Universitat Internacional de Catalunya

Facultat

Facultat de Ciències Econòmiques i Socials

La Facultat de Ciències Econòmiques i Socials de UIC Barcelona té com a objectiu formar professionals del món de l'empresa dotant-los amb la millor preparació tècnica i humana.

Es posa èmfasi en la internacionalitat: en les tècniques i les actituds necessàries per facilitar al professional de l'empresa l'adaptació i el bon enteniment amb l'entorn internacional, globalitzat i contínuament canviant.

Això s'aconsegueix a través d'una important contribució de continguts internacionals al pla d'estudis, la possibilitat de realitzar pràctiques en empreses multinacionals i internacionals, el programa d'intercanvi amb universitats europees (programa Erasmus) i amb l'exigència d'un alt nivell d'anglès empresarial.

Per aquest motiu, la Facultat de Ciències Econòmiques i Socials potencia els vincles i acords amb el món empresarial; així, doncs, actualment compta amb una bona xarxa d'empreses i institucions col·laboradores d'aquest projecte educatiu.

D'altra banda, el sistema d'avaluació continuada i un tracte personalitzat amb l'estudiant són altres elements diferenciadors d'aquesta facultat.

Ubicació

Òrgans de govern i Secretaria

Departament d'Economia i Organització d'Empreses