Universitat Internacional de Catalunya

Antropologia

Antropologia
6
13470
1
Segon semestre
FB
FORMACIÓ HUMANÍSTICA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Prèvia cita via email.

Sessions teòriques: Dra. Remei Agulles ragulles@uic.es 

Sessions pràctiques: Dra. Isabel Morales imorales@uic.es 

Presentació

L’assignatura d’Antropologia facilita el desenvolupament d’una idea coherent i completa de la persona humana, que fa possible el reconeixement de la pluralitat de les seves dimensions i la seva integració adequada. Aquesta formació, imprescindible per a tot universitari, és especialment necessària dins els estudis de Biomedicina, orientats a la investigació i la cerca de solucions que redundin sempre en benefici de les persones individuals i la societat humana en conjunt.

Requisits previs

No hi ha requisits previs.

Objectius

Aquesta assignatura té tres objectius principals:

1. Adquirir un hàbit de reflexió crítica, que es podrà aplicar a diverses àrees de l’activitat present i futura.

2. Pensar sobre la persona humana, les seves múltiples dimensions i la seva naturalesa social.

3. Entendre que la persona està en el centre de la seva futura pràctica professional. 

 

Competències

- Identificar les implicacions de la diversitat social i cultural per a la comprensió de la malaltia i la salut.
- Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l’estudi, la prevenció i el tractament de les malalties.
- Raonar i argumentar idees relacionades amb la posició de l’ésser humà davant diferents situacions com la malaltia o la mort.
- Demostrar un coneixement raonat de l’ésser humà i les seves dimensions principals.
- Dialogar amb esperit crític i autocrític sobre idees relacionades amb l’antropologia.

Resultats d'aprenentatge

Al final del curs, l’alumnat haurà de demostrar haver adquirit les competències i coneixements específics de l'assignatura.

Continguts

Primera aproximació: Introducció

1. L'Antropologia com a estudi de la natura humana

2. L'ésser humà: natura i cultura

 

I. La persona: el nucli de l'ésser humà

3. Trets fonamentals de la persona

4. La dignitat de la persona

 

II. Les dimensions de la natura humana (physis, pathos, logos, ethos, polis)

5. Vida animal i vida humana

6. Els sentiments

7. Intel·ligència i llenguatge

8. L'acció humana. Voluntat i lliure albir

9. La sociabilitat humana. Societat i institucions

 

III. Qüestions antropològiques de Biomedicina

10. La corporalitat humana

11. Vulnerabilitat i malaltia

12. Ciència, tècnica i tecnologia

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes activitats formatives són de quatre tipus:

1. Classes teòriques: sessions expositives a càrrec del professor, que tindran com a finalitat la transmissió de coneixements i l’activació de la reflexió en l’estudiant, mitjançant la seva participació.

2. Classes pràctiques: sessions de pràctica a l’aula en les quals els alumnes faran exercicis a partir de textos i recursos multimèdia, i analitzaran aspectes relatius als continguts teòrics.

3. Treball d'avaluació per parells. Aquesta tasca consta de dues fases. En la primera fase l'estudiant elabora un treball segons les especificacions proporcionades pel professor. Un cop l'estudiant presenta el treball sol·licitat es passa a la segona fase. En ella l'estudiant haurà d'avaluar els treballs de diversos companys al mateix temps que el seu treball serà avaluat per altres companys. La qualificació final obtinguda en aquesta activitat dependrà de la nota que el professor li atorgui al seu treball així com de la precisió amb la que l'estudiant avaluï als seus companys.

4. Treball de reflexió crítica sobre un llibre que s'especificarà el primer dia de classe.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer a l'avaluació dels coneixements i competències de l'estudiant/a, est tindrà en compte el següent:

-Teoria: 50% de la nota final. Aquesta nota s'obtindrà mitjançant els següents paràmetres:

     - 70%: Examen final

     - 20%: Examen parcial

     - 10%: Assistència

-Activitats pràctiques50% de la nota final. Aquesta nota s'obtindrà mitjançant l'assistència i participació i l'elaboració de treballs de reflexió critica sobre textos i altres obres artístiques. 

Per aprovar l'assignatura, s'ha d'haver aprovat independentment tant la teoria com la pràctica amb una nota mínima de 5/10.

En cas de necessitar segona convocatòria, l'estudiant/a haurà de recuperar la part de l'assignatura en la qual no hagi assolit els mínims establerts al paràgraf anterior.

Bibliografia i recursos

GARCÍA CUADRADO, J. A., Antropología Filosófica. Una introducción a la Filosofía del hombre, Eunsa, 2014

LOMBO, J. A.- GIMÉNEZ, J. M., La unidad de la persona: aproximación interdisciplinar desde la filosofía y la neurociencia, Eunsa, Pamplona, 2013

LLANO, A., La vida lograda, Barcelona, 2002

MALO, A., Antropología de la afectividad, Pamplona, Eunsa, 2004

POLO, L., ¿Quién es el hombre?, Madrid 1991

POLO, L., La persona humana y su crecimiento, Pamplona, Eunsa, 1999

POLO, L., Lecciones de Psicología Clásica, Eunsa, Pamplona, 2009 

SARRAIS, F.Madurez psicológica y felicidad, Eunsa, Pamplona 2013

TERRASA, Eduardo: El viaje hacia la propia identidad, Eunsa, Pamplona 2005

VON HILDEBRAND, D., El corazón, Palabra, Madrid 1997

YEPES, R. - ARANGUREN, J., Fundamentos de Antropología, Eunsa, 2007