Narcís Aguiló

El síndic de greuges de UIC Barcelona neix amb l’encàrrec de vetllar pel respecte dels drets i de les llibertats dels membres de tota la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal d'administració i serveis) davant de les actuacions dels diferents òrgans de govern i serveis universitaris.

Les actuacions del síndic de greuges van sempre dirigides a millorar la qualitat universitària en tots els àmbits i són regides pels principis d’independència i d’autonomia.

La Sindicatura de greuges actua d’ofici o a instància de part, quan adverteix la vulneració efectiva d’un dret. La seva actuació no està sotmesa a instruccions o a mandat imperatiu de cap autoritat acadèmica o òrgan de govern.

Un cop admesa a tràmit la queixa o la petició de mediació, la Sindicatura de greuges emprèn accions per intentar aconseguir solucions transigides dels conflictes que se li plantegin.

Narcís Aguiló és el síndic de greuges de UIC Barcelona

sindicdegreuges@uic.es