POSTGRAU EN ODONTOLOGIA INTEGRADA AVANÇADA

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
2 semestres
Crèdits
40 ECTS
Preu
337,00 € / ECTS x 40 + 480.00 € Drets d'inscripció = 13.960,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
8
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Objectius del curs

La Facultat d’Odontologia de la Universitat Internacional de Catalunya sent la necessitat d’oferir aquest postgrau a l’alumnat que acaba de finalitzar el Grau en Odontologia o bé als odontòlegs que sentin la necessitat d’adquirir coneixements avançats en el camp de l’odontologia generalista, per adquirir els coneixements teòrics generals, amb la possibilitat de provar els tractaments directament amb pacients a la Clínica Universitària Odontològica.

Capacitar l’odontòleg d’una visió multidisciplinària de les diferents especialitats de l’odontologia més avançada, que li permeti elaborar els diagnòstics i els tractaments integrals odontològics a la recerca de l’excel·lència.

Acreditació acadèmica

 • 40 ECTS del Postgrau en Odontologia Integrada Avançada

Presentació

El Postgrau en Odontologia Integrada Avançada ofereix una àmplia activitat de pràctica clínica que inclou tot l’espectre de tractaments generalistes, orientat a l’alumne graduat o llicenciat que vulgui adquirir més experiència en la pràctica clínica generalista. A més de la part pràctica, que ocupa gran part del Postgrau, disposa d’una part teòrica en la qual s’adquireixen els coneixements generalistes de l’odontologia, que permetrà a l’alumne assolir un nivell de coneixement avançat i formar-se en noves tecnologies com el CAD-CAM, la planificació digital de les rehabilitacions implantològiques, el disseny digital de somriures, les tècniques mecanitzades reciprocants en endodòncia i la sedació amb òxid nitrós, entre d’altres.

El Postgrau es divideix en dues parts:

 1. Part teòrica: assistència a seminaris, presentació de casos clínics, sessions teòriques en línia i pràctiques preclíniques.
 2. Part pràctica: tractament sobre pacients a la Clínica Universitària d’Odontologia (CUO).

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Pràctica Clínica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 24
Seminaris Clínics Tipus: OB Període: Anual ECTS: 5
Seminaris Online Tipus: OB Període: Anual ECTS: 6
Sessions Teòriques i de Laboratori Tipus: OB Període: Anual ECTS: 4
Treball de Fi de Postgrau Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Sol·licitud d'admissió

Preinscripcions a partir del mes de gener.

Si estàs interessat a cursar la residència clínica, has de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el full d'inscripció que has de sol·licitar a infodonto@uic.es.

 2. Lliurar o enviar per correu postal a la Facultat d'Odontologia la documentació necessària.

Procés d'admissió

— Cal ser llicenciat o graduat en Odontologia.

— Cal aportar el curriculum vitae i fer entrevista personal.

— S’ha d’acreditar el coneixement dels idiomes anglès i espanyol.

Documentació necessària

 1. Full de preinscripció degudament emplenat.

 2. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 3. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 5. Abonament mitjançant una transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes de llicenciatura de UIC Barcelona).
 6. Curriculum vitae.
 7. Carta o cartes de recomanació (és recomanable, no obligatori).

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Envieu-ho:

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago
infodonto@uic.es
Facultat d'Odontologia
Edifici Hospital General 
Josep Trueta s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 

Beques i finançament

Reserva de plaça

 1. Les persones que hagin estat acceptades al programa de postgrau corresponent, rebran una carta d’admissió condicionada al pagament d’una quantitat en concepte de reserva de plaça (aproximadament el 20% de l’import del programa).
 2. La reserva de plaça s’ha de fer efectiva mitjançant l’ingrés, dins del termini establert en la comunicació de la admissió. 
 3. Un cop formalitzada la reserva de plaça de la manera indicada, si una persona no compleix -  segons la legislació estatal o autonòmica vigent a cada moment -  els requisits d’admissió al curs, no disposés de la titulació que s’exigeix, o el curs no aconseguís formalitzar les matrícules per falta d’inscripcions, la UIC Barcelona  li retornarà íntegrament l’import de la reserva de plaça.
 4. Si l’alumne, per voluntat pròpia, renuncia per qualsevol motiu al curs, la UIC Barcelona farà seva íntegrament i sense obligació de devolució la quantitat rebuda en concepte de reserva de plaça com a compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
 5. Si l’alumne no fa efectiva la reserva de plaça s’entendrà que renuncia a la plaça, de manera que faculta des d’aquell moment a la UIC Barcelona per a que anul.li i deixi sense efecte la sol·licitud de plaça efectuada.
 6. L’alumne haurà de satisfer  la totalitat de la matrícula e els terminis establerts per la UIC Barcelona. De no fer-ho, havent estat admès, s’entendrà que renuncia, seguint l’establert als punt  4 i 5 anteriors.
 7. Si l’alumne hagués satisfet el total import de la matrícula i renunciés a la seva plaça s’actuarà de la següent manera:
  1.  Si ho fa abans de l’inici del curs acadèmic tindrà dret a sol·licitar la devolució del 80% de la quantitat abonada, sempre que la plaça pugui cobrir-se per un altre alumne.

  2. En cap cas es tornarà l’import de la matrícula si l’estudiant comunica la  seva intenció de renunciar a la plaça un cop iniciada l’activitat.

Matriculació

Un cop formalitzada la matrícula oficial, l'alumne disposarà de 10 dies hàbils per liquidar l'import restant de la matrícula, en un pagament únic.

Descomptes

5 % de descompte per a membres d'Alumni