Postgrado Avanzado en Radiología Oral y Maxilofacial

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
des del 28-09-2020 al 15-07-2021
Crèdits
30 ECTS
Preu
4.410,00€ * (1r curs 2021-2022) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Idioma
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Objectius

Dotar l’alumnat dels conceptes i les eines de gestió principals perquè sigui capaç d’aplicar-los a les seves pròpies clíniques o als seus entorns professionals. 

S’atorgarà un títol propi que acrediti els coneixements esmentats.

Els professors seran experts en cada una de les diferents àrees i afavoriran un enfocament pràctic i adaptat al perfil curricular de l’alumnat. 

L’objectiu fonamental del pla d’estudis del Postgrau en Radiologia Oral i Maxil·lofacial de la Universitat Internacional de Catalunya és formar professionals capaços d’aplicar els coneixements científics i les habilitats tècniques adquirides en la radiologia oral i maxil·lofacial d’una manera ètica i amb eficiència i seguretat.

Per complir aquest objectiu fonamental, el pla d’estudis del Postgrau que proposem ha de:

 1. Conèixer els principis, els mitjans i les mesures de protecció en l’ús de radiacions, així com la gestió dels diferents equips de rajos x.
 2. Capacitar els estudiants per dissenyar, analitzar, executar i interpretar les imatges radiològiques en odontologia. Conèixer i dominar les diferents tècniques radiogràfiques. Conèixer i manejar programari altament especialitzat per diagnosticar la regió oral i maxil·lofacial a través d’imatges.
 3. Desenvolupar coneixements i habilitats en les facetes metodològiques de treball en Radiologia Oral i Maxil·lofacial amb especial èmfasi en les possibilitats docents i investigadores. 
 4. Desenvolupar habilitats per difondre el coneixement científic, segons els criteris de presentació, redacció i publicació de la comunitat científica.
 5. Tenir coneixements de gestió perquè l’especialista obtingui les competències necessàries per dirigir i administrar el seu propi centre de diagnòstic.

Per formular les competències específiques del títol s’ha establert una correlació entre cada una d’elles i els objectius marcats, per tal d’assegurar que aquests queden coberts de manera satisfactòria. 

Competències

Per a la formulació definitiva de les competències específiques del títol s’ha establert una correlació entre cadascuna i els objectius marcats, a fi d’assegurar que aquests queden coberts de manera satisfactòria. 

Les competències generals i específiques que els estudiants han d’adquirir durant els estudis del Postgrau en Radiologia Oral i Maxil·lofacial per la UIC  tenen en compte els principis recollits en l’article 3.5 del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, de respecte als drets fonamentals i d’igualtat entre homes i dones, d’igualtat d’oportunitats i accessibilitat universal de la persona amb discapacitat i de potenciar els valors propis d’una cultura de la pau i els valors democràtics.

En els diversos àmbits d’acció de l’especialista en radiologia oral i maxil·lofacial les competències inclouen: 

De les consideracions prèvies als exàmens d’imatges

És un professional que té com a criteri estàndard la protecció dels pacients segons la norma internacional de reducció de dosi de radiació als mínims raonables per obtenir benefici diagnòstic (criteri ALARA).

Per a la seva tasca professional, el radiòleg oral i maxil·lofacial sempre considera la relació cost-benefici respecte de les característiques i quantitat d’exàmens necessaris i més adequats per a cada cas particular, de manera que desenvolupa l’activitat amb el mínim risc de dany per utilització de radiacions ionitzants i sempre amb vista a un nivell adequat de resolució de les inquietuds clíniques per les quals a cada pacient se li han indicat els exàmens d’imatges respectius.

Atès l’avenç permanent en el coneixement científic i tecnològic, el radiòleg oral i maxil·lofacial té una actitud crítica i informació permanentment actualitzada, que li permet adoptar adequadament els conceptes que constitueixen un benefici per a la disciplina de l’odontologia per posar-los en pràctica, motiu pel qual la formació acadèmica contínua n’és característica natural. 

Dels exàmens d’imatges pròpiament

Té la destresa per a la indicació correcta d’exàmens d’imatges convencionals i d’alta complexitat d’acord amb les característiques de cada quadre clínic, la qual cosa el converteix en un assessor permanent de l’odontòleg general, de l’odontòleg especialista i, a vegades, també del metge cirurgià, per complementar adequadament la informació provinent de les troballes clíniques de l’àmbit oral i maxil·lofacial. 

D’aquesta manera, el radiòleg oral i maxil·lofacial contribueix en les fases de diagnòstic, control i determinació del tractament de les patologies de l’àmbit, i genera informació que complementa les troballes clíniques i permet estimar el pronòstic de les patologies presents.

Està preparat per efectuar els exàmens radiogràfics convencionals i avançats, així com per fer-se assessorar críticament i adequadament en el desenvolupament d’exàmens de més complexitat, amb vista a una utilització sempre eficient de la tecnologia disponible a la xarxa pública i privada de prestadors de serveis d’imatges.

És el professional amb màxima autoritat per interpretar les imatges obtingudes d’aquests exàmens pel que fa a les patologies relacionades tant amb el motiu que ha generat la sol·licitud d’examen com, eventualment, amb les troballes que s’hi presentin, sempre amb vista a la devolució o preservació de la salut oral que l’equip de salut prestarà com a servei integral als pacients.

Del desenvolupament dins l’equip de salut

Aquest professional s’ha de desenvolupar en equips de treball, atès que l’activitat del radiòleg oral i maxil·lofacial és en essència una activitat d’assessoria i complement de l’activitat clínica, sigui quina sigui l’especialitat de l’odontologia, i eventualment mèdica, que requereixi els seus serveis.

Així mateix, pot correlacionar les troballes d’imatges amb les realitats clíniques i epidemiològiques de cada individu en particular i de la població en general i, com que coneix, a més, els sistemes de previsió sanitària estatal en l’àmbit odontològic, pot desenvolupar-se tant en el sector públic com en el privat.

El radiòleg oral i maxil·lofacial té la capacitat de guiar o contribuir en la recerca científica que es desenvolupi sobre la tasca particular de l’especialitat o en què l’especialitat constitueixi un suport. Així mateix, té el potencial per donar a conèixer les seves activitats i capacitar el personal assistent, degudament acreditat, que exerceixi les tasques de suport de l’àmbit propi d’aquesta especialitat.

Alhora, el radiòleg oral i maxil·lofacial té les competències necessàries per donar l’opinió fonamentada en qüestions d’índole legal o peritatges quan les autoritats pertinents així ho considerin necessari. 

De la responsabilitat

Per tot el que s’ha detallat anteriorment, és responsable dels procediments i resultats de la tasca de l’especialitat que administri, i ha de donar a conèixer a les autoritats administratives corresponents les eventuals irregularitats en què s’incorri mentre desenvolupa  la seva feina o que es troben presents en les guies de pauta clínica que regulen l’activitat a les xarxes assistencials públiques i privades que ofereixen serveis d’imatges. 

Acreditació acadèmica

 • 30 ECTS, Postgrau Avançat de Radiologia Oral i Maxil·lofacial

Presentació

La Facultat d’Odontologia procura, d’acord amb l’objectiu general de la Universitat Internacional de Catalunya, prestar un servei a la societat en la seva funció educativa mitjançant la realització de tasques docents i d’investigació científica, dirigides a la capacitació professional i a la formació científica, cultural i humana del seu alumnat, així com desenvolupar activitats de promoció de la cultura.

Els canvis constants en l’entorn global exigeixen una millora professional contínua i desenvolupar el pensament crític dels individus. Cal buscar, ampliar i desenvolupar els coneixements en una àrea determinada del coneixement per solucionar problemes, generar nous coneixements i assolir les competències professionals amb instruments que permetin a l’especialista actuar en el camp de la investigació científica, i també capacitar-lo en les metodologies i les estratègies de l’ensenyament superior per transmetre adequadament aquest coneixement.

La saturació del mercat laboral, amb una gran quantitat de titulats que saltaran al mercat en els propers anys, farà que les estudiants acabats de titular busquin alternatives formatives diferents de les tradicionals d’especialitats assistencials.

El Grau en Odontologia capacita per a la professió d’odontòleg, però en els últims anys han anat apareixent especialitats dins de la professió que, si bé encara no estan reconegudes ni tenen un marc legal que les reguli, és d’esperar que ben aviat siguin regulades. 

En països com els EUA, Xile o el Regne Unit, la radiologia oral i maxil·lofacial és una especialitat reconeguda i, per accedir-hi, cal tenir el Grau en Odontologia i fer un programa oficial d’una durada variable d’entre dos i tres anys. Actualment, a Espanya, no hem identificat cap programa de postgrau en aquest àmbit.

Fa una dècada, després d’una innovació disruptiva, els escàners mèdics, poc accessibles, van ser desplaçats en el nostre àmbit per les tomografies de feix cònic, que permeten obtenir captacions de tota la regió a la clínica dental, cosa que al clínic li aporta una quantitat ingent d’informació, que ha canviat la manera d’entendre diverses patologies.

La menor radiació en els pacients i la practicitat en l’exploració al mateix gabinet fan imprescindible formar els odontòlegs en la radiologia del territori maxil·lofacial. Molts dels professionals actualment en exercici no estan formats per interpretar les captacions que reben.

Acostumats com han estat durant anys a interpretar les radiografies panoràmiques, o les ortopantomografies, els clínics s’enfronten al problema que les seves exploracions no són informades i que poden no diagnosticar patologies existents en les seves exploracions, amb el risc medicolegal consegüent.

 

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

Titulats en:

 • Odontologia
 • Medicina: ser especialista en Estomatologia

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Introducció al Radiodiagnòstic Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
Radiodiagnóstic Avançat Tipus: OB Període: Anual ECTS: 17
Treball Fi de Postgrau Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Sol·licitud d'admissió

Si estàs interessat a cursar la residència clínica, has de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el full d'inscripció que has de sol·licitar a infodonto@uic.es.

 2. Lliurar o enviar per correu postal a la Facultat d'Odontologia la documentació necessària.

Procés d'admissió

Entrevista personal: l’entrevista personal es durà a terme amb la directora i la coordinadora del Postgrau. Es valoraran els mèrits acadèmics, la capacitat de treball en equip i l’experiència professional.

Documentació necessària per a la inscripció

 1. Full de preinscripció degudament emplenat.
 2. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 3. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 5. Curriculum vitae.
 6. Carta o cartes de recomanació.

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l’Haia. (No es requereix títol homologat.)

Enviar a:

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago

infodonto@uic.es

Facultat d'Odontologia

Universitat internacional de Catalunya

Edifici Hospital General

C / Josep Trueta, s / n

08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.