Universitat Internacional de Catalunya

Sociologia II: Sociologia de la Familia

Sociologia II: Sociologia de la Familia
6
10601
2
Primer semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


Jaume Camps Bansell: jaumecamps@uic.cat

Presentació

La persona humana és essencialment un “ésser familiar”. La pràctica reflexiva sobre la família és necessària i fonamental pels professionals de l’educació.

La complexitat social que ens envolta i la dinàmica de canvi que cada vegada és més present en el nostre entorn, requereix donar respostes noves als interrogants que sovint apareixen i prendre decisions davant els reptes que reclama la família en el nou escenari social.

En la comunitat educativa es detecten necessitats i mancances envers el coneixements dels contextos familiars. Als mestres se’ls demana que eduquin i formin els alumnes; aquesta tasca s’optimitzarà si adquireixen les competències adients per reconèixer en cada situació la realitat familiar del seu alumnat.

Competències

 • CEM-28 - Crear i mantenir llaços de comunicació amb les famílies per incidir eficaçment en el procés educatiu.
 • CEM-29 - Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar.
 • CEM-30 - Promoure i col·laborar en accions dins i fora de l'escola, organitzades per famílies, ajuntaments i altres institucions, amb incidència en la formació ciutadana.
 • CEM-31 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.
 • CEM-32 - Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de família, d'estils de vida i d'educació en el context familiar.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 1. Identifica i classifica els sistemes de parentiu i les diferents variacions i formes de la família al llarg de la història

 2. Defineix i contrasta els diferents conceptes de matrimoni i família en l'actualitat

 3. Coneix i valora l'incidència del món del treball dels pares en la vida familiar.

 4. Argumenta la relació entre família i treball en el pas de la família com unitat de producció a la familia com unitat de consum

 5. Descobreix i valora la incidència de determinades polítiques familiars en els resultats escolars

 6. Argumenta i valora la relació (positiva o negativa) entre aquests dos elements: mitjans de comunicació i educació

 7. Maneja i utilitza els continguts dels mitjans de comunicació com recursos didàctics en les diferents matèries i situacions educatives

 8. Descobreix, coneix i aplica les eines d'anàlisi crítica per a desentranyar els missatges dels mitjans de comunicació

 9. Coneix i classifica la realitat de l'ús dels mitjans de comunicació a les llars familiars i valora i argumenta els límits de l’esmentat ús d'aquests mitjans amb vista al millor desenvolupament dels alumnes a la família, l’escolar i la societat

 10. Defineix i enquadra el concepte de tutoria i orientació familiar i valora el seu paper en els resultats del quefer educatiu

 11. Comprèn la relació entre les habilitats parentals i les habilitats del professor a l'aula.

 12. Coneix, comprèn, classifica i assaja les diferents tècniques d'acció tutorial possibles tant amb pares com amb alumnes.

 13. Identifica els trets fonamentals que han de regir la coordinació de l'acció tutorial en una escola per tal de promoure la major atenció personalitzada d'alumnes i pares.

Continguts

T. 1 Matrimoni i família. Enfoc sistèmic de la familia. Família sostenible

T. 2 El treball i la família: Conciliació de la vida laboral i familiar

T. 3 Educació, legislació i familia

T. 4 La sociologia de la família. Polítiques familiars i polítiques educatives familiars.

T. 5  Educació, comunicació i mitjans de comunicació: informació i lleure.

T. 6  Els mitjans de comunicació com eix transversal de l’educació: família i escola

T. 7/8 L’ús dels mitjans de comunicació a l’escola: activitats d’anàlisi crític dels mitjans de comunicació

T. 9  El lleure familiar i mitjans de comunicació

T. 10 Mediació familiar i mitjans de comunicació

T. 11 Addiccions als mitjans de comunicació

T. 12 Orientació i tutoria

T. 13 Estils i habilitats parentals: autoritari, autoritzat, permissiu, negligent

T. 14 Tècniques i instruments de l’acció tutorial

T. 15/16 Organització de l’acció tutorial: Planificació i programació

T. 17  Coneixements de les pràctiques educatives familiars i tutoria

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCOMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-28 CEM-29 CEM-30 CEM-31 CEM-32 CET-1 CET-2 CET-3 CET-4 CET-6 CG-02 CG-07 CG-08 Aprenentatge basat en problemes
Aprenentatge orientat a projectes
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Pràctiques externes

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Proves escrites: 70% de la nota.
 • Treball de curs: 15% de la nota.
 • Altres activitats i participació a classe: 15% de la nota.

L'avaluació es farà:

> Amb dues o tres proves, que eliminen matèria si s'aproven. 

Els alumnes que ho desitgin poden tornar a examinar-se -a la darrera prova- de la matèria de les proves anteriors, encara que les hagin aprovat (per pujar nota, per exemple). En aquest cas, no es tindrà en compte la nota de la primera prova, encara que el resultat de la darrera fos pitjor.

> Un treball de curs sobre un tema de sociologia que caldrà presentar cap al final del semestre

> Les actituds (saber ser i saber estar, participació a classe, etc.) es donen per suposades; en cas que un alumne manifesti actituds negatives (parlar a classe, falta de coherència entre el que es diu i es fa, plagi al treball, copiar a les proves, incomplir els compromisos, etc.), aquestes poden fer que el professor tregui fins a 5 punts de la nota final (proves més treball) en funció de la gravetat. No cal dir que el plagi al treball o la còpia a les proves suposa una falta molt greu.

> La mala ortografia i la mala redacció poden fer treure fins a 3 punts de la nota de les proves. Aquesta punts es comptaran proporcionalment en funció de la gravetat i quantitat d'errades.

> La mala ortografia i la mala redacció poden fer que una activitat o treball sigui qualificat amb un NC (no corregit); això implicarà tornar-lo a presentar en el termini d'una setmana (sempre que el calendari acadèmic ho permeti), i llavors tornarà a ser corregit, podent-se valorar com a màxim amb un 5.

 

Per obtenir MH a Sociologia de la Família:

cal la concurrència de les següents condicions mínimes:

1. S’ha d’obtenir una nota de 9 o superior a l’assignatura. 

2. Complir amb els requisits que marca la universitat, entre els quals hi ha una limitació en el número de MH que es poden atorgar; si fos el cas, s’assignaran tenint en compte -en primer lloc- la nota global de l’assignatura, i -en segon lloc- si encara hi hagués empat, la nota del treball de curs. 

--

Qualsevol plagi, còpia d’un company, frau en una activitat avaluadora o falsificació d’un document serà considerat un acte greu contra la dignitat de la persona i la de la professió docent. Si no hi ha eximents, com podria ser una clara involuntarietat, el plagi és motiu suficient per considerar l’assignatura com a no aprovada.

Bibliografia i recursos

BIBLIOGRAFIA

 • Bringué, X. y Sádaba, Ch.(coords.)(2009). Nacidos digitales: una generación frente a las pantallas. Madrid: Rialp.
 • Donati, P. Manual de sociología de la familia, Pamplona, EUNSA, 2003.
 • Donati, P. Famiglia e politiche social. Angeli. Milano 1987
 • Martin López, E, Familia y sociedad. Una introducción a la sociologia de la familia, Madrid, Rialp, 2000
 • Lubic, Ch.. El arte de amar en la familia: respuestas para la vida diaria, Ciudad Nueva, Madrid, 1999
 • D’Agostino, F.. Una filosofia della famiglia Giuffrè. Milano. 1999
 • Cadahia, J. Los derechos de la familia en la sociedad Palabra, Madrid 1982
 • Cardus i Ros, S. El desconcert de l'educació : les claus per entendre el paper de la família, l'escola, els adolescents, els valors, la televisió i la incertesa del futur La Campana, Barcelona 2000.
 • Donati, P., La famiglia come relazione sociale Angeli, Milano 1989
 • Martín López, E. Textos de sociología de la familia. Una relectura de los clásicos (Linton, Tönnies, Weber y Simmel). Rialp. Madrid 1993
 • Fernández de Encinas, S. Sociología familiar Unión Nacional de Asociaciones Familiares, Madrid.1967
 • Johnson, H.M. Sociología y psicología social de la familia Paidós, Buenos Aires. 1967
 • Rossi, G. La famiglia in Europa Carocci, Roma

Material didàctic