Universitat Internacional de Catalunya

Odontologia Legal i Forense

Odontologia Legal i Forense
3
10461
5
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

Aquesta assignatura proporciona a l'alumnat de Grau en Odontologia els fonaments necessaris en Odontologia Legal i Odontologia Forense.

Requisits previs

No es requereixen

Objectius

- Promoure l'adquisició de coneixements, habilitats, actituds i comportaments professionals que faciliten una interacció efectiva i adequada amb els pacients, els col·legues i amb altres professionals de la salut. - Estimular el reconeixement i acceptació de l'obligació de practicar en el millor interès dels pacients en tot moment i d'acord amb la legislació sanitària vigent. - Estimular l'adquisició de coneixements, habilitats, actituds que promouen un aprenentatge al llarg de la vida d'una manera efectiva per permetre un adequat desenvolupament professional. - Promoure la investigació en Odontologia i la constant capacitació per a l'estudi de noves tècniques i millores en la professió odontològica. - Proporcionar una idea clara de què és l'odontologia legal i forense en el conjunt dels aspectes legals de les ciències sanitàries i de la necessitat i la finalitat de l'assignatura. - Proporcionar els coneixements necessaris per exercir correctament la futura professió odontològica seguint les normes legals.

Competències

 • 01 - Conèixer els elements essencials de la professió de dentista, incloent-hi els principis ètics i les responsabilitats legals
 • 02 - Comprendre la importància de tals principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, amb atenció especial al secret professional
 • 08 - Saber compartir informació amb altres professionals sanitaris i treballar en equip
 • 31 - Conèixer el Sistema Nacional de Salut, així com els aspectes bàsics de la legislació sanitària, gestió clínica i utilització adequada dels recursos sanitaris, i comprendre la importància del paper del dentista en l'àmbit de l'Atenció Primària de Salut
 • 53 - Conèixer els preceptes eticodeontològics legislatius i administratius que regulen la professió odontològica i l'aplicació que tenen en la gestió i en la pràctica clínica, així com conèixer l'organització, les competències i les funcions de les corporacions professionals. Emplenar tot tipus de documents i registres medicolegals
 • 55 - Reconèixer que el pacient és el centre d'atenció i que totes les interaccions, incloent-hi la prevenció, el diagnòstic, la planificació i l'execució del tractament i el manteniment, han de buscar el màxim interès, i evitar qualsevol tipus de discriminació i respectar la confidencialitat
 • 56 - Identificar els signes i les actituds que suggereixin la possible existència de mals tractes

Resultats d'aprenentatge

 • 1.11 - Identificar en el cadàver les diferents estructures, òrgans, aparells i sistemes del cos humà
 • 1.13 - Identificar mitjançant tècniques d'imatge, estructures de les diferents regions topogràfiques del cos humà
 • 1.20 - Identificar mitjançant tècniques d'imatge, estructures de les diferents regions topogràfiques del cap i del coll
 • 5.11 - Desenvolupar les capacitats de comunicació oral i escrita

Continguts

1.INTRODUCCIÓ A LA ODONTOLOGIA LEGAL I FORENSE.   - Concepte i definició. - Importància i objectius.  - Classificació.  - Història i situació actual.    2.TANATOLOGIA   - Concepte de mort. - Diagnòstic de mort certa. - Tipus de mort.  - Fenòmens cadavèrics. - Processos destructors del cadàver i conservadors. - Processos naturals conservadors del cadàver. - Processos artificials conservadors del cadàver. - Problemes tanatològics medicolegals. - Autòpsia. - Autòpsia clínica i legal. - Tècniques d'autòpsia. - Autòpsia odontoestomatològica: Indicacions, tècniques. - Extracció de maxil·lars i esqueletització.    3.PATOLOGIA FORENSE  - Lesions mortals. - Lesions no mortals. - Tipus de morts violentes. - Asfíxia. - Lesions per arma blanca. - Lesions per arma de foc. Explosions. - Lesions en carbonitzats. - Lesions per agents físics i químics. - Accidents de trànsit. - Problemes medicolegals en grans catàstrofes. - Paper de l'odontòleg forense. - Normes per a omplir formularis Interpol odontològics.   4. CRIMINALÍSTICA   - Definició. - Objectius. - Història. - Identificació. Mètodes. - Identificació reconstructiva i comparativa. - Importància de l'odontologia en la identificació. - Metodologia en la investigació en éssers vius, esquelets i cadàvers recents. - Teixits tous en la identificació.    5.ANTROPOLOGIA FORENSE   -El Laboratori a la identificació.    Estudi de l'ADN en la identificació.     6. MOSSEGADES  - Característiques. - Registre. - Presa d'impressions. - Histologia. - Diagnòstic antemortem i postmortem.    7. DRET ODONTOLÒGIC.  - La prova pericial en odontologia. - L'odontòleg com a pèrit. - La perícia en matèria penal, civil, laboral. - Responsabilitat professional. Concepte. - Responsabilitat penal i civil de l'odontòleg. - Principals circumstàncies de responsabilitat. - Tipus de mala praxi. - Negligència i imprudència. - Valoració jurídica i mèdica. - Reclamacions més freqüents en odontologia. - Requisits per a l'exercici de l'odontologia. - La història clínica. - La prescripció en odontologia. - Documents legals. - Drets del pacient. - Secret professional. - Consentiment informat. - Legislació sanitària d'interès en odontologia.     8. VALORACIÓ DEL DANY BUCODENTAL.  - Delicte de lesions. - Pronòstic de les lesions. - Classificació de les lesions. - Dany corporal i valoració en odontologia. - Barems utilitzats en la valoració del dany odontològic.

Bibliografia i recursos

-        Gisbert-Calabuig JA, Villanueva E. Medicina Legal i Toxicologia. 6ª ed. Barcelona: Masson, 2004. - Herschaft EE, Alder ME, Ordenança DK, Rawson RD, Smith ES. Manual of forensic odontology (4th ed.). New York: ASFO (American Society of Forensic Odontology), 2007. -        Mosby. Diccionari d'Odontologia. 2ª ed. Barcelona: Elsevier-Mosby, 2009. Moya-Pueyo V, Roldán-Garrido B, Sánchez-Sánchez JA. Odontologia legal i forense. Barcelona: Masson, 1994. -        Prahlow JA, Byard RW. Atlas of forensic pathology. New York: Springer, 2012. -         Correa-Ramírez A.I. Identificació forense.México: Trillas.1990.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 12/01/2023 A15 18:00h
 • E1 12/01/2023 A02 18:00h
 • E1 12/01/2023 A03 18:00h