Universitat Internacional de Catalunya

Dret

Dret
3
12049
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

L'objectiu de l'assignatura és situar l'alumne en el marc legal en el qual desenvoluparà la seva professió. Tot professional de la comunicació audiovisual ha de conèixer aquest marc i els límits legals que condicionen l'exercici de la seva activitat professional i, sobretot, comprendre la seva aplicació pràctica. D'aquesta manera, la comunicació audiovisual es durà a terme d'una forma professional i responsable, respectant els seus límits jurídics i, alhora, exercint els corresponents drets.

Després de cursar i superar l'assignatura, l'alumne haurà adquirit la base jurídica bàsica que li servirà de pauta per al seu futur exercici professional. D'aquesta manera, estarà en condicions d'analitzar si una determinada actuació professional s'ajusta als límits jurídics establerts, evitant així les possibles responsabilitats derivades de l'incompliment de la legislació vigent.

Requisits previs

Aquesta assignatura no té requisits previs

Objectius

Adquirir coneixements sobre:

 • L'estructura de l'ordenament jurídic espanyol.
 • Nocions bàsiques sobre la llibertat d'informació i els seus límits.
 • Nocions bàsiques sobre contractes.
 • Els drets i facultats que integren la propietat intel·lectual, i especialment respecte de l'obra audiovisual.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer i comprendre la distinció entre Dret Públic i Dret Privat.
 • Conèixer i comprendre les principals institucions del Dret Civil.
 • Ser capaç de discernir si un negoci jurídic és o no vàlid.
 • Ser capaç de conèixer i distingir el que està i el que no està protegit per la Propietat intel·lectual.
 • Conèixer quins són els drets morals i patrimonials que integren la propietat intel·lectual.
 • Ser capaç d'entendre i analitzar els elements bàsics d'un contracte de propietat intel·lectual.
 • Conèixer quins són els drets de la personalitat (honor, intimitat i pròpia imatge), la seva protecció jurídica i els seus límits.
 • Conèixer i comprendre com està organitzada la gestió col·lectiva dels drets de la propietat intel·lectual.
 • Conèixer i comprendre el significat i transcendència de les llicències Creative Commons.

Continguts

1. Nocions bàsiques sobre el sistema de Dret 

1.1. Conceptes jurídics bàsics.

1.2. Distinció entre Dret Públic i Dret Privat.

1.3 Persona física i persona jurídica

2. Contractes, consumidors i publicitat

2.1 El contracte i els seus elements essencials

2.2 Els drets dels consumiros i usuaris

2.3 Dret de la publicitat

3. El Dret de la Propietat Intel·lectual I

3.1  Introducció a la Propietat Intel·lectual

3.2 Els Drets d'autor: breu història i fonaments

3.3 Objecte i àmbit d'aplicació del Dret d'Autor

3.4 Els drets morals i econòmics

3.5 Els drets connexos

3.6 Límits als drets d'autor

3.7 Transferència de Drets d'autor

3.8 Infracció de drets d'autor i instruments de protecció

3.9 Noves tecnologies 

4. El Dret de la Propietat Intel·lectual II

4.1 Introducció a la Propietat Industrial

4.2 Marques

4.3 Dissenys industrials

4.4 Patents

5. Drets fonamentals y opinió pública lliure

5.1 Drets fonamentals i principis constitucionals

5.2. Elements definidors del dret a la informació: la veracitat i la rellevància pública de la informació

5.3. Límits del dret a la informació: els drets de la personalitat (honor, intimitat i pròpia imatge)

5.4. Protecció de dades personals

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura es desenvoluparà mitjançant: sessions teòriques, tallers pràctics amb discussió de materials, i exposició oral per grups.

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 16

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes diferents activitats d'aprenentatge estan plantejades amb la finalitat d'aconseguir els objectius i les competències prèviament exposades. L'avaluació serà continuada i constarà de diferents vies:

- Examen Final (50%). Tipus test, de 20 preguntas. Quatre respostes possibles. Errors resten 0,25 punts 

- Participació a classe (20%): inclou asssitència, així com la participació en les activitats del curs de forma proactiva, i les intervencions constructives fetes a classe.

- Resolució de casos pràctics, etc. (30%). Es valorarà la presentació, la capacitat de comprensió del supòsit de fet plantejat, la capacitat de relacionar els conceptes amb els continguts de l'assignatura, i l'expressió convincent.

Per aprovar l'assignatura, és imprescindible obtenir una nota mínima de 4 a l'examen final.

El sistema d'avaluació de la segona convocatòria mantindrá el de la primera convocatoria, en els casos que l'avaluació continua s'hagi superat. En cas contrari, l'examen final suposarà el 100% de la nota.

Bibliografia i recursos

 • Latorre, A. Introducción al Derecho. Ed. Ariel. Barcelona, 1997
 • Díez Picazo, L. y Gullón, Antonio. Sistema de Derecho Civil. Volumen II. 11ª ed. Ed. Tecnos. Madrid. 2016
 • Bercovitz Rodríguez-Cano, Rodrigo (Coord.). Manual de Propiedad Intelectual, 9º ed. Tirant lo Blanch. Valencia. 2019.
 • Fernández-Nóvoa, Carlos, Manual de la propiedad industrial, Marcial Pons, 3ª ed, Madrid, 2017
 • Simón Altaba, M., La creación musical y el derecho de autor. Originalidad, plagio y tecnología digital, Juruá, Lisboa, 2021
 • Luis López Guerra, Eduardo Espín, Manual de Derecho Constitucional Volumen I y II, Tirant, Valencia, 2022