Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques en Empreses

Pràctiques en Empreses
10
10055
4
Anual
PR
Continguts i plataformes
Pràctiques en empreses
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


 Dilluns de 13 a 14h i dimecres de 13 a 14h - Digital Media Studios (D2). 

 

 • Per demanar cita prèvia escriure un correu a aquesta direcció: practiquesaudiovisual@uic.es
 • Contestaré els mails en un termini d'entre 24 - 72 hores

Presentació

L'assignatura Pràctiques en empreses suposa la realització d'un mínim de 300 hores de pràctiques per conveni amb empreses audiovisuals nacionals i internacionals.

Requisits previs

Assignatura obligatòria disponible de matriculació únicament pels alumnes de 4rt curs de Comunicació Audiovisual

Objectius

Aquesta assignatura té com a objectius afavorir la inserció laboral de l'alumne, ajudar-li a orientar la seva carrera professional i permetre-li una primera presa de contacte amb el sector. L'alumne posarà a prova les seves capacitats i portarà a la pràctica l'après a l'aula.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 28 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
 • 30 - Capacitat d'estudi de la viabilitat d'un producte audiovisual
 • 31 - Capacitat de comprendre els sistemes de finançament dels grups i empreses de comunicació
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 33 - Capacitat per crear i dirigir
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 36 - Capacitat per crear, dirigir i gestionar empreses audiovisuals
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 43 - Capacitat per crear guions cinematogràfics, televisius i radiofònics segons les exigències del gènere
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 47 - Capacitat de conèixer i executar eines de retoc digital, efectes especials, disseny i grafisme en postproducció
 • 49 - Capacitat per escriure amb fluïdesa textos, escaletes o guions
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

1. Dur a terme entrevistes de manera professional, tant pel que fa a la seva preparació, execució i difusió.

2. Dominar les tècniques audiovisuals per poder exercir de responsable de càmera en un mitjà de comunicació/productora, auxiliar de realització, producció, muntatge, distribució, etc.

3. Posseir criteris estètics i funcionals per optimitzar la presentació formal de plos productes comunicatius.

4. Elaborar diferents tipus de reportatges per a mitjans audiovisuals.

6. Produir continguts d'oci i entreteniment.

7. Gestionar la comunicació d'institucions, organismes i empreses.

8. Conèixer les rutines professionals dels diferents camps periodístics.

Continguts

Elaboració d'un total de 300 hores pràctiques a una empresa relacionada amb el món de la comunicació audiovisual. L'alumne podrà realitzar 20 hores setmanals com a màxim, a les tardes.

Com a complement al seu aprenentatge en l'empresa, l'alumne matriculat rebrà dues sessions de formació relacionats amb la construcció de la seva identitat professional i la superació de les diferents situacions a les que s'enfrontarà. En concret, una de les sessions versarà sobre la creació de marca personal i les aptituds per a vendre aquesta marca; i la segona tractarà sobre l'adequada confecció d'un currículum i la superació d'una entrevista personal. Totes dues sessions són imprescindibles per a l'avaluació de l'assignatura.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes PRÀCTIQUES CURRICULARS tenen un seguiment per part del tutor de l'empresa, que estableix una metodologia diferent per a cada alumne i li guia en la realització de les seves pràctiques.

El coordinador de pràctiques té una entrevista inicial amb l'alumne per orientar-li en l'elecció de les pràctiques, així com ajudar-lo a preparar el currículum i l'entrevista. Al final de les pràctiques, tornen a entrevistar-se coordinador i alumne per a fer un balanç global de l'experiència en l'empresa i ajudar-li a buscar els seus punts forts.

Finalment, l'alumne haurà de presentar tots els documents pertinents per a l'avaluació de l'assignatura (veure apartat d'avaluació).

L'alumne no podrà començar a fer pràctiques fins que els convenis necessaris estiguin signats. El termini de realització d'aquests convenis és el següent:


- Terminis de lliurament dels convenis empresa - UIC : 7 dies hàbils (en el cas que no hi hagués previ conveni signat amb l'empresa).

- Terminis de lliurament convenis empresa - UIC - alumne: 5 dies hàbils (en tots els casos).

Consideracions importants:

1. L'alumne podrà realitzar pràctiques durant tot l'any acadèmic (setembre a agost).
2. Les pràctiques extracurriculars realitzades abans de l'estiu de 3r no podran convalidar-se com a curriculars. Les pràctiques realitzades en l'estiu de 3r a 4rt podran considerar-se com a curriculars amb el previ estudi de cas dels responsables de l'assignatura i la Junta de la Facultat.
3. Tots els convenis de pràctiques seran de 300 hores (tant curriculars com extracurriculars). Després de la realització d'aquestes hores, es podrà renovar el conveni –o contractar l'alumne– si totes dues parts (empresa-alumne) així ho decideixen.

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 9.8
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació d'aquesta assignatura depèn de diferents activitats i avaluadors. En primer lloc, el tutor de l'empresa avalua el treball dut a terme per l'alumne durant les pràctiques. L'avaluació del tutor puntua les capacitats de l'alumne en una escala d'1 a 10. Les competències avaluades són: capacitats tècniques, capacitat de comunicació, d'organització i planificació, disciplina, iniciativa.

En segon lloc, la memòria final de l'alumne té també un pes important en l'avaluació final. En ella, l'alumne explica l'experiència apresa en les pràctiques. Els criteris d'avaluació en aquest lliurament són l'adequació i aprofundiment del contingut, l'experiència i aprenentatge que mostra i l'adequada presentació del document. Les competències avaluades en la memòria són: capacitat d'autocrítica, capacitat d'expressar correctament la seva experiència personal, capacitat d'anàlisi del sector audiovisual i el futur laboral. L'alumne ha d'utilitzar la plantilla disponible en els annexos d'aquesta guia docent. 

El document no ha de tenir una extensió superior a les 5 pàgines, ni menor de 3 pàgines. Ha de tenir una bona redacció, sense faltes d'ortografia i una presentació professional.

Finalment, l'assistència, participació i implicació de l'alumne en les sessions de formació de l'assignatura també influeixen en la nota final de l'assignatura.

El percentatge de la nota final de l'assignatura es distribueix de la següent manera:

- Avaluació del tutor de l'empresa: 40%

- Avaluació dels responsables de l'assignatura: 60%. Aquesta nota inclou:

 • La memòria de l'alumne. (40%)
 • Assistència i participació en la sessió informativa i els tallers professionals. (20%)

Consideracions importants:

 1. Si se suspèn l'assignatura de Pràctiques en empreses, l'alumne haurà de tornar a fer les seves pràctiques en una altra empresa. Si se suspèn la memòria, únicament haurà de repetir la memòria.
 2. L'alumne ha de lliurar tots els documents requerits per a poder ser avaluats. Si falta algun document no se li avaluaran les pràctiques i haurà de tornar a matricular-se. Els documents a lliurar són els següents:
  1. Memòria de pràctiques de l'alumne
  2. Conveni signat entre l'alumne i l'empresa
  3. Preocupar-se que l'avaluació del tutor arribi als responsables de l'assignatura.
  4. Si l'alumne abandona les pràctiques haurà d'informar tant la universitat com a l'empresa amb 15 dies d'antelació, a més de realitzar un informe explicant els motius de la seva renúncia. Els responsables de pràctiques sospesaran les raons d'aquest abandó. Si no són raons de pes, l'alumne no podrà realitzar més pràctiques en el present any acadèmic. En qualsevol cas, la seva renúncia a les pràctiques quedarà arxivada en el seu expedient.
  5. En el cas de les pràctiques curriculars, el funcionament és el mateix. L'alumne ha de lliurar la memòria i ha de fer-nos arribar tant el conveni com la valoració del tutor de l'empresa. Si no ho fa o abandona les pràctiques, les seves pràctiques no apareixeran en el certificat acadèmic.

 

Bibliografia i recursos

Aquesta assignatura no requereix bibliografia.

Material didàctic