Programa de Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats per la Universitat Internacional de Catalunya

Tipus de programa
Doctorats
Durada
Full-time: 3 years. Part-time: 5 years
Places
18
 • Inici
 • Línies de recerca
 • Comissió acadèmica
 • Equip
 • Organització i planificació
 • Beques i finançament
 • Prerequisits i admissió
 • Contacte

El Programa de Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats és un Doctorat interdisciplinari i internacional que promou la recerca de qualitat.

Aquest doctorat persegueix la recerca transversal, aprofitant la sinergia epistemològica i metodològica d’aquestes àrees de coneixement. Comunicació i Educació van de bracet en tots els processos cognitius: comunicar suposa d’alguna manera educar i instruir les audiències, i viceversa: tota educació se sustenta sempre en un procés comunicatiu. Alhora, Comunicació i Humanitats conflueixen en una visió antropològica de la societat de la informació i estableixen sinergies curriculars (dobles graus en Humanitats i Comunicació) que reclamen temes de recerca conjunta. Finalment, Educació i Humanitats han redescobert la seva tradició científica comuna i han tornat als orígens, quan es van consolidar com a àrees científiques en el marc d’una mateixa facultat.

Línies de recerca

Línia de recerca comunicació

Responsable

Dr. Alfonso Méndiz

Objectius (sublínies d'investigació)

 • Noves formes i nous suports publicitaris, amb especial incidència en aquells mitjans i formats que impliquen interactivitat amb el públic (màrqueting en línia, màrqueting viral, TV interactiva, TV mòbil, etc.) i integració amb els continguts dels mitjans (Brand placement, City placement, Branded content, Advergaming, etc.).
 • Innovació i processos de digitalització i convergència en les empreses periodístiques. Influència de la mutació digital en la qualitat periodística, en la satisfacció de les audiències, en la reputació de les empreses i en el valor d’intangibles (marca, etc.).
 • Transmedialitat, noves narratives i adaptacions literàries a la pantalla. Storytelling i creuament de fronteres entre informació, publicitat i entreteniment. Integració de la música i les arts escèniques en la narrativa audiovisual.
 • Comunicació en les organitzacions, direcció de comunicació i responsabilitat social corporativa. Especial atenció al màrqueting i la comunicació en l’àmbit del medi ambient.

Línia de recerca educació

Responsable

Dra. Mónica Fernández

Objectius

 • Desenvolupar metodologies docents per integrar el treball de competències en sostenibilitat i responsabilitat social en el currículum dels graus d’Educació Primària (GEP) i Educació Infantil (GEI) i els sistemes apropiats d’avaluació d’aquestes competències. Crear escenaris interfacultatius i interuniversitaris per treballar el consum responsable i sostenible, encaminat a disminuir l’empremta ecològica personal dels estudiants.
 • Conèixer les limitacions existents a l’aula per al treballar la competència científica, matemàtica i lingüística —atenent la diversitat— i desenvolupar metodologies apropiades que incrementin la formació inicial dels mestres.
 • Potenciar la competència digital i la competència digital docent del professorat universitari, com també desenvolupar aquestes mateixes competències en els futurs mestres (GAP; GEI). Crear eines educatives a través de la ludificació i el desenvolupament del pensament computacional dels estudiants.
 • Desenvolupar i implementar estratègies de millora de la competència de lideratge i de l’esperit emprenedor dels futurs mestres, així com fomentar-ne la responsabilitat en relació amb l’acompliment professional.

Línia de recerca humanitats

Responsable

Dra. Magdalena Bosch

Objectius

 • Potenciar l’anàlisi i la comprensió dels processos generadors de cultura i de les estructures antropològiques en què se sostenen, així com l’estudi de les manifestacions diverses a partir de les disciplines més representatives dins les humanitats: la història, la filosofia, l’art i la literatura.
 • Optimitzar la gestió de la cultura i el desenvolupament metodològic d’eines que contribueixin a l’impuls i la difusió del patrimoni cultural, així com les competències que permetin un acompliment més professional de la figura del gestor cultural, tal com s’impulsa des de fa anys des del Màster Oficial en Gestió Cultural de la Facultat d’Humanitats de UIC Barcelona.
 • Fomentar la transversalitat de les humanitats, especialment en relació amb els àmbits de l’educació i la comunicació, sense excloure altres àmbits de recerca interdisciplinària, ja existents a la nostra universitat, com les humanitats mèdiques.
 • Promoure el cultiu i desenvolupament d’un esperit reflexiu i crític, que a partir del coneixement profund de la tradició humanística pugui oferir una comprensió més bona dels processos del món contemporani i respondre creativament a les carències i als reptes d’una societat globalitzada, tecnològica i eminentment visual.

Comissió acadèmica

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) té com a objectiu general vetllar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació integral dels estudiants de doctorat.

Per això valorarà anualment el document d’activitats del doctorand (DAD) i el desenvolupament del pla de recerca de cada un dels doctorands. Així mateix, és responsable de l’aprovació final de la tesi doctoral per a la seva defensa davant un tribunal.

CAD del Programa de Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats

President

Dr. Alfonso Méndiz. Departament de Ciències de la Comunicació.

amendiz@uic.es

Vocals

Dra. Magda Bosch. Departament d’Humanitats.

mbosch@uic.es

Dra. Mónica Fernández. Departament d’Educació.

mfernandezm@uic.es

Equip

Coordinador del Programa:

Professors de la Línia de Comunicació:

Professors de la Línia d’Educació:

Professors de la Línia d’Humanitats:

Organització i planificació

Durada dels estudis

Els estudis de doctorat es poden realitzar amb dedicació a temps complet o a temps parcial.

 • Durada dels estudis a temps complet: màxim 3 anys
 • Durada dels estudis a temps parcial: màxim 5 anys

Es poden concedir pròrrogues d’extensió de la durada dels estudis, en els casos degudament justificats prèvia sol·licitud a la Comissió Acadèmica de Doctorat.

Matricula i normes

 1. L’estudiant ha de formalitzar anualment la matrícula al programa.
  L’estudiant únicament pot matricular-se en un dels programes de doctorat aprovats. No hi ha l’opció de matricular-se simultàniament en un altre programa.
 2. Es causarà baixa definitiva en el programa en els supòsits següents:
  • Per renúncia voluntària a continuar en el programa, que ha de comunicar per escrit a la Comissió Acadèmica de Doctorat.
  • Per decisió motivada de la Comissió Acadèmica de Doctorat.
  • Per falta de pagament de la matrícula anual dins el període establert.
  • Per finalització del programa de doctorat després de la defensa de la tesi doctoral.
 3. El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal del programa, per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més.
  Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la comissió acadèmica responsable del programa, que es pronunciarà sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand.
 4. Per causes justificades el doctorand pot sol·licitar la pròrroga legalment establerta en la durada dels estudis. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la Comissió Acadèmica del Doctorand, amb tres mesos d’antelació a la data en què venç el termini de durada del programa.

Planificació dels estudis

Durant el període d’estudis, el doctorat a més de desenvolupar el seu pla de recerca haurà de participar en les activitats de formació establertes en el programa.

En concret, durant el primer any dels estudis, haurà d’exposar el pla de recerca i el desenvolupament del projecte de tesi davant la Comissió Específica del Doctorand (CED), com a tràmit previ perquè la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) pugui aprovar el seu pla de recerca. Posteriorment el pla de recerca haurà de ser avaluat pel Comitè d’Ètica de Recerca de la Universitat (CER).

Seguiment

La Comissió Acadèmica del Doctorat (CAD) és la responsable de realitzar el seguiment anual de tots els estudiants de doctorat del programa, i ho fa a través de l’avaluació anual del document d’activitats del doctorand (DAD) i del pla de recerca, així com dels informes emesos pel director de tesi i/o tutor.

Pla de recerca

Al llarg del primer any el doctorand ha d’elaborar un pla de recerca (projecte de tesi), que inclourà almenys la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-lo. Abans de finalitzar el primer any, l’estudiant de doctorat ha de presentar el seu pla de recerca davant d’una comissió d’experts externs a la Universitat Internacional de Catalunya, Comissió Específica de Doctorat (CED), per a la seva aprovació posterior per la CAD.

Anualment la CAD supervisa la progressió de la investigació duta a terme per l’alumne a través del seguiment anual del pla de recerca.

Document d’activitats del doctorand (DAD)

De forma anual, l’estudiant de doctorat ha de presentar un document amb totes les activitats realitzades (cursos de formació, assistència a congressos, impartició de seminaris, estades de recerca, publicació d’articles) per a la seva aprovació per la CAD.

Formació

Al llarg dels estudis de doctorat, l’alumne haurà de realitzar activitats de formació que completin el seu perfil com a investigador. Aquestes activitats poden ser d’àmbit transversal o més específiques de cada programa. L’estudiant de doctorat, juntament amb el seu director (i el seu tutor), seleccionarà aquelles activitats de formació que millor s’adaptin al seu perfil i competències de recerca.

L’Escola de Doctorat organitza anualment activitats de formació transversal, com ara oratòria, ètica de la investigació, maneig de bases de dades, organització de la bibliografia, escriptura d’un article científic, etc.

Els programes de doctorat organitzen activitats de formació específiques de cada programa o línia d’investigació.

Tesis Doctoral

La tesi doctoral es pot presentar en format clàssic o per compendi d’articles, i s’estructura en els apartats següents:

 • I. Introducció: El doctorand ha d’explicar la importància del tema i la coherència dels diferents articles i la complementarietat entre aquests articles.
 • II. Hipòtesi i objectius: S’ha d’explicar la hipòtesi, els objectius.
 • III. Metodologia: Descripció general de la metodologia utilitzada en els articles.
 • IV. Resultats de la recerca:
  • Tesi clàssica: capítols.
  • Tesi per compendi: pels articles publicats o ja acceptats per publicar-los. Els articles han de complir els criteris establerts per la CAD del programa.
 • V. Discussió: Cal fer una discussió global i assenyalar els resultats globals del projecte.
 • VI. Conclusió: Llista de les conclusions obtingudes del treball de tesi.
 • VII. Bibliografia.
 • VIII. Annexos: En cas de tesis per compendi, cal adjuntar text íntegre de l’article publicat o pendent de publicació.

La tesi la revisaran dos experts en el tema externs a la Universitat Internacional de Catalunya, abans d’aprovar-la per a la defensa oral.

Beques i finançament

Els estudiants de doctorat han de formalitzar la matrícula de doctorat cada curs acadèmic, inclòs el curs acadèmic en què es dipositi la tesi doctoral.

Taxes acadèmiques per al curs 2019-2020

Matrícula anual al programa

 • Taxes acadèmiques: 770 €
 • Taxes administratives: 80 €

Dipòsit i defensa de tesi

 • Taxes acadèmiques: 1.600 €
 • Taxes administratives: 550 €

Beques

El Vicerectorat de Recerca de la Universitat Internacional de Catalunya ofereix contractes predoctorals per a la realització dels estudis de doctorat, d’una durada de 3 anys, prorrogable a un quart any (+ info).

També hi ha diferents beques atorgades per diverses institucions públiques i privades per a la realització dels estudis de doctorat (+ info).

Prerequisits i admissió

Preinscripció online

A través de la preinscripció en línia el candidat manifesta el seu interès a realitzar els estudis de doctorat a la Universitat Internacional de Catalunya i és la via d’accés per iniciar els tràmits corresponents perquè valori la seva candidatura la Comissió Acadèmica del Doctorat responsable de resoldre la sol·licitud d’admissió.

Sol·licitud d'admissió

 1. El candidat ha d’emplenar el formulari i adjuntar-hi la documentació que es demana segons les indicacions establertes.
 2. Realitzada la sol·licitud on line, rebrà un correu electrònic amb la informació corresponent a la documentació que ha d'aportar i el formulari de sol·licitud d'admissió a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat a través del qual haurà de remetre la documentació següent:
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/passaport
  • Currículum actualitzat amb fotografia
  • Carta de motivació en què s’exposi almenys:
   • a) per què voleu estudiar el Doctorat;
   • b) per què us voleu matricular a UIC Barcelona;
   • c) la línia d’investigació / àrea de coneixement del Programa en el qual voleu fer la tesi,
   • d) per què voleu fer la tesi en la línia de recerca / àrea de coneixement assenyalada o, en cas que no estigui determinada, per què la voleu fer en aquest Programa.
  • Fotocòpia dels documents respectius que acrediten el compliment dels requisits acadèmics segons la via d’accés al Doctorat:
   • a) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola.
   • b) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de l’EES.
   • c) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de l’EES.
  • En el cas que el candidat tingui previst l’objecte de la seva investigació, ha de presentar una descripció de la proposta d’investigació en la qual s’indiqui, com a mínim, el títol, la descripció, els objectius i la metodologia d’aquesta.
  • En el cas que el candidat presenti una proposta de director de tesi, ha d’adjuntar una carta de suport en la qual el professor/investigador manifesti el seu interès a dirigir la seva investigació.
  • Si el director proposat no és professor de UIC Barcelona, cal adjuntar el currículum del professor, en el qual s’ha de reflectir obligatòriament: el nombre de tesis doctorals que ha dirigit i, si escau, el nombre de sexennis reconeguts.
 3. La Secretaria de l’Escola de Doctorat rebrà tota aquesta informació, revisarà que el candidat compleix els requisits acadèmics d’accés als estudis de doctorat i que el formulari està emplenat correctament i la documentació sol·licitada és completa i correcta; tota aquesta informació configurarà l’expedient del candidat al Programa.
 4. Des de la Secretaria de l’Escola de Doctorat es remetran tots els expedients de sol·licitud a la Comissió Acadèmica de Doctorat.
 5. La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà el nombre de sol·licituds rebudes en relació amb el nombre de places de nou accés del Programa i ha de resoldre l’admissió o no del candidat tenint en compte el currículum del candidat, el seu expedient acadèmic i el fet que el projecte de tesi que proposa s’inclou en una de les línies de recerca del Programa.
 6. Finalment, l’Escola de Doctorat informarà el candidat si ha estat admès o no al Programa i, si és el cas, se l’informarà dels tràmits corresponents per matricular-se al Doctorat.

Requisits acadèmics

A) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

 1. Que han obtingut un títol universitari oficial de grau (o títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic). En cas de titulacions estrangeres, han d’aportar un títol equivalent a un grau, atorgat per una institució d’ensenyament superior acreditada.
 2. Que han obtingut o estan en disposició d’obtenir un títol de màster universitari/oficial. En cas de titulacions estrangeres, han d’acreditar un títol de màster equivalent, atorgat per una institució d’ensenyament superior acreditada.
  Si en el moment de formalitzar la preinscripció encara no s’han finalitzat els estudis de màster, caldrà enviar la documentació següent:
  • Declaració signada d’estar en disposició d’obtenir el títol de màster universitari abans de l’inici del Programa de Doctorat.
  • Fotocòpia de l’expedient acadèmic provisional de màster universitari.
 3. Es podrà accedir al doctorat, sense haver cursat un màster universitari, en el cas que s’hagi obtingut:
  • El títol de DEA (Diploma d’Estudis Avançats) segons el RD 778/1998, de 30 d’abril.
  • La Suficiència Investigadora segons el RD 185/1985.
  • Un títol de grau de 300 crèdits ECTS.
  • Un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del MECES segons el procediment que estableix el RD 967/2014.
  • Un títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

B) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de l’EEES

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

 1. Que han obtingut un títol d’accés al doctorat (nivell de màster oficial). Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol * de la titulació d’accés al doctorat (nivell de màster), on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota mitjana de les assignatures superades.
 2. Que han obtingut el títol de grau o equivalent. Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol * de grau o equivalent, on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota mitjana de les assignatures superades.
  Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès o el francès, cal presentar la traducció jurada original a l’espanyol o al català del títol universitari i del certificat acadèmic.

C) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de l’EEES

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

Que estan en possessió d’un títol obtingut d’acord amb els sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ de què estigui en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.

Això s’ha d’acreditar amb la documentació següent:

 • Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
 • Certificat emès per la universitat d’origen que indiqui que el títol faculta per realitzar estudis de doctorat al país on va ser expedit.

Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès o el francès, cal presentar la traducció jurada original a l’espanyol o català del títol universitari i del certificat acadèmic.

En aquest cas, el candidat haurà d’abonar les taxes corresponents a l’estudi d’equivalència per comprovar que compleix els requisits acadèmics d’accés al doctorat.

Contacte

Més informació i contacte

EDOC
edoc@uic.es
+34 93 254 18 00

Sol·licitud d'admissió

Gemma Acosta
gacosta@uic.es
93 254 18 00