Presentació

Els trastorns mentals i les addiccions són un dels problemes de salut amb una càrrega sanitària, social i econòmica de les més elevades i creixents en la majoria de països. Segons l’Organització Mundial de la Salut, dos de cada cinc casos d’incapacitat en el món són deguts a trastorns mentals, els quals també originen fins un de cada  tres del total dels contactes amb els serveis de salut, tant en països desenvolupats com no desenvolupats.

L’elevada prevalença d’aquests trastorns es relaciona també amb les ràpides transformacions socials, i fenòmens com la falta d’ocupació, la pobresa, les migracions, la falta de suport familiar i social, la solitud, les ruptures de les xarxes socials i les tensions econòmiques. Les conseqüències de la crisi econòmica recent i la pandèmia de COVID-19 actual estan accentuant l’efecte d’aquests determinants, i comprometen a més a més el diagnòstic precoç, així com el seguiment adequat  i el control dels pacients amb malaltia mental.

Davant de tot això, els sistemes sanitaris dels països desenvolupats afronten canvis sense precedents en la seva història. La variabilitat de la pràctica clínica, la multidisciplinarietat de les intervencions, la complexitat del procés assistencial, la incorporació de noves  tecnologies diagnòstiques i terapèutiques i el cost associat que comporta, entre altres, són aspectes que caracteritzen la realitat sanitària en l’actualitat. Aquesta també reclama una orientació als resultats i una divulgació transparent d’aquests.

A més a més, aquesta situació evolucionarà de manera molt ràpida promoguda per un canvi en el model de pacient, que està adquirint un perfil més actiu, participatiu i responsable en la gestió de la seva salut. En l’àrea de la salut mental, en concret, diferents estudis han demostrat que intervencions específiques orientades a la formació de pacients i familiars de persones que pateixen malaltia mental han obtingut resultats molt positius.

Tenint en compte aquest entorn actual, és imprescindible que els professionals adquireixin noves eines i habilitats de gestió que facilitin la seva labor diària.

Objectius del programa

La finalitat del curs consisteix a dotar els participants d’uns coneixements i habilitats amplis que els permetin traslladar a la pràctica diària coneixements i competències adquirides que facilitin la gestió.

Professionals als qui va dirigit

El curs està obert a 20 alumnes professionals de l’àmbit de la salut mental (directius, caps d’àrea, coordinadors de servei i tot aquell professional de la salut mental que vulgui adquirir coneixements sobre gestió clínica).

Competències a adquirir

  • Coneixement bàsic dels conceptes de polítiques de salut, models i sistemes sanitaris i la seva contextualització en el Sistema Nacional de Salut
  • Gestió bàsica dels efectes de la interacció entre la salut i l’economia en l’àmbit clínic
  • Aplicació de la teoria de l’organització en l’àmbit de les organitzacions sanitàries
  • Coneixement a nivell instrumental del maneig dels recursos econòmics, els humans i els tecnològics en general i, en particular, en un servei d’atenció en salut mental
  • Utilització dels elements instrumentals de la gestió clínica
  • Els processos en la gestió clínica i utilització de l’evidència científica
  • Models i unitats de gestió clínica
  • Prescripció farmacèutica prudent i polítiques de “no fer”

Acreditació acadèmica

En finalitzar el curs s’expedirà un diploma acreditatiu d’assistència al curs.

Acreditacions

logo-acreditacions-curs-gestio-sanitaria

Activitat acreditada pel Consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries - Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries amb 10,7 crèdits

Expedient número: 09/032734-MD