La Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona té una forta orientació professional, cosa que fa que esdevinguin molt importants els períodes de pràctiques a l’empresa. Per aquesta raó ofereix als alumnes la possibilitat tant de fer pràctiques no curriculars durant tota la seva vida acadèmica a la Universitat com de cursar l’assignatura Pràctiques a Empreses. 

Les pràctiques s’enfoquen com una eina de formació, amb l’objectiu d’inserir l’estudiant al món laboral i aconseguir que s’hi integri i que apliqui els coneixements teòrics en els diferents contextos professionals. A través del seguiment personalitzat, es vol potenciar el desenvolupament de les diferents habilitats, competències, actituds i aptituds que permetran a l’alumne desenvolupar-se en el context professional.