RESIDÈNCIA CLÍNICA EN IMPLANTOLOGIA ORAL

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
2 semestres
Crèdits
32 ECTS
Preu
412,00 € / ECTS x 32 = 13.184,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
10
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Perfil d'ingrés

Titulats en:

 • Odontologia
 • Medicina: ser especialista en Estomatologia

Objectius del curs

Iniciar l’alumnat en els conceptes bàsics de cirurgia implantològica i pròtesi sobre implants, tant en la fase de diagnòstic i planificació, com en la terapèutica quirúrgica i de restauració prostodòntica. En acabar aquest programa, l’alumne serà capaç de planificar el cas i tractar pacients mitjançant implants dentals amb destresa i seguretat.

Presentació

Presentació del curs

Es tracta d’un programa d’un any acadèmic de durada, en el qual l’alumne adquirirà coneixements teòrics i pràctics. La teoria s’impartirà principalment en forma de revisió bibliogràfica i presentació de casos clínics. El sector col·laborarà de forma important amb els nostres alumnes, de manera que tindran l’ocasió de conèixer implants de cases comercials líders. La part més important d’aquesta residència és l’aplicació de tots aquests coneixements teòrics a la clínica universitària, amb pacients als quals l’alumne planificarà el cas i tractarà de forma integral.

 

Instruments i materials necessaris:

Generalitats

La Residència Clínica és un programa amb una càrrega important de treball clínic. És obligatori disposar del material que es detalla a continuació per al correcte funcionament del programa.

Al principi del curs es faciliten les visites de cases comercials, que solen fer descomptes especials per a estudiants.

El treball serà en parelles, de manera que part del material es pot compartir (per exemple, la càmera fotogràfica). Tot i que és una opció, recomanem que el material sigui personal.

Material general d’ús diari

 • - Ordinador portàtil PC o Apple
 • - Programes de presentació tipus Keynote o PowerPoint
 • - Llapis de memòria (pen drive) d’almenys 32 Gb

Material per a clínica

La Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) proporciona l’uniforme de treball. La CUO subministra el material fungible necessari per a l’atenció dels pacients (alginat, silicones, sutures, talles, etc.) i les caixes per a la col·locació d’implants de les diferents cases comercials.

La CUO NO proporciona el material següent, que haurà d’aportar cada alumne:

 • Calçat de clínica específic
 • Miralls intraorals oclusal i lateral i separadors labials (parella)
 • Càmera fotogràfica rèflex: Exemple càmera rèflex Nikon D3500 + macro 105 mm + flaix anul·lar Sigma EM-140 DG o càmera reflex Canon E50+ objectiu macro Canon 100 mm + flaix anul·lar Canon.
 • Articulador semiajustable. Recomanem l’articulador semiajustable Artex.

Instrumental rotatori:

 • Turbina i adaptador tipus Midwest (M4)
 • Contraangle
 • Peça de mà
 • Micromotor

Instrumental de laboratori

 • Espàtula de cera
 • Lecron
 • Espàtula electrònica per a cera opcional

Placa per radiografia intraoral:

 • El sistema de revelat digital PLANMECA està instal·lat a la CUO. S’hauran d’adquirir i utilitzar les plaques reutilitzables de la mateixa marca (Mida 2).

Set quirúrgic

El set quirúrgic consta d’una caixa o casset esterilitzable en autoclau en el qual els alumnes dipositen el seu instrumental. L’instrumental ha de ser l’especificat a la llista, però pot ser de diferents fabricants i qualitats. Com s’esmenta anteriorment, a principi de curs ens visitaran diferents cases comercials que presentaran els seus materials i ofertes per adquirir-los. Els alumnes són lliures de triar el material de forma independent.

L’instrumental mínim recomanat (obligatori) per a la col·locació d’implants és el que s’exposa a continuació:

 • Caixa quirúrgica esterilitzable. La caixa tindrà les mides adequades per a tot l’instrumental
 • Mirall
 • Sonda periodontal (UNC-15)
 • Separador Minnesota
 • Bisturí de mànec circular (NO pla)
 • Periostòtom Prichard
 • Periostòtom Freer
 • Pinça Adson sense dents
 • Pinça Adson amb dents
 • Tisores Iris (recta)
 • Curetes Lucas #85 (1),  #86 (1), #87 (1)
 • Cureta Molt
 • Mosquit recte (1) i corb (1)
 • Portaagulles Crille-Wood
 • Tisores Lagrange
 • Pinces de camp (4)

Material addicional MOLT recomanable:

 • Separadors Farabeuf
 • Portaagulles de baixa qualitat
 • Pinça Gúbia
 • Separador Langenbeck
 • Safata
 • Falques obreboques S, M, L

El material és obligatori des del primer dia, excepte el set quirúrgic que serà obligatori a partir de l’1 de novembre.

 

Per accedir a la CUO, l’estudiant haurà de portar:

— Pantalla facial de protecció personal

— Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 16
Implantologia Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Implantologia Clínica Aplicada Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Planificació Prostodòncia en Implantologia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 2
Planificació Quirúrgica en Implantologia Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Sol·licitud d'admissió

Preinscripcions a partir del mes de gener.

Si estàs interessat a cursar la residència clínica, has de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el full d'inscripció que has de sol·licitar a infodonto@uic.es.

 2. Lliurar o enviar per correu postal a la Facultat d'Odontologia la documentació necessària.

Proves d'admissió

Les proves d’admissió consisteixen en una valoració ponderada de l’expedient acadèmic, del perfil personal i de les motivacions i aptituds que seguirà els criteris següents:

 1. Anàlisi del curriculum vitae.

 2. Coneixement d’anglès.

 3. Entrevista personal presencial en la qual es valorarà el perfil personal i les aptituds.

Documentació necessària

 1. Full de preinscripció degudament emplenat.
 2. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 3. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 5. Abonament mitjançant una transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes de llicenciatura de UIC Barcelona).
 6. Curriculum vitae.
 7. Carta o cartes de recomanació (és recomanable, no obligatori).

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Per enviar a:

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago
infodonto@uic.es
Facultat d'Odontologia
Edifici Hospital General 
Josep Trueta s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

 

Beques i finançament

Reserva de plaça

 1. Les persones que hagin estat acceptades al programa de postgrau corresponent, rebran una carta d’admissió condicionada al pagament d’una quantitat en concepte de reserva de plaça (aproximadament el 20% de l’import del programa).
 2. La reserva de plaça s’ha de fer efectiva mitjançant l’ingrés, dins del termini establert en la comunicació de la admissió. 
 3. Un cop formalitzada la reserva de plaça de la manera indicada, si una persona no compleix -  segons la legislació estatal o autonòmica vigent a cada moment -  els requisits d’admissió al curs, no disposés de la titulació que s’exigeix, o el curs no aconseguís formalitzar les matrícules per falta d’inscripcions, la UIC  li retornarà íntegrament l’import de la reserva de plaça.
 4. Si l’alumne, per voluntat pròpia, renuncia per qualsevol motiu al curs, la UIC farà seva íntegrament i sense obligació de devolució la quantitat rebuda en concepte de reserva de plaça com a compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
 5. Si l’alumne no fa efectiva la reserva de plaça s’entendrà que renuncia a la plaça, de manera que faculta des d’aquell moment a la UIC per a que anul.li i deixi sense efecte la sol·licitud de plaça efectuada.
 6. L’alumne haurà de satisfer  la totalitat de la matrícula e els terminis establerts per la UIC. De no fer-ho, havent estat admès, s’entendrà que renuncia, seguint l’establert als punt  4 i 5 anteriors.
 7. Si l’alumne hagués satisfet el total import de la matrícula i renunciés a la seva plaça s’actuarà de la següent manera:
  1.  Si ho fa abans de l’inici del curs acadèmic tindrà dret a sol·licitar la devolució del 80% de la quantitat abonada, sempre que la plaça pugui cobrir-se per un altre alumne.

  2. En cap cas es tornarà l’import de la matrícula si l’estudiant comunica la  seva intenció de renunciar a la plaça un cop iniciada l’activitat.

Matriculació

Un cop formalitzada la matrícula oficial, l'alumne disposarà de 10 dies hàbils per liquidar l'import restant de la matrícula, en un pagament únic.

Descomptes

5 % de descompte per a membres d'Alumni.