POSTGRAU CREACIÓ I GESTIÓ CLÍNICA DENTAL

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
2 semestres
Crèdits
20 ECTS
Preu
173,00 € / ECTS x 20 = 3.460,00 €* (1r curs 2015-2016) *Subjecte a revisió cada any
Places
60
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Objectius

Dotar l’alumnat dels conceptes i les eines de gestió principals perquè els puguin aplicar a les seves pròpies clíniques o en els seus entorns professionals. 

Els professors seran experts en cada una de les diferents àrees i afavoriran un enfocament pràctic i adaptat al perfil curricular de l’alumnat. 

El programa cobreix les diferents aspiracions professionals de l’alumnat: 

 • Aprendre a crear i gestionar una clínica dental. 
 • Impulsar una empresa en la indústria dental.
 • Exercir les habilitats humanes per liderar equips.

Competències i resultats d’aprenentatge que ha d’adquirir l’alumnat.

Competències transversals:

 • 1. Capacitat analítica. 
 • 2. Gestió enfocada al mercat.
 • 3. Desenvolupament d’un model de negoci.
 • 4. Capacitat d’analitzar l’entorn laboral.
 • 5. Coneixement dels deures i les obligacions com a odontòleg en exercici liberal.
 • 6. Lideratge i gestió d’equips humans.

Acreditació acadèmica

 • 20 ECTS, Postgrau Creació i Gestió Clínica Dental

Presentació

En un entorn com l’actual, en què el sector de les clíniques dentals és molt madur i la competència, molt més activa, sorgeix la necessitat que els professionals de l’odontologia coneguin els conceptes i les eines de gestió principals per poder-los aplicar en les seves pròpies clíniques o en clíniques alienes. El Postgrau en Creació i Gestió de la Clínica Dental és un complement ideal per obtenir una visió més àmplia del sector i adquirir un perfil professional molt més complet. 

L’alumnat i els professionals de la sanitat de l’odontologia han adquirit coneixements especialitzats durant molts anys d’estudi enfocats a aspectes tecnicoclínics, però necessiten actualitzar els seus coneixements empresarials, socioeconòmics, legals, estratègics i també les habilitats humanes per ser líders i gestors d’empreses odontològiques del segle xxi.

El programa desenvolupa un enfocament teoricopràctic en què l’alumnat podrà combinar els conceptes i les eines principals amb casos pràctics reals i ajustats a la problemàtica i la casuística de les clíniques actuals i del sector.

Section

Pla d'estudis i assignatures 2015-2016

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Empreneduria i Business Plan Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Estratègia i Marqueting Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
Finances, Impostos i Aspectes Legals Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Recursos Humans Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 3
Treball Fi Postgrau Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 5
Introducció a la Gestió de la Clínica Dental Tipus: OB Període: Primer semestre ECTS: 2
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Documentació necessària

 1. Full de preinscripció degudament emplenat.
 2. Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 3. Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 4. Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 5. Curriculum vitae.
 6. Carta o cartes de recomanació.

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tingui fins a la data de la inscripció.

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat). 

Per enviar a:

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago

infodonto@uic.es
Facultat d'Odontologia
Universitat Internacional de Catalunya
Edifici Hospital General 
Josep Trueta s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament

Reserva de plaça

 1. Les persones que hagin estat acceptades al programa de postgrau corresponent, rebran una carta d’admissió condicionada al pagament d’una quantitat en concepte de reserva de plaça (aproximadament el 20% de l’import del programa).
 2. La reserva de plaça s’ha de fer efectiva mitjançant l’ingrés, dins del termini establert en la comunicació de la admissió. 
 3. Un cop formalitzada la reserva de plaça de la manera indicada, si una persona no compleix -  segons la legislació estatal o autonòmica vigent a cada moment -  els requisits d’admissió al curs, no disposés de la titulació que s’exigeix, o el curs no aconseguís formalitzar les matrícules per falta d’inscripcions, la UIC  li retornarà íntegrament l’import de la reserva de plaça.
 4. Si l’alumne, per voluntat pròpia, renuncia per qualsevol motiu al curs, la UIC farà seva íntegrament i sense obligació de devolució la quantitat rebuda en concepte de reserva de plaça com a compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
 5. Si l’alumne no fa efectiva la reserva de plaça s’entendrà que renuncia a la plaça, de manera que faculta des d’aquell moment a la UIC per a que anul.li i deixi sense efecte la sol·licitud de plaça efectuada.
 6. L’alumne haurà de satisfer  la totalitat de la matrícula e els terminis establerts per la UIC. De no fer-ho, havent estat admès, s’entendrà que renuncia, seguint l’establert als punt  4 i 5 anteriors.
 7. Si l’alumne hagués satisfet el total import de la matrícula i renunciés a la seva plaça s’actuarà de la següent manera:
  1.  Si ho fa abans de l’inici del curs acadèmic tindrà dret a sol·licitar la devolució del 80% de la quantitat abonada, sempre que la plaça pugui cobrir-se per un altre alumne.

  2. En cap cas es tornarà l’import de la matrícula si l’estudiant comunica la  seva intenció de renunciar a la plaça un cop iniciada l’activitat.

Matriculació

Una vegada formalitzada la matrícula oficial, l’alumne disposarà de deu dies hàbils per liquidar l’import restant de matrícula, en un pagament únic. 

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.