Universitat Internacional de Catalunya

Radio Especialitzada

Radio Especialitzada
4
12033
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


S'especificarà a principi del semestre. 

Presentació

Teoria i Pràctica del Muntatge Radiofònic pretén formar els alumnes en els hàbits, coneixements i capacitats per a la ideació, producció i realització de programes de ràdio. En el context del programa del Grau en Comunicació Audiovisual, aquesta assignatura suposa una aproximació a la tipologia de programes de ràdio, amb un aprofundiment teòric i pràctic en els espais més presents en la ràdio actual. 

Requisits previs

Aquesta assignatura no implica requisits previs.

 

Objectius

 

 • Conèixer el mercat radiofònic i l'oferta generalista i especialitzada.
 • Aprendre els conceptes i tècniques de la programació radiofònica.
 • Entendre les variables que determinen la ideació i posada en marxa d'espais radiofònics.
 • Conèixer els factors estructurals de la producció i realització radiofòniques. 
 • Entendre les singularitats dels programes de ràdio com a productes sonors. 
 • Concebre la dimensió dels programes de ràdio més enllà de l'antena convencional. 

 

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 32 - Capacitat d'afrontar projectes audiovisuals i cinematogràfics en totes les seves fases (preproducció, rodatge, postproducció, distribució)
 • 34 - Capacitat per conèixer i respectar els diferents rols de l'equip artístic i tècnic
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 45 - Capacitat per conèixer i dominar les tècniques de la narrativa audiovisual
 • 46 - Capacitat per dominar els recursos de la imatge (fotografia, il·luminació…) i el so
 • 47 - Capacitat de conèixer i executar eines de retoc digital, efectes especials, disseny i grafisme en postproducció
 • 48 - Coneixement i domini de les tècniques de realització i muntatge
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 52 - Capacitat d'aplicar els coneixements i tècniques audiovisuals amb finalitats comercials en qualsevol de les seves formes
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 

Un cop acabin l'assignatura, els alumnes seran capaços de:

 • Analitzar críticament el mercat i l'oferta radiofònica. 
 • Analitzar y valorar programes de ràdio. 
 • Crear projectes radiofònics per al mercat actual. 
 • Concebre, produir i realitzar espais radiofònics. 
 • Integrar-se en les estructures professionals de la ràdio. 
 • Desenvolupar els rols professionals propis de projectes radiofònics. 
 • Desenvolupar projectes radiofònics més enllà de l'emissió convencional. 

 

Continguts

 1. El mercat radiofònic.
 2. Redacció radiofònica. Macroestructura i microestructura.
 3. La producció radiofònica.  
 4. Els gèneres radiofònics. 
 5. Els programes i la programació radiofònica.
 6. El programa magazín. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.2
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,6
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0.4
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0,6
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0.8
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0.4

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes diferents activitats d'aprenentatge estan plantejades amb la finalitat d'assolir els objectius i les competències exposades prèviament. Per tal d'avaluar-ne la consecució, s'estableixen aquestes vies: 

a) Examen sobre els continguts teòrics i bibliografia (50%).

b) Producció i realització d'un reportatge, una entrevsita i un projecte de programa magazín (50%). 

Tota avaluació, sigui de l'examen o dels projectes, inclou la revisió ortogràfica d'acord amb la normativa de la facultat.

 

Bibliografia i recursos

Martínez-Costa, M.P.; Moreno, E. (Coord.) (2004). Programación radiofónica. Arte y técnica del diálogo entre la radio y su audiencia. Barcelona: Ariel. 

Norberg, Eric G. Programación radiofónica: estrategias y tácticas. IORTV 2002.

Ries. Al, Trout. J, Kotler. P. Positioning: The battle for your mind.

Rodero, E. (2011). Creación de programas de radio. Madrid: Síntesis.