’estudiar diferents aspectes de l’àmbit molecular, cel·lular, genètic i fisiopatològic del metabolisme del ferro i d‘altres malalties hematològiques hereditàries.

 • Millora del diagnòstic genètic de les malalties relacionades amb el metabolisme del ferro i altres malalties hematològiques hereditàries mitjançant l’ús de panells NGS en col·laboració amb les empreses BLOODGENETICS i WHOLE GENIX SL.
 • Descoberta i caracterització funcional de noves mutacions en malalties relacionades amb el metabolisme del ferro i altres malalties ematològiques hereditàries.
 • Descoberta i caracterització funcional de noves malalties relacionades amb el metabolisme del ferro i altres malalties hematològiques hereditàries mitjançant WES i WGS.
 • Desenvolupament d’eines de telemedicina per millorar el diagnòstic i la gestió de pacients amb malalties hematològiques hereditàries i malalties relacionades amb el metabolisme del ferro. 
 • Descobriment de nous ARNm regulats per IRP mitjançant estudis moleculars i cel·lulars en línies cel·lulars i estudis in vitro i in vivo.
 • Desenvolupament i millora d’eines bioinformàtiques per predir elements d’ARNm anomenats elements de resposta al ferro o IRE.

Les línies de recerca són les següents:

 • Diagnòstic i teràpia gènica en CDA. Recerca translacional sobre anèmies diseritropoètiques congènites (CDA), una anèmia hereditària rara, per millorar-ne el diagnòstic i desenvolupar teràpies innovadores com la teràpia gènica per al tipus II de CDA. 
 • Nous gens en el metabolisme del ferro. Sistema regulador IRP/IRE. Recerca bàsica sobre nous ARNm que contenen un element de resposta al ferro (IRE) i regulat post-transcripcionalment per proteïnes reguladores del ferro (IRP). 
 • Noves malalties, nous gens i mutacions novelles en malalties hematològiques hereditàries i malalties relacionades amb el ferro. Recerca translacional en la descoberta de noves malalties humanes i noves mutacions en trastorns hematològics hereditaris i relacionats amb el ferro. 
 • Guies clíniques, eines de telemedicina, eines bioinformàtiques i suport als pacients (hemocromatosis i anèmies rares)
  Nanotecnologia i malalties hematològiques. Nanobiosensors multiplexats per al diagnòstic instantani i classificació de l’anèmia en el punt de cures. 

Equip de professorat investigador:

Les persones interessades podeu posar-vos en contacte amb: Dra. Mayka Sánchez  (msanchezfe@uic.es).

Informació general

Organització i planificació

Informació específica del programa

Formació - Doctorat en Ciències de la Salut

CIÈNCIES DE LA SALUT

Recomanada / Any 1 - Seminari sobre criteris ètics de la investigació científica, i altres possibles qüestions ètiques relacionades amb l’àmbit de la recerca, la ciència, la tecnologia i l’exercici professional

Recomanada / Any 1- Metodologia de la recerca

Opcional / Any 1 - Curs sobre bases de dades, indicadors i avaluació de la producció científica

Opcional / Any 2 - Curs-taller de redacció d’articles per a publicacions especialitzades i de divulgació

Opcional / Any 2 - Curs avançat en protecció de la propietat intel·lectual i transferència de tecnologia

Opcional / Any 3 - Curs-taller de redacció d’un projecte de recerca i sol·licitud de finançament

Opcional / Any 3 - Seminaris de recerca

Opcional / Any 3 - Oratòria. Desenvolupar competències de comunicació oral

Comissió específica de Doctorat (CED)

Abans de finalitzar el primer any, l’estudiant de doctorat ha de presentar el seu Pla de Recerca davant d’una comissió d’experts externs a la UIC, Comissió Específica de Doctorat (CED), perquè posteriorment l’aprovi la CAD.

Els aspectes que s’han de tenir en compte en l’exposició oral i que s’avaluaran són els següents:

 1. Demostrar l’objectiu científic del pla de recerca: estat de la qüestió, contribució del treball al període actual i rellevància del tema d’estudi.
 2. Exposar la metodologia i el pla de treball proposat per aconseguir l’objectiu científic del projecte.
 3. Demostrar que la durada o la planificació temporal del projecte és raonable per assolir els objectius proposats.
 4. Mostrar habilitats comunicatives.
 5. Tenir la capacitat de donar una resposta crítica i raonada a les preguntes que faci la Comissió.
 6. Exposar altres dades rellevants durant el període actual del pla de recerca: integració del doctorand a l’equip de recerca (si escau).

Desenvolupament i aprovació

 • La CED ha d’avaluar la qualitat i la viabilitat del pla de recerca i el pot rebutjar si no li sembla adequat.
 • Cada membre de la CED ha d’avaluar els aspectes que es descriuen en la plantilla i pot fer recomanacions, pot indicar les modificacions que s’han de fer obligatòriament o pot fer qualsevol altre comentari en relació amb el pla de recerca avaluat.
 • En acabar, el president de la CED ha d’emplenar l’acta d’avaluació

Avaluació del pla de recerca

 • Apte: el projecte i l’exposició són correctes.
 • Apte amb suggeriments de millora: la CED recomana al doctorand fer-hi alguns canvis que no afecten de manera substancial el pla de recerca, però que poden millorar el projecte de tesi.
 • Projecte amb modificacions obligatòries: s’ha de revisar el projecte per incorporar-hi els canvis que hagi indicat la CED que modifiquen de manera important el pla de recerca presentat (objectius, metodologia, capacitat de realització, etc.). El doctorand haurà de presentar novament el projecte, per escrit o en exposició oral davant de la CED, segons se li indiqui.
 • No apte: el doctorand ha de presentar un nou projecte davant de la CED.

Procés d'admissió

Perfil d’ingrés i criteris d’admissió per al Doctorat en Ciències de la Salut

a) El perfil d’ingrés recomanat per als estudiants del doctorat serà el següent:

 • Estar en possessió d’un títol (grau o màster) relacionat amb l’àmbit de les Ciències de la Salut, és a dir, Medicina, Odontologia, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Psicologia, Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició, etc., o camps afins com: Economia de la Salut, Gestió Sanitària, Química, o altres que incloguin matèries relacionades amb la recerca.
 • Experiència prèvia a la realització d’un treball de recerca.
 • Vocació per la ciència i la investigació.
 • Nivell d’anglès B2.

b) Criteris d’admissió. La CAD realitzarà la selecció dels candidats sobre la base de la ponderació següent:

 • Curriculum vitae i experiència prèvia en investigació: 40 %
 • Tema de recerca i rellevància estratègica d’aquest: 40 %
 • Entrevista personal i motivació: 10 %
 • Nivell d’anglès: 10 %

Informació Econòmica