Universitat Internacional de Catalunya

Comptabilitat 3

Comptabilitat 3
3
10305
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma i en castellà.
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


L’atenció pot ser qualsevol dia, amb cita prèvia amb l’alumne

 

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


Aquesta assignatura és l’última de l’àrea de comptabilitat que s’imparteix en els estudis de Grau en Administració d’Empreses. Entenem que la comptabilitat és el llenguatge del món dels negocis i de l’empresa en particular, i que la informació se’ns presenta a través dels estats financers.

Per tant, és imprescindible conèixer perfectament aquests estats financers, així com saber-los analitzar i interpretar amb rigor i precisió. La utilitat de la comptabilitat es manifesta en la presa de decisions en l’àmbit empresarial, que ha de permetre a les unitats econòmiques assolir els seus objectius amb la màxima eficiència.

Requisits previs

L’alumne ha de:

- Conèixer la metodologia comptable.

- Conèixer la normativa comptable.

- Comprendre els estats financers bàsics: balanç de situació i compte de resultats.

Objectius

- Estudi dels grups 8 i 9 del Pla general de comptabilitat.

- Elaboració dels estats financers obligatoris segons el PGC: balanç de situació, compte de resultats, EFE i ECPN.

- Interpretació de l’estat de canvis en el patrimoni net.

- Interpretació de l’estat de fluxos de tresoreria. 

 

Competències

 • 01 - Conèixer, comprendre i aplicar els mètodes, tècniques i instruments propis de la comptabilitat.
 • 02 - Conèixer, interpretar i aplicar la normativa comptable actual.
 • 03 - Seleccionar i aplicar adequadament les alternatives comptables permeses.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne serà capaç de fer el següent:

 • Aplicar els conceptes relacionats amb la comptabilitat.
 • Utilitzar eines informàtiques relacionades amb les activitats pròpies de l’àrea.
 • Realitzar un treball de manera autònoma i gestionar bé el temps.
 • Realitzar un treball específic sobre aspectes comptables i de presentar-lo de manera clara i comprensible.
 • Realitzar anàlisis comptables i financers de la informació disponible i de fer-los servir en la presa de decisions.
 • Comprendre i estar predisposat a respectar les normes pròpies de la professió.

Continguts

Tema 1. L’impost sobre societats

      1.1. Presentació i registre comptable.
      1.2. Tractament de les bases imposables negatives.
      1.3. Tractament de les diferències temporals i permanents.
      
Tema 2. Estat de canvis en el patrimoni net

      2.1. Presentació. Funcionament dels grups 8 i 9 del PGC.
      2.2. Normes d’elaboració.
      2.3. Interpretació.
     
Tema 3. Estat de fluxos d’efectiu

      3.1. Presentació.
      3.2. Normes d’elaboració.
      3.3. Interpretació.

 


  

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment onlineACTIVITAT FORMATIVA COMPETÈNCIES
Anàlisi de casos Classe magistral Classe pràctica (resolució de problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes) Estudi individual Presentació de treballs i debats Resolució de problemes a l'aula 01 02 19

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment online 1. Examen final: 70 % de la nota. És imprescindible superar-lo amb una nota mínima de 5 punts per aprovar l'examen.
 2. Avaluació continuada: 30 % de la nota
 • Entrega d'activitats
 • Qüestionaris online
 • Assistència i participació a les sessions

Atenció:  Cal obtenir una nota mínima de 5 a l'examen per aplicar el càlcul de la mitjana i obtenir la nota final de l'assignatura.

 

Bibliografia i recursos

- Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aproba el Pla General de Comptabilitat.