RESIDÈNCIA CLÍNICA DE TÈCNIQUES QUIRÚRGIQUES APLICADES A LA CAVITAT ORAL

Tipus de programa
Diplomatures de postgrau
Durada
2 semestres
Crèdits
25 ECTS
Preu
375,00 € / ECTS x 25 = 9.375,00 €* (1r curs 2020-2021) *Subjecte a revisió cada any
Places
10
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis
 • Prerequisits i admissió
 • Beques i finançament

Perfil d'ingrés

Titulats en:

 • Odontologia
 • Medicina: ser especialista en Estomatologia
 • Metges especialistes en cirurgia oral i maxilofacial

Objectius

Aquest programa pretén aconseguir que l’alumne adquireixi els coneixements quirúrgics necessaris per resoldre els procediments quirúrgics més freqüents de l’àmbit de la cirurgia oral, saber com actuar en les diferents situacions per solucionar-les o derivar-les correctament segons la seva complexitat. 

Aquest curs permetrà, a més, no només solucionar problemes medicoquirúrgics que puguin trobar durant la seva pràctica diària, sinó també realitzar tractaments quirúrgics bàsics i complexos dins de la cavitat oral en l’àmbit de la cirurgia dentoalveolar.

Presentació

Durant el Grau d’Odontologia, s’imparteix l’assignatura de Patologia medicoquirúrgica en la qual s’intenta inculcar al futur odontòleg uns coneixements bàsics en patologia medicoquirúrgica de la cavitat oral.

Molts coneixements pràctics de l’àmbit quirúrgic no s’arriben a desenvolupar de forma suficient per a la pràctica professional durant la formació de grau o durant els primers anys d’exercici professional. Això pot ser per diferents motius: falta de pràctica, pèrdua d’aquests coneixements, por a enfrontar-se a situacions quirúrgiques, desinterès per l’àmbit quirúrgic, etc.

Un cop finalitzat el Grau, l’odontòleg ha de poder afrontar tranquil·lament situacions quirúrgiques habituals en l’àmbit de la cirurgia oral i dentoalveolar. 

Aquest programa de postgrau pretén consolidar i ampliar en la mesura necessària aquests coneixements quirúrgics bàsics en el recentment graduat, així com en l’odontòleg que desitgi adquirir habilitats en l’àmbit de la cirurgia oral.  L’objectiu és oferir uns coneixements clínics i quirúrgics que permetin valorar i solucionar les situacions quirúrgiques habituals en cirurgia oral i dentoalveolar.

A l’inici de curs, l’alumne pot portar la seva pròpia caixa de material quirúrgic si així ho desitja. 

La universitat disposa de tots els materials necessaris per a la pràctica clínica de la Residència.

Per accedir a la CUO, l’estudiant haurà de portar:

— Pantalla facial de protecció personal

— Ulleres de protecció total, excepte en el cas de portar ulleres correctores o lupes d’augment. En aquest cas, no serà necessari les ulleres de protecció total. Tota la resta de material de protecció especial, ho facilitarà la clínica.

Pla d'estudis i assignatures 2020-2021

Assignatures del curs 1 Tipus Període ECTS
Clínica de RC de Tècniques Quirúrgiques Tipus: OB Període: Anual ECTS: 15
Práctica en Disección Anatómica Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Sedació Conscient + Suport Bàsic DEA (Transv FB.) Tipus: OB Període: Anual ECTS: 1
Sessió Teòrica RC Tècniques Quirúrgiques Tipus: OB Període: Anual ECTS: 8
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Prerequisits i admissió

Sol·licitud d'admissió

Si estàs interessat a cursar la residència clínica, has de seguir els passos següents:

 1. Emplenar el full d'inscripció que has de sol·licitar a infodonto@uic.es.

 2. Lliurar o enviar per correu postal a la Facultat d'Odontologia la documentació necessària.

Procés d'admissió

 • Ser llicenciat o graduat en Odontologia.
 • Curriculum vitae i entrevista personal.
 • Acreditar coneixement dels idiomes anglès i espanyol.

Documentació necessària

 • Full de preinscripció degudament emplenat.
 • Còpia compulsada del títol de la llicenciatura corresponent (amb compulsa original).*
 • Certificat acadèmic de les qualificacions (original o fotocòpia compulsada).*
 • Fotocòpia del document nacional d’identitat (DNI) o del passaport.
 • Abonament mitjançant una transferència bancària de 90 €** i enviament del comprovant de pagament (excepte antics alumnes de llicenciatura de UIC Barcelona).
 • Curriculum vitae.
 • Carta o cartes de recomanació (és recomanable, no obligatori).

*L’alumnat de fora de la Unió Europea ha de tenir compulsades tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura per via diplomàtica o han de portar la postil·la de l'Haia (no es requereix un títol homologat).

Els candidats de l’últim curs de carrera han d’aportar la llista de qualificacions que tinguin fins a la data de la inscripció.

**No reemborsables en concepte de despeses de gestió.

Per enviar a:

Sra. Cristina Junquera

Sra. Paola Lago
infodonto@uic.es
Facultat d'Odontologia
Edifici Hospital Universitari General de Catalunya
Josep Trueta s/n
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

Beques i finançament

Reserva de plaça

 1. Les persones que hagin estat acceptades al programa de postgrau corresponent, rebran una carta d’admissió condicionada al pagament d’una quantitat en concepte de reserva de plaça (aproximadament el 20% de l’import del programa).
 2. La reserva de plaça s’ha de fer efectiva mitjançant l’ingrés, dins del termini establert en la comunicació de la admissió. 
 3. Un cop formalitzada la reserva de plaça de la manera indicada, si una persona no compleix -  segons la legislació estatal o autonòmica vigent a cada moment -  els requisits d’admissió al curs, no disposés de la titulació que s’exigeix, o el curs no aconseguís formalitzar les matrícules per falta d’inscripcions, la UIC  li retornarà íntegrament l’import de la reserva de plaça.
 4. Si l’alumne, per voluntat pròpia, renuncia per qualsevol motiu al curs, la UIC farà seva íntegrament i sense obligació de devolució la quantitat rebuda en concepte de reserva de plaça com a compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
 5. Si l’alumne no fa efectiva la reserva de plaça s’entendrà que renuncia a la plaça, de manera que faculta des d’aquell moment a la UIC per a que anul.li i deixi sense efecte la sol·licitud de plaça efectuada.
 6. L’alumne haurà de satisfer  la totalitat de la matrícula e els terminis establerts per la UIC. De no fer-ho, havent estat admès, s’entendrà que renuncia, seguint l’establert als punt  4 i 5 anteriors.
 7. Si l’alumne hagués satisfet el total import de la matrícula i renunciés a la seva plaça s’actuarà de la següent manera:
  1.  Si ho fa abans de l’inici del curs acadèmic tindrà dret a sol·licitar la devolució del 80% de la quantitat abonada, sempre que la plaça pugui cobrir-se per un altre alumne.

  2. En cap cas es tornarà l’import de la matrícula si l’estudiant comunica la  seva intenció de renunciar a la plaça un cop iniciada l’activitat.

Matriculació

Un cop formalitzada la matrícula oficial, l'alumne disposarà de 10 dies hàbils per liquidar l'import restant de la matrícula, en un pagament únic.

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.