Programa de Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats per la Universitat Internacional de Catalunya

Tipus de programa
Doctorats
Durada
des del 02-09-2024 al 29-08-2025
Preu
Matrícula anual al programa: 915€
Drets del dipòsit de la tesi doctoral: 850€
Drets de lectura i defensa de la tesi doctoral: 1.500€
Sol·licitud del títol de Doctor: 315€
Places
18
 • Inici
 • Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)
 • Línies i equip de recerca
 • Informació general
 • Organització i planificació
 • Procés d'admissió
 • Informació Econòmica
 • Tesis defensades
 • Normativa general i enllaços d'interès

El Programa de Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats és un Doctorat interdisciplinar i internacional que promou la investigació de qualitat.

Aquest Doctorat persegueix la investigació transversal, aprofitant la sinergia epistemològica i metodològica de les àrees de coneixement. Comunicació i Educació van de la mà en tots els processos cognitius: comunicar suposa d'alguna manera educar i instruir les audiències; i viceversa: tota educació se sustenta sempre en un procés comunicatiu. Alhora, Comunicació i Humanitats conflueixen en una visió antropològica de la societat de la informació i estableixen sinergies curriculars (Dobles Graus d'Humanitats i Comunicació) que reclamen temes de recerca conjunta. Finalment, Educació i Humanitats han redescobert la seva tradició científica comuna i han tornat als orígens, quan es van consolidar com a àrees científiques en el marc d'una mateixa Facultat.

Els nous doctors han de poder accedir a llocs de recerca postdoctoral, mitjançant l'obtenció de beques i ajuts internacionals amb l'objectiu d'incorporar-se a una carrera acadèmica.

També, entre moltes altres opcions:

 • Ocupar llocs de responsabilitat en institucions culturals, públiques o privades, com ara museus, teatres, arxius i editorials, així com llocs de gestió cultural o de política cultural, en grans institucions internacionals (Línia Humanitats).
 • Assumir funcions als departaments de recerca i desenvolupament en l'àmbit de la comunicació tant per a organismes públics com privats; col·laborar en els processos de digitalització de les empreses periodístiques; participar en la definició d'estratègies de comunicació empresarial i institucional; assessorar empreses periodístiques i publicitàries, així com organismes públics i privats sobre noves formes publicitàries i narratives audiovisuals (Línia Comunicació)
 • Assessorar administracions públiques vinculades a l'educació i la formació, així com a centres educatius; assumir la direcció o exercir tasques de consultoria editorial i elaborar materials curriculars (Línia d'Educació)

En definitiva, la formació de caràcter interdisciplinari i transversal obtinguda pels nous doctors els pot facilitar l'accés a llocs de treball en un ampli camp de la societat actual.

Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) té com a objectiu general vetllar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació integral dels estudiants de doctorat.

Per això valorarà anualment el document d’activitats del doctorand (DAD) i el desenvolupament del pla de recerca de cada un dels doctorands. Així mateix, és responsable de l’aprovació final de la tesi doctoral per a la seva defensa davant un tribunal.

CAD del Programa de Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats

Presidenta

Dra. Mónica Fernández Morilla. Departament d'Educació.
mfernandezm@uic.es

Vocals

Dra. Magdalena Bosch Rabell.  Departament d’Humanitats.
mbosch@uic.es

Dra. Maria Pilar Buil Gazol. Departament Ciències de la comunicació.
pbuil@uic.es

 

Línies i equip de recerca

Línia de recerca comunicació

Responsable

Dra. Maria Pilar Buil Gazol

Objectius (sublínies d'investigació)

 • Noves formes i nous suports publicitaris, amb especial incidència en aquells mitjans i formats que impliquen interactivitat amb el públic (Marketing en línia, Màrqueting viral, TV interactiva, TV mòbil, etc.) i integració amb els continguts dels mitjans (Brand placement, City placement, Branded content, Advergaming, etc).
 • Innovació i processos de digitalització i convergència a les empreses periodístiques. Influència de la mutació digital en la qualitat periodística, la satisfacció de les audiències, la reputació de les empreses i el valor d'intangibles (marca, etc).
 • Transmedialitat, noves narratives i adaptacions literàries a la pantalla. Storytelling i encreuament de fronteres entre informació, publicitat i entreteniment. Integració de la música i les arts escèniques a la Narrativa Audiovisual.
 • Comunicació a les organitzacions, Direcció de Comunicació i Responsabilitat Social Corporativa. Especial atenció al Màrqueting i la Comunicació a l'àmbit del medi ambient.
 • Humanitats i comunicació en salut: narratives del color, la malaltia, la mort i el dol, amb un interès especial a l'àmbit visual: fotografia, cinema i documental.

Professors estables del Programa

Col·laboradors

Línia de recerca educació

Responsable

Dra. Mónica Fernández Morilla

Objectius

 • Desenvolupar metodologies docents innovadores per integrar el treball de competències en sostenibilitat i responsabilitat social al currículum dels Graus d'Educació Primària i Educació Infantil i els sistemes apropiats d'avaluació d'aquestes competències.
 • Crear escenaris interfacultatius i interuniversitaris per fomentar actituds i hàbits responsables i sostenibles dels estudiants per tal de disminuir la seva empremta ecològica personal.
 • Descobrir les limitacions existents a l'aula per al treball de la competència científica, matemàtica i lingüística atenent la diversitat i desenvolupar metodologies d'ensenyament-aprenentatge idònies per millorar la formació inicial dels mestres.
 • Potenciar la competència digital i la competència digital docent del professorat universitari, així com desenvolupar aquestes mateixes competències en els futurs mestres.
 • Desenvolupar i implementar estratègies de millora de la competencia de lideratge i de l'esperit emprenedor dels futurs mestres, així com fomentar la seva responsabilitat amb relació a l'exercici professional.
 • Millorar els processos d'ensenyament-aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera en contextos bilingües i multilingües. Potenciar el coneixement intercultural i el desenvolupament de les competències lingüístiques i plurilingües dels estudiants.
 • Examinar les relacions família – escola i potenciar el desenvolupament de bones pràctiques. Analitzar els estils parentals i la relació amb les pràctiques educatives.
 • Analitzar i desenvolupar les dinàmiques educatives que permetin donar resposta a reptes pedagògics i socials en els diferents contextos educatius i formatius, i contribuir així en pro d'aprenentatges transformadors i d'una ciutadania més participativa i crítica.

Professors estables del Programa

Col·laboradors

Línia de recerca humanitats

Responsable

Dra. Magdalena Bosch

Objectius

 • Potenciar l'anàlisi i la comprensió dels processos generadors de cultura i de les estructures antropològiques en què se sostenen, així com l'estudi de les manifestacions diverses a partir de les disciplines més representatives dins de les humanitats: la història, la filosofia, el art i la literatura.
 • Contribuir a l'estudi i la discussió ètic de les qüestions humanes i socials més rellevants i presents a la nostra societat.
 • Optimitzar la gestió de la cultura i el desenvolupament metodològic d'eines que contribueixin a l'impuls i la difusió del patrimoni cultural, així com les competències que permetin un exercici més professional de la figura del gestor cultural, tal com s'impulsa des de fa anys des del Màster Oficial de Gestió Cultural de la Facultat d'Humanitats d'UIC Barcelona.
 • Fomentar la transversalitat de les humanitats, especialment en relació amb els àmbits de l'educació i la comunicació, sense excloure altres àmbits de recerca interdisciplinària, ja existents a la nostra universitat, com les humanitats mèdiques.
 • Promoure el cultiu i el desenvolupament d'un esperit reflexiu i crític, que a partir del coneixement profund de la tradició humanística pugui oferir una millor comprensió dels processos del món contemporani i respondre creativament a les mancances i als reptes d'una societat globalitzada, tecnològica i eminentment visual.

Professors estables del Programa

Col·laboradors

Informació general

Organització i planificació

Informació específica del programa

Formació - Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats

COMUNICACIÓ, EDUCACIÓ I HUMANITATS

Obligatori / Any 1 - Seminari sobre criteris ètics de la investigació científica, i altres possibles qüestions ètiques relacionades amb l'àmbit de la investigació, la ciència, la tecnologia i l'exercici professional

Lliure elecció - Metodologia de la recerca

Obligatori / Any 1 - Curs sobre bases de dades, indicadors i avaluació de la producció científica

Obligatori / Any 3 - Curs taller de redacció d’articles per a publicacions especialitzades i de divulgació

Obligatori / Any 2 - Curs avançat en Protecció de la propietat intel·lectual i transferència de tecnologia

Obligatori / Any 2 - Curs-taller de redacció d’un projecte de recerca i sol·licitud de finançament

Obligatori / Any 3 - Seminaris de recerca

Lliure elecció - Oratòria. Desenvolupar competències de comunicació oral

Comissió específica de Doctorat (CED)

Abans de finalitzar el primer any, l’estudiant de doctorat ha de presentar el seu Pla de Recerca davant d’una comissió d’experts externs a la UIC, Comissió Específica de Doctorat (CED), perquè posteriorment l’aprovi la CAD.

Els aspectes que s’han de tenir en compte en l’exposició oral i que s’avaluaran són els següents:

 1. Demostrar l’objectiu científic del pla de recerca: estat de la qüestió, contribució del treball al període actual i rellevància del tema d’estudi.
 2. Exposar la metodologia i el pla de treball proposat per aconseguir l’objectiu científic del projecte.
 3. Demostrar que la durada o la planificació temporal del projecte és raonable per assolir els objectius proposats.
 4. Mostrar habilitats comunicatives.
 5. Tenir la capacitat de donar una resposta crítica i raonada a les preguntes que faci la Comissió.
 6. Exposar altres dades rellevants durant el període actual del pla de recerca: integració del doctorand a l’equip de recerca (si escau).

Desenvolupament i aprovació

 • La CED ha d’avaluar la qualitat i la viabilitat del pla de recerca i el pot rebutjar si no li sembla adequat.
 • Cada membre de la CED ha d’avaluar els aspectes que es descriuen en la plantilla i pot fer recomanacions, pot indicar les modificacions que s’han de fer obligatòriament o pot fer qualsevol altre comentari en relació amb el pla de recerca avaluat.
 • En acabar, el president de la CED ha d’emplenar l’acta d’avaluació

Avaluació del pla de recerca

 • Apte: el projecte i l’exposició són correctes.
 • Apte amb suggeriments de millora: la CED recomana al doctorand fer-hi alguns canvis que no afecten de manera substancial el pla de recerca, però que poden millorar el projecte de tesi.
 • Projecte amb modificacions obligatòries: s’ha de revisar el projecte per incorporar-hi els canvis que hagi indicat la CED que modifiquen de manera important el pla de recerca presentat (objectius, metodologia, capacitat de realització, etc.). El doctorand haurà de presentar novament el projecte, per escrit o en exposició oral davant de la CED, segons se li indiqui.
 • No apte: el doctorand ha de presentar un nou projecte davant de la CED.

Procés d'admissió

Perfil d'ingrés i criteris d’admissió per al Doctorat en Comunicació, Educació, Humanitats

a) El perfil d'ingrés recomanat per als estudiants del doctorat serà el següent:

 • Estar en possessió d'un títol (Grau o Màster) relacionat amb les ciències de la comunicació, la pedagogia i les ciències de l'educació, les humanitats i les ciències socials.
 • Experiència prèvia en la realització d'un treball de recerca.
 • Vocació per les arts, o les tècniques, o les ciències i/o la investigació.
 • Coneixement d'idiomes: recomanem el nivell B2 MCER o equivalent.

b) La selecció dels candidats es realitzarà amb base a la següent ponderació:

 • Curriculum vitae i experiència prèvia en investigació: 40%
 • Línia de recerca i coneixements previs relacionats: 30%
 • Entrevista personal i motivació: 20%
 • Nivell d'idiomes: 10%

Informació Econòmica