Universitat Internacional de Catalunya

Treball Fi de Màster

Treball Fi de Màster
6
10334
2
Primer semestre
TF
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Salvador Durany Pich

Prèvia concreció amb l’alumne.

 

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


El Treball de Final de Màster (TFM) consisteix en la resolució oral i per escrit, en grups de dos (o tres) alumnes, de cinc supòsits paradigmàtics o reals de consultoria i litigació.

Requisits previs

És convenient que l’alumne hagi rebut la formació de les pràctiques externes per considerar com a complerta la prova d’aprofitament de les competències i habilitats adquirides, així que la defensa el treball davant el tribunal es realitzarà al final del semestre en el qual els alumnes hagin realitzat els 30 crèdits de pràctiques externes. A més, aquesta defensa estarà supeditada a la superació dels mòduls del Màster.

Objectius

L’objectiu del Treball de Final de Màster és que els estudiants s’enfrontin a una sèrie de supòsits de fet reals, complexos i transversals, i que intentin resoldre’ls al moment, davant del professor, utilitzant tot l’aparell conceptual, teòric i pràctic, adquirit durant el Grau i el Màster, i que ho facin oralment.

Competències

  • CA05 - Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
  • CA08 - Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB09 - Saber comunicar les conclusions i els coneixements i raons últim que els sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  • CG01 - Adquirir les capacitats de treball personal i en equip, de comunicació i de lideratge necessàries per desenvolupar la professió d'advocat.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

• Serà capaç de defensar oralment i per escrit la seva posició jurídica davant d’un supòsit de fet determinat, així com de defensar de la mateixa manera altres alternatives possibles de solució.

• Serà capaç de sintetitzar la capacitació adquirida en matèria de consultoria o assessorament jurídic i litigació davant de qualsevol supòsit exemplar que es proposi en cadascun dels mòduls del Màster.

• Reconeixerà les eines pràctiques necessàries per a l’exercici professional de l’advocacia.

• Coneixerà l’activitat ordinària d’un advocat i serà capaç de prestar serveis professionals d’advocacia.

 

Continguts

• El Treball de Final de Màster consisteix en la resolució oral i per escrit, en grups de tres, de cinc supòsits paradigmàtics o reals de consultoria i litigació.

• En el treball s’han d’apreciar l’aplicació i la integració dels aprenentatges rebuts en els mòduls d’Organització de la Professió, Assessorament Jurídic, Litigació General, Litigació Especial i Pràctica Professional, així com l’ús efectiu dels recursos al seu abast per donar una solució eficient als problemes que derivin de la seva preparació.

• Cada treball ha de preveure totes les possibles alternatives de solució aplicables. Per a la seva elaboració, l’alumne ha de mostrar autonomia, iniciativa i capacitat d’aplicació dels coneixements adquirits, així com capacitat de comunicar les seves conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, de manera oral i escrita, a un públic especialitzat, de una manera clara i sense ambigüitats.

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaCada treball ha de preveure, així, totes les possibles alternatives de solució aplicables al supòsit. Per a la seva elaboració, l’alumne ha de mostrar autonomia, iniciativa i capacitat d’aplicació dels coneixements adquirits, així com capacitat per comunicar les seves conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, de manera oral i escrita, a un públic especialitzat, com és el tribunal, d’una manera clara i sense ambigüitats.

El TFM també té hores de presencialitat, en les quals s’anirà orientant els alumnes pel que fa als aspectes teoricopràctics necessaris per a la preparació i la defensa de la feina.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn l’avaluació de la feina es tindran en compte els aspectes següents:

Treball escrit:

• Aspectes conceptuals: especialment l’aplicació dels coneixements i conceptes adquirits, així com la coherència i claredat de l’exposició.

• Aspectes formals: presentació de la feina d’acord amb els estàndards que estableix el llibre d’estil de la Facultat de Dret de la UIC.

Defensa oral:

• Capacitat de comunicació, especialment es tindrà en compte l’ús precís del llenguatge jurídic, així com l’ordre i la claredat de l’exposició.

• Quant al contingut, capacitat d’aplicació dels coneixements adquirits.

Tota la informació completa sobre les dates de lliurament, els dies de sessions presencials i la composició dels grups està al document adjunt “1. Normativa general: avaluació, grups i professorat”.

 

 

Bibliografia i recursos

La pròpia de cada mòdul.