Màster de Formació Permanent Online en Gerodontologia, Pacients Especials i Medicina Oral

Tipus de programa
Màster de formació permanent
Durada
1 any acadèmic
Crèdits
60 ECTS
Preu
7.139,00€ * (1r curs 2024-2025) *Subjecte a revisió cada any.
Places
Limitada
Campus
Online
Llengua
Castellà (idioma secundari: anglès)
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Objectius del curs

Aquest programa de màster en línia pretén aconseguir que l’alumne adquireixi els coneixements necessaris per poder dur a terme tot tipus de tractaments odontològics en pacients amb patologies mèdiques complexes, malalties sistèmiques amb repercussió odontològica, polimedicats, pacients ancians, pacients discapacitats siguin o no col·laboradors, així com saber valorar i identificar tota mena de lesions orals, ja sigui en el gabinet odontològic, en institucions tancades o en un ambient hospitalari. Tot això amb l’adquisició de coneixements i habilitats en les tècniques de maneig d’aquests pacients com són les tècniques de sedació conscient en gabinet dental o en ambient hospitalari sota anestèsia general.

Més informació sobre el Màster

Presentació

Presentació del curs

Molts pacients que acudeixen a la consulta per rebre tractament dental presenten una edat avançada, malalties sistèmiques que n’exigeixen un coneixement exacte i de les implicacions i interaccions que tenen en l’àrea odontològica, patologies cardiovasculars, immunològiques, endocrines o metabòliques que han de ser conegudes per l’odontòleg per fer correctament els tractaments de manera segura, tant per al pacient com per a l’odontòleg. Així mateix, les persones amb algun tipus de discapacitat presenten reptes complexos i difícils de resoldre per a la professió. A això, s’hi suma l’aparició de lesions orals secundàries a la presa de certs medicaments, interaccions entre aquests o manifestacions orals de malalties sistèmiques subjacents. Tots aquests casos els considerem pacients especials.

En l’actualitat, la formació acadèmica en el cas del grau, se circumscriu a conceptes merament teòrics i a una pràctica clínica reduïda a persones grans amb poc risc. Els pacients amb compromís mèdic important, amb discapacitats psíquiques i no col·laboradors generen una patologia que l’alumne de grau, a causa de la seva inexperiència, no és capaç de manejar amb soltesa. Les tècniques, materials i procediments en aquests pacients són substancialment diferents, no s’atenen en programes convencionals i generen possibilitats de promoure la recerca. Les recomanacions del Council of European Dentist en la directiva de 19 de novembre de 2010 recomanen la inclusió de la Gerodontologia en els plans d’estudi de les universitats i coincideixen amb l’European College of Gerodontology en la necessitat de promoure la formació postgraduada així com línies de recerca en la matèria.

Quin màster hi ha a escala internacional? A Espanya no hi ha cap màster específic en Gerodontologia i només hi ha un Màster en Odontologia Hospitalària i Pacients Especials a València i un altre a Sevilla, un màster propi a la Universitat de Santiago sobre pacients amb patologies sistèmiques i una titulació d’expert en odontologia hospitalària i pacients especials a Oviedo.

Així doncs, la manca de professionals formats en aquesta àrea i la demanda procedent de centres especialitzats i hospitals només es poden atendre des de la perspectiva de màsters amb aquestes característiques.

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Atenció a Pacients Institucionalitzats Type: OB Període: Anual ECTS: 3
Clínica Odontològica Type: OB Període: Anual ECTS: 17
Protocol de Recerca (Transv. Rec.) Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Revisió Bibliogràfica Type: OB Període: Anual ECTS: 8
Sedació Conscient + Suport Bàsic DEA (Transv. FB) Type: OB Període: Anual ECTS: 1
Teoria Odontològica Type: OB Període: Anual ECTS: 29
Treball de Fi de Màster (Transv. Rec.) Type: OB Període: Anual ECTS: 1
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Professors

Requisits d'admissió

Requisits d'admissió

Es requereix:

 • Títol de Graduat o Llicenciat en Odontologia.
 • Nivell B1 o similar de castellà que es valorarà a l'entrevista personal.

Procés d'admissió

Per iniciar el procés d'admissió caldrà emplenar el Formulari d'Admissió del programa que es troba a la web de la Universitat (www.uic.es/odontologia) i seguir els passos per adjuntar la documentació requerida següent:

 • Títol de la Llicenciatura o Grau*
 • Certificat acadèmic de qualificacions*
 • DNI o Passaport
 • Curriculum Vitae
 • Document de Condicions Generals signat
 • Carta/es de recomanació (recomanable, no obligatori)

*Per a alumnes de fora de la Unió Europea, tant les qualificacions com el títol de la llicenciatura han d'estar legalitzats per via diplomàtica o han de portar la postil·la de La Haya (No es requereix títol homologat).

Els candidats que es trobin a l'últim curs de carrera han d'aportar el certificat acadèmic de qualificacions actualitzat fins a la data d'inscripció.

Un cop rebuda tota la documentació i comprovada la seva validesa, caldrà abonar la taxa d'inscripció de 90€** i enviar el comprovant de pagament a l'adreça de correu: infodonto@uic.es (els antics alumnes de Llicenciatura/Grau UIC Barcelona estan exempts d'aquest pagament), (**no reemborsables en concepte de despeses de gestió).

L'últim pas és l'entrevista personal amb els directors/coordinadors del Màster on seran valorats: expedient acadèmic, perfil personal, motivacions i aptituds. Les entrevistes es faran de manera presencial o en línia en dates que seran confirmades un cop completats els passos previs del procés.

Beques i finançament

Descomptes

5 % de descompte per a membres d’Alumni.