Universitat Internacional de Catalunya

Farmacologia

Farmacologia
6
13501
3
Segon semestre
OB
FARMACOLOGIA I DIAGNÒSTIC
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà

Professorat


Cal concertar cita a través del correu electrònic.

Dra. Mariana Ribeiro: mpontecardosoribeiro@uic.es

Dra. Ana Paula Dantas: adantas@uic.es

Presentació

Després d’adquirir conceptes bàsics en bioquímica, biologia, fisiologia i patologia, l’assignatura de Farmacologia se centra en les interaccions entre els fàrmacs i el cos humà. L’alumnat estudia els principis de la farmacocinètica i els mecanismes d’acció dels fàrmacs, però també els possibles efectes adversos i les interaccions que puguin aparèixer com a conseqüència de l’administració de fàrmacs.

Requisits previs

Coneixements bàsics de bioquímica, genètica, biologia cel·lular i molecular, fisiologia i patologia.

Objectius

Donar a conèixer els principis de la farmacodinàmia.

Donar a conèixer les principals vies d’administració dels fàrmacs i els processos d’absorció, metabolisme, distribució i eliminació, així com les eines existents per al seu estudi.

Evidenciar els principals tipus d’interaccions farmacològiques.

Donar a conèixer els principals grups de fàrmacs i els medicaments representatius de cada grup, el seu mecanisme d’acció, les reaccions adverses i les indicacions. Mostrar la utilitat i el maneig de les principals bases de dades farmacològiques.

Familiaritzar l’alumnat en la lectura, la comprensió i la crítica dels articles científics en farmacologia.

Competències

Reconèixer la forma d'acció dels principals fàrmacs i la seva capacitat per modificar l'activitat biològica.

Reconèixer els aspectes que regeixen l'estat patològic i les seves implicacions a nivell clínic i diagnòstic.

Reconèixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats a les ciències biomèdiques. Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica. Interpretar i discutir resultats de la feina experimental. Saber manejar les principals bases de dades farmacològiques. Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi. Ser capaç de treballar en equip. Capacitat d'autoaprenentatge.

Resultats d'aprenentatge

En acabar el curs, l’alumnat:

Coneix els mecanismes d’acció dels principals fàrmacs i el seu efecte en la fisiologia humana.

Reconeix els factors intrínsecs que poden influir en l’acció dels fàrmacs (absorció, metabolisme, genètica...).

Identifica les indicacions, els efectes adversos, les contraindicacions i les principals característiques farmacocinètiques del grup farmacològic.

Identifica potencials interaccions entre fàrmacs.

Coneix el procés de desenvolupament de fàrmacs.

Utilitza amb agilitat les fonts d’informació fiables sobre medicaments.

 

Continguts

1. Principis farmacològics generals

Definicions 

Farmacodinàmia

Farmacocinètica

Toxicitat i reaccions adverses

Variabilitat interindividual (situacions especials, farmacogenòmica)

Interaccions farmacològiques

El desenvolupament de fàrmacs

2. Neurofarmacologia I: El sistema nerviós autònom

Transmissió adrenèrgica

Transmissió colinèrgica

Altres mediadors 

3. Neurofarmacologia II: El sistema nerviós central 

Sistema noradrenèrgic i serotoninèrgic

Sistema dopaminèrgic

Sistema GABAèrgic

Opioides 

4. Inflamació i immunomodulació 

Analgèsics, antipirètics i antiinflamatoris

Resposta immune i immunomodulació

Bloqueig farmacològic d’altres mediadors d’inflamació

Farmacologia pulmonar 

5. Farmacologia antiinfecciosa 

Conceptes generals

Mecanismes d’acció

Resistència a antibiòtics

Antibacterians

Antivirals 

6. Farmacologia del sistema endocrí 

Introducció

Fàrmacs tiroidals i antitiroidals

Farmacologia de la diabetis

Fàrmacs reguladors del recanvi ossi

Farmacologia de la reproducció 

7. Modulació de la funció cardiovascular 

Regulació de la funció renal

Farmacologia cardíaca

Antianginosos i vasodilatadors

Farmacologia de l’hemostàsia i trombosi

Fàrmacs per al tractament de les dislipidèmies

8. Farmacologia del sistema digestiu

Mecanismes neurofarmacològics del vòmit

Modulació farmacològica de la secreció gàstrica

Farmacologia de la motilitat i secreció intestinal

9. Farmacologia del càncer 

Conceptes generals

Mecanismes d’acció i reaccions adverses a citotòxics

Teràpies dirigides

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls continguts s’impartiran utilitzant tres metodologies o activitats formatives diferents:

Classes magistrals: el professorat transmet el coneixement en una aula a tot el grup d’alumnes durant 120 minuts.

Mètode del cas: l’alumnat, en grup, resol casos clínics que li seran proporcionats el mateix dia pel professorat. A l’aula, l’alumnat exposa les seves conclusions amb la participació activa del professorat, que pot introduir nous conceptes sempre que sigui necessari.

Pràctiques: demostració experimental al laboratori sobre conceptes estudiats a les classes teòriques sota la supervisió del professorat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatòria:

• Informe pràctiques: 10 %

• Examen parcial: 20 %

• Mètodes del cas: 20 %

• Examen final: 50 %

Els estudiants que aportin idees interessants o facin preguntes pertinents que millorin la qualitat de la classe, ja siguin classes magistrals, mètodes del cas o sessions pràctiques, poden obtenir un 5% d’excel·lència. Només els estudiants que participen activament en l'assignatura poden obtenir aquesta bonificació.


Segona convocatòria: la nota de les pràctiques i dels mètodes del cas es guardarà; l’examen final representarà el 70 % de la nota final.

Altres convocatòries: no és obligatori assistir a l’examen parcial, les pràctiques o els mètodes del cas; en aquest escenari l’examen final representa el 100 %. D’altra banda, sempre que ho vulgui l’alumnat podrà repetir l’assistència a classe i obtenir una nova nota; en aquest cas, la nota final es calcula com es defineix per a la primera convocatòria.   

 

Aspectes generals que cal tenir en compte respecte al sistema d’avaluació: 

1) A l’examen final s’haurà d’obtenir un 5 de nota mínima per poder fer mitjana amb les notes d’avaluació contínua (mètodes del cas, pràctiques i parcial).

2) Els exàmens seran de tipus test, on comptarà +1 els encerts i -0,25 els errors.

3) Els exàmens (parcial i final) tindran preguntes relacionades amb els temes discutits a les classes magistrals i als mètodes del cas.

4) Assistència a classe:

• L’assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però els assistents s’hauran de regir per les normes que indiqui el professorat.

• Per poder ser avaluat en els mètodes del cas és obligatori assistir a un mínim de vuit sessions (l’alumnat pot faltar a una classe sense penalització).

• L’assistència a pràctiques és obligatòria i l’alumnat ha d’assistir als grups assignats. L’expulsió d’un alumne de l’aula de laboratori significarà el suspens automàtic de l’assignatura.

5) L’ús indegut d’aparells electrònics (com a ús indegut s’entén l’enregistrament i la difusió tant de l’alumnat com del professorat durant les diferents lliçons, així com l’ús d’aquests aparells amb finalitats lúdiques i no educatives) pot comportar l’expulsió de classe.

Bibliografia i recursos

Llibres

Brunton L, Lazo JS, Parker KL. “Goodman and Gilman's. The Pharmacological Basis of Therapeutics”. 13th edition. McGraw-Hill Professional, 2017.

Flórez J, Armijo JA, Mediavilla A. “Farmacología Humana”. 5a edición. Elsevier-Masson, 2008.

Lorenzo P, Moreno A, Lizasoain I, Leza JC, Moro MA, Portolés A. “Velázquez. Farmacología Básica y Clínica”. 19a edición. Editorial Médica Panamericana, 2012. 

Rang HP, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. “Rang y Dale Farmacología”. 8a edición. Elsevier España, 2016.

 

Pàgines web

Pubmed (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/)

European Medicine’s Agency (http://www.ema.europa.eu/ema/)

U.S. Food & Drug Administration (https://www.fda.gov/)

National Institute for Health and Care Excellence (https://www.nice.org.uk/)

Spanish Agency of Medicines (https://www.aemps.gob.es/)

Vademecum (https://www.vademecum.es/)