Presentació

El nombre de pacients diagnosticats de càncer a Espanya durant el 2021 ha estat superior al del 2020. S’estima que se n’han diagnosticat 285.530 casos, segons dades de REDECAN, i que hi han hagut 109.589 defuncions, una taxa de mortalitat que equival a 231 defuncions per càncer per cada 100.000 habitants, i s’ha convertit així en la segona causa de mort a Espanya.

D’altra banda, el càncer implica un cost econòmic alt que provoca grans desigualtats socials que afecten sobretot pacients en situació d’atur, autònoms o que cobren menys del salari mínim interprofessional. Es calcula que el càncer provoca una despesa superior a 10.000 € en el 41 % de famílies que el pateixen entre costos directes i indirectes, amb gairebé 30.000 pacients en situació de vulnerabilitat laboral que no poden assumir aquests costos.

Aquestes dades reflecteixen part de la situació que pateixen aquests pacients i el repte que suposa per als sistemes sanitaris que estan afrontant canvis sense precedents en la història de la humanitat als països desenvolupats.

La professió sanitària ha de buscar vies d’adaptació per poder abordar correctament i eficientment  l’atenció als pacients amb càncer. Els professionals sanitaris, per exercir de manera eficient la seva feina, necessiten actualitzar el coneixements de manera contínua i gestionar-los de manera eficaç. El professional sanitari, i especialment els responsables de gestió i planificació sanitària, han d’afrontar i reflectir en les polítiques futures els nous reptes i desenvolupar estratègies més adaptades a les realitats dels pacients i les seves necessitats.

La variabilitat de la pràctica clínica, la multidisciplinarietat de les intervencions, la complexitat del procés assistencial, la incorporació de noves tecnologies diagnòstiques i terapèutiques i el cost associat que comporten, entre d’altres, són aspectes que caracteritzen la realitat sanitària actual en oncologia. Alhora, també es reclama una orientació als resultats i que se’n faci una divulgació transparent.

A més a més, aquesta situació evolucionarà de manera molt ràpida, promoguda per un canvi en el model de pacient que està adquirint un perfil més actiu, participatiu i responsable en el maneig de la seva salut.

Tenint en compte aquest entorn actual, és imprescindible que els professionals adquireixin noves eines i habilitats de gestió que facilitin la seva tasca diària.

Objectius del programa

La finalitat del curs consisteix a dotar els participants d’uns coneixements i habilitats amplis que els permetin traslladar-los a la pràctica diària amb unes competències adquirides que facilitin la gestió clínica.

Professionals als qui va dirigit

El curs s’obre a vint alumnes professionals de l’àmbit de l’oncologia (directius, caps d’àrea, coordinadors de servei i tot aquell professional de l’oncologia que vulgui adquirir coneixements sobre gestió clínica).

 

Competències a adquirir

  • Coneixement bàsic dels conceptes de polítiques de salut, models i sistemes sanitaris i la contextualització en el Sistema Nacional de Salut.
  • Gestió bàsica dels efectes de la interacció entre la salut i l’economia en l’àmbit clínic.
  • Aplicació de la teoria de l’organització en l’àmbit de les organitzacions sanitàries.
  • Coneixement instrumental del maneig dels recursos econòmics, els humans i els tecnològics en general i, en particular, en un servei d’atenció a l’oncologia.
  • Utilització dels elements instrumentals de la gestió clínica.
  • Els processos en la gestió clínica i la utilització de l’evidència científica.
  • Models i unitats de gestió clínica.
  • Prescripció farmacèutica prudent i polítiques de “no fer”.

 

Acreditació acadèmica

En finalitzar el curs s’expedirà un diploma acreditatiu d’assistència al curs.

Informació

M. Lluïsa Cervera
mlcervera@uic.es