RESIDÈNCIA CLÍNICA EN PERIODÒNCIA

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
2 semestres
Crèdits
44 ECTS
Preu
224,00 € / ECTS x 44 + 480.00 € Drets d'inscripció = 10.336,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
10
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Perfil d'ingrés

Titulats en:

 • Odontologia
 • Medicina: ser especialista en Estomatologia

 

Objectius del curs

El programa de Residència Clínica en Periodòncia té com a objectiu la formació de professionals odontòlegs o estomatòlegs perquè puguin desenvolupar un ampli coneixement teòric i pràctic que els permeti millorar el diagnòstic i el tractament complet de les patologies associades a la periodòncia. 

El programa constarà de classes teòriques en periodòncia clínica, seminaris clínics, que poden ser casos conjunts amb altres especialitats, tallers pràctics i pràctica clínica. És un programa eminentment enfocat a la pràctica clínica, que inclou el tractament de pacients periodontals i la realització dels tractaments quirúrgics per al control de la malaltia periodontal. 

 

Presentació

Presentació del curs

Aquest programa està dissenyat per preparar els professionals odontòlegs o estomatòlegs que vulguin ampliar els seus coneixements teòrics i pràctics clínics en el camp de la periodòncia.

És un curs eminentment pràctic que permet, a més, la interacció amb altres especialitats dins del camp odontològic.

L’activitat docent del postgrau està constituïda per:

 • Sessions teòriques.
 • Sessions pràctiques preclíniques (laboratori i seminaris pràctics).
 • Sessions clíniques i pràctica clínica.

 

L’alumne participarà activament en les diferents activitats guiat per un tutor, per tal d’adquirir els criteris adequats sobre la matèria.

A l’inici del postgrau, l’alumne haurà de portar, a més del material indicat per la mateixa àrea de periodòncia:

 • Càmera fotogràfica digital (Nikon o Cànon) amb macro i flaix anular i miralls per a fotografies intraorals.
 • Ordinador portàtil o accés a ordinador (pendrive, etc.).
 • Material rotatori: turbina, adaptador (*), contraangle, peça de mà, micromotor. 
 • Caixa operatòria (**).
 • Radiografies intraorals.
 • Lents d’augment (opcional).

(*) En el cas de l’adaptador, es prega confirmar model i compatibilitat.

(**) A consultar.

 

Per accedir a la CUO, l’estudiant haurà de portar:

— Pantalla facial de protecció personal

— Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 29
Hands On i Casos Clínics Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
Periodòncia Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Seminari Clínic Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Proves d'admissió

Les proves d’admissió consisteixen en una valoració ponderada de l’expedient acadèmic, del perfil personal i de les motivacions i aptituds que seguirà els criteris següents:

 1. Anàlisi del curriculum vitae.

 2. És indispensable el coneixement oral i escrit de l’anglès (nivell B2), ja que les llengües utilitzades en la residència seran l’espanyol i l’anglès.

 3. Entrevista personal, on es valorarà el perfil personal i les aptituds.

Documentació necessària

 1. Full de preinscripció degudament emplenat.
 2. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 3. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 5. Abonament mitjançant una transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes de llicenciatura de UIC Barcelona).
 6. Curriculum vitae.
 7. Carta o cartes de recomanació (és recomanable, no obligatori).

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Per enviar a:

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago
infodonto@uic.es
Facultat d'Odontologia
Edifici Hospital Universitari General de Catalunya
Josep Trueta s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament

Reserva de plaça

 1. Les persones que hagin estat acceptades al programa de postgrau corresponent, rebran una carta d’admissió condicionada al pagament d’una quantitat en concepte de reserva de plaça (aproximadament el 20% de l’import del programa).
 2. La reserva de plaça s’ha de fer efectiva mitjançant l’ingrés, dins del termini establert en la comunicació de la admissió. 
 3. Un cop formalitzada la reserva de plaça de la manera indicada, si una persona no compleix -  segons la legislació estatal o autonòmica vigent a cada moment -  els requisits d’admissió al curs, no disposés de la titulació que s’exigeix, o el curs no aconseguís formalitzar les matrícules per falta d’inscripcions, la UIC  li retornarà íntegrament l’import de la reserva de plaça.
 4. Si l’alumne, per voluntat pròpia, renuncia per qualsevol motiu al curs, la UIC farà seva íntegrament i sense obligació de devolució la quantitat rebuda en concepte de reserva de plaça com a compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
 5. Si l’alumne no fa efectiva la reserva de plaça s’entendrà que renuncia a la plaça, de manera que faculta des d’aquell moment a la UIC per a que anul.li i deixi sense efecte la sol·licitud de plaça efectuada.
 6. L’alumne haurà de satisfer  la totalitat de la matrícula e els terminis establerts per la UIC. De no fer-ho, havent estat admès, s’entendrà que renuncia, seguint l’establert als punt  4 i 5 anteriors.
 7. Si l’alumne hagués satisfet el total import de la matrícula i renunciés a la seva plaça s’actuarà de la següent manera:
  1.  Si ho fa abans de l’inici del curs acadèmic tindrà dret a sol·licitar la devolució del 80% de la quantitat abonada, sempre que la plaça pugui cobrir-se per un altre alumne.

  2. En cap cas es tornarà l’import de la matrícula si l’estudiant comunica la  seva intenció de renunciar a la plaça un cop iniciada l’activitat.

Matriculació

Un cop formalitzada la matrícula oficial, l'alumne disposarà de 10 dies hàbils per liquidar l'import restant de la matrícula, en un pagament únic.

Descomptes

5% de descompte per a membres d'Alumni.