Universitat Internacional de Catalunya

Exercici Terapèutic Aplicat a la Pelvis, Columna i Regió Orofacial

Exercici Terapèutic Aplicat a la Pelvis, Columna i Regió Orofacial
3
13887
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat

Presentació

L'activitat física per a la salut és un element fonamental per prevenir i tractar patologies i malalties i també per mantenir els beneficis aconseguits amb múltiples tipus de tractaments. El fisioterapeuta és el professional responsable de prescriure i executar programes dexercici físic terapèutic. En aquesta assignatura es dotarà de coneixements i habilitats l'alumne per aconseguir les competències necessàries per desenvolupar un programa d'exercici terapèutic aplicat a la pelvis, la columna i la regió orofacial.

Requisits previs

No s'estableixen requisits previs

Objectius

 1. Conèixer les indicacions, les contraindicacions i els objectius de l'entrenament com a component de la intervenció multimodal d'OMPT. 
 2. Conèixer els principis fonamentals de la fisiologia de l'exercici aplicada als programes d'exercici terapèutic a la columna. 
 3. Integrar l'exercici terapèutic en els àmbits de la prevenció, el tractament i l'entrenament a l'OMPT de les disfuncions de la columna. 
 4. Executar i instruir exercicis i tècniques d'autotractament de la columna (automobilització articular, autoestirament, automassatge funcional i automobilització neural). 
 5. Executar i instruir exercicis d estabilització activa de les regions de la columna.

Competències

Competències bàsiques i generals: 

 • CB7: Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea destudi. 
 • CB8: Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis 
 • CB9: Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats 
 • CB10: Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma 
 • CG1: Que els estudiants demostrin una pràctica clínica crítica, analítica, avaluativa i basada en l‟evidència de l‟àrea d‟especialització d‟OMPT. 
 • CG3: Que els estudiants demostrin un nivell avançat d'habilitats de raonament clínic que permetin una avaluació i tractament efectius de les disfuncions artro-neuromusculars. 

Competències transversals: 

 • CT1: Assegurar la confidencialitat en la intervenció i en el tractament de la documentació relativa al pacient/usuari, complint-ne els aspectes ètics, legals i tècnics. 
 • CT2: Mostrar habilitats de comunicació en les relacions interpersonals que derivin potenciar l'estat de salut del pacient/usuari i la col·laboració de l'equip multidisciplinari. 

Competències específiques: 

 • CE1: Que els estudiants apliquin el coneixement de l'anatomia, fisiologia, biomecànica i epidemiologia a l'avaluació i el tractament del dolor i la funció del sistema artro-neuromuscular, així com a les necessitats multidimensionals del pacient/client en relació a la classificació Internacional de la Funció (CIF). 
 • CE2: Que els estudiants coneguen les indicacions, contraindicacions, precaucions i efectes d'OMPT en el marc de la gestió dels mecanismes de dolor i disfucions del sistema artro-neuromuscular. CE4: Que els estudiants siguin capaços de treballar de manera eficient en el marc del model biopsicosocial d'OMPT, integrant i gestionant els paràmetres de risc-efectivitat i pronòstic pel que fa a la planificació i execució de la intervenció terapèutica.

Resultats d'aprenentatge

L'estudiant: 

 • Demostra un coneixement ampli de la zona neutra, els mecanismes de feedforward i el control postural, així com dels instruments d'instruments de feedback per a monitorització de l'activació base. 
 • Integra l'exercici terapèutic com a estratègia de modulació del dolor al tractament de les situacions de dolor crònic i processos de sensibilització central. 
 • Demostra habilitats i destreses en l'execució i la instrucció dels exercicis i les tècniques d'autotractament de les regions sacroilíaca, lumbar, toràcica, cervical i temporomandibular. (automobilització articular, autoestirament, automassatge funcional i automobilització neural). 
 • Demostra habilitats i destreses en l'execució i la instrucció dels exercicis d'estabilització activa de les regions sacroilíaca, lumbar, toràcica, cervical i temporomandibular. 
 • Demostra habilitats i destreses en la gestió de l'entrenament terapèutics de grups de pacients/usuaris.

Continguts

 • Definició de la zona neutra, mecanismes de feedforward i control postural. 
 • Instruments de feedback per a monitorització de l'activació base: esfigmomanòmetre, ecografia. 
 • Lexercici terapèutic com a estratègia de modulació del dolor. Importància de lexercici en el tractament de les situacions de dolor crònic i processos de sensibilització central. Tècniques d'autotractament per al tractament de la hipomobilitats: 
  • Automobilització articular 
  • Automobilització neural 
  • Autoestirament muscular 
  • Automassatge funcional 
 • Exercici terapèutic especialitzat d'estabilització activa per al tractament de la hipermobilitat: Contracció base/ 
  • Activació del core 
  • Entrenament de la força, resistència i coordinació musculars 
  • Control motor 
 • Gimnàstica abdominal hipopressiva 
 • Exercici terapèutic especialitzat en els subgrups clínics més freqüents de les regions sacroilíaca, lumbar, toràcica, cervical i temporomandibular. 
 • Correcció postural i ergonomia. 
 • L´entrenament terapèutic en grup: l´escola d´esquena.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula • CT (Classes teòriques): El professor és el que exposa de manera sistemàtica i ordenada la informació corresponent a les diferents matèries i l'alumne hi té un paper principalment de receptor. L'escenari on el professor transmet el coneixement és l'aula i ho fa tot el grup d'alumnes. El format de classe teòrica permet la introducció d‟activitats en grup dins l‟aula i el desenvolupament d‟estratègies que fomenten la participació activa dels alumnes. 
 • CP (Classes pràctiques): Comprèn qualsevol tipus de pràctica d'aula i/o laboratori (pràctiques entre alumnes, estudi de casos, problemes, activitats a l'aula d'informàtica, cerca d'informació…) 
 • T (Tutories): Relació personalitzada d'ajuda, on el professor-tutor atén, facilita i orienta un o diversos estudiants en el procés d'ensenyament –aprenentatge. 
 • AAP (Activitats d'Autoaprenentatge): Aquestes activitats estan pensades perquè l'alumne resolgui problemes per si sol amb l'ajuda del material que se li facilita i la informació de les activitats presencials i/o disponibles a l'entorn virtual on es desenvolupen les matèries on-line. 
 • EI (Estudi independent de l'alumne): Es tracta d'un procés dirigit a la formació d'un alumne autònom capaç d'aprendre a aprendre; consisteix a desenvolupar habilitats per a l'estudi, establir metes i objectius educatius basats en el reconeixement de les debilitats i fortaleses de l'individu, que respondran a les necessitats i expectatives de cadascú. Implica la possibilitat que cada alumne prengui les seves pròpies decisions en relació amb l'organització del temps i el ritme d'aprenentatge, per això requereix un alt grau de responsabilitat per aprofitar al màxim els recursos. Inclou estudi de continguts relacionats amb les “classes teòriques” i “pràctiques”. (Estudiar exàmens, realització de treballs teòrics individuals i en grup, treball a biblioteca, lectures complementàries, etc.). 
 • LM (Mètode expositiu / Lliçó Magistral): Transmissió de coneixements i activació de processos cognitius a l'alumne.
 • AC (Aprenentatge cooperatiu): Desenvolupament d'aprenentatges actius i significatius de manera cooperativa. 
 • AI (Aprenentatge invertit): Sistema basat en les noves tecnologies com a eines bàsiques de coneixement fora de l'aula, perquè en arribar a classe els alumnes posin en conjunt les seves idees i impressions donant l'oportunitat als docents de personalitzar la seva instrucció segons les necessitats de cadascun. 
 • ABP (Aprenentatge basat en problemes): Desenvolupament daprenentatges actius a través de la resolució de problemes. 
 • SRP (Simulació/ Role playing): Translació a l'aula de situacions pròpies de la realitat que serviran a l'alumne per aplicar-les a la seva vida futura. 
 • EC (Estudis de cas): Adquisició d'aprenentatge mitjançant l'anàlisi de casos clínics o propis de la professió, reals o simulats.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Avaluació teòrica: 20% 
 • Avaluació pràctica: 40% 
 • Autoavaluació: 20% 
 • Coavaluació: 20% 

S'usarà el sistema de qualificacions segons la legislació vigent. Actualment, segons el RD 1125/2003 del 5 de setembre. 0-

 • 4,9 Suspens. 
 • 5,0-6,9 Aprovat. 
 • 7,0-8,9 Notable. 
 • 9,0-10 Excel·lent. 

La menció de Matrícula d'Honor es pot atorgar als alumnes que hagin obtingut una qualificació igual o superior a 9,0. El seu nombre no podrà ser superior al 5% dels alumnes matriculats en una matèria en el curs acadèmic corresponent, llevat que el nombre d'alumnes matriculats sigui inferior a 20, cas en què es podrà concedir una sola Matrícula d'Honor.

Bibliografia i recursos

 • Macedo L, Hodges P, Bostick G, Hancock M, Laberge M, Hanna S, et al. Which Exercise for Low Back Pain? (WELBack) trial predicting response to exercise treatments for patients with low back pain: a validation randomised controlled trial protocol. BMJ Open [Internet]. 2021 Jan 20;11(1). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33472786/
 • Ranger T, Cicuttini F, Jensen T, Peiris W, Hussain S, Fairley J, et al. Are the size and composition of the paraspinal muscles associated with low back pain? A systematic review. Spine J [Internet]. 2017 Nov 1;17(11):1729–48. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28756299/
 • Tong M, Mousavi S, Kiers H, Ferreira P, Refshauge K, Van-Dieën J. Is There a Relationship Between Lumbar Proprioception and Low Back Pain? A Systematic Review With Meta-Analysis. Arch Phys Med Rehabil [Internet]. 2017 Jan 1;98(1):120-136.e2. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27317866/
 • Kuligowski T, Cieślik B, Kuciel N, Dębiec-Bak A, Skrzek A. Effect of core stabilizing training on young individuals presenting different stages of degenerative disc disease—preliminary report. Int J Environ Res Public Health. 2021 Apr 1;18(7). 
 • Legaspi O, Edmond S. Does the evidence support the existence of lumbar spine coupled motion? A critical review of the literature. J Orthop Sports Phys Ther [Internet]. 2007;37(4):169–78. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17469669/
 • Han G, Jiang Y, Zhang B, Gong C, Li W. Imaging Evaluation of Fat Infiltration in Paraspinal Muscles on MRI: A Systematic Review with a Focus on Methodology. Orthop Surg. 2021; 
 • Fortin M, Rosenstein B, Levesque J, Nandlall N. Ultrasound imaging analysis of the lumbar multifidus muscle echo intensity: Intra-rater and inter-rater reliability of a novice and an experienced rater. Med. 2021;57(5). 
 • Fortin M, Rye M, Roussac A, Naghdi N, Macedo LG, Dover G, et al. The effects of combined motor control and isolated extensor strengthening versus general exercise on paraspinal muscle morphology and function in patients with chronic low back pain: a randomised controlled trial protocol. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Dec 1;22(1). 
 • Fortin M, Rye M, Roussac A, Naghdi N, Macedo LG, Dover G, et al. The effects of combined motor control and isolated extensor strengthening versus general exercise on paraspinal muscle morphology and function in patients with chronic low back pain: a randomised controlled trial protocol. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Dec 1;22(1). 
 • Vasseljen O, Unsgaard-Tøndel M, Westad C, Mork P. Effect of core stability exercises on feed-forward activation of deep abdominal muscles in chronic low back pain: a randomized controlled trial. Spine (Phila Pa 1976) [Internet]. 2012 Jun 1;37(13):1101–8. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22146280/
 • Navarro-Brazález, Prieto-Gómez, Prieto-Merino, Sánchez-Sánchez, McLean, Torres-Lacomba. Effectiveness of Hypopressive Exercises in Women with Pelvic Floor Dysfunction: A Randomised Controlled Trial. J Clin Med [Internet]. 2020 Apr 17;9(4):1149. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32316686/
 • Nair A, Alaparthi G, Krishnan S, Rai S, Anand R, Acharya V, et al. Comparison of Diaphragmatic Stretch Technique and Manual Diaphragm Release Technique on Diaphragmatic Excursion in Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Randomized Crossover Trial. Pulm Med [Internet]. 2019;2019. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30719351/
 • Hall CD, Herdman SJ, Whitney SL, Cass SP, Clendaniel RA, Fife TD, et al. Vestibular rehabilitation for peripheral vestibular hypofunction: An evidence-based clinical practice guideline: From the American physical therapy association neurology section. Vol. 40, Journal of Neurologic Physical Therapy. 2016. 124–155 p. 
 • Meldrum D, Jahn K. Gaze stabilisation exercises in vestibular rehabilitation: review of the evidence and recent clinical advances. J Neurol [Internet]. 2019;266:11–8. Available from: https://doi.org/10.1007/s00415-019-09459-x
 • Jahn K, Lopez C, Zwergal A, Zur O, Cakrt O, Kellerer S, et al. Vestibular rehabilitation therapy in Europe: chances and challenges. J Neurol [Internet]. 2019;266(0123456789):9–10. Available from: https://doi.org/10.1007/s00415-019-09368-z
 • Seo YG, Park WH, Lee CS, Kang KC, Min K Bin, Lee SM, et al. Is scapular stabilization exercise effective for managing nonspecific chronic neck pain?: A systematic review. Asian Spine J. 2020;14(1):122–9.
 • Micarelli A, Viziano A, Carlino P, Granito I, Micarelli RX, Alessandrini M. Reciprocal roles of joint position error, visual dependency and subjective perception in cervicogenic dizziness. Somatosens Mot Res [Internet]. 2020;37(4):262–70. Available from: https://doi.org/10.1080/08990220.2020.1803257
 • Kashfi P, Karimi N, Peolsson A, Rahnama L. The effects of deep neck muscle-specific training versus general exercises on deep neck muscle thickness, pain and disability in patients with chronic non-specific neck pain: protocol for a randomized clinical trial (RCT). BMC Musculoskelet Disord. 2019;20(1):1–8. 
 • Elliott J, Jull G, Noteboom JT, Darnell, Galloway G, Gibbon WW. Fatty infiltration in the cervical extensor muscles in persistent whiplash-associated disorders: a magnetic resonance imaging analysis. Spine (Phila Pa 1976) [Internet]. 2006 Oct [cited 2021 Jul 24];31(22). Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17047533/
 • Hallgren RC, Greenman P, Rechtien J. Atrophy of suboccipital muscles in patients with chronic pain: a pilot study. J Am Osteopath Assoc [Internet]. 1994 Dec 1 [cited 2021 Jul 24];94(12):1032–8. Available from: https://europepmc.org/article/med/7852102
 • Schomacher J, Falla D. Function and structure of the deep cervical extensor muscles in patients with neck pain. Man Ther [Internet]. 2013 Oct [cited 2021 Jul 24];18(5):360–6. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23849933/
 • Suvarnnato T, Puntumetakul R, Uthaikhup S, Boucaut R. Effect of specific deep cervical muscle exercises on functional disability, pain intensity, craniovertebral angle, and neck-muscle strength in chronic mechanical neck pain: a randomized controlled trial. J Pain Res [Internet]. 2019 [cited 2021 Jul 24];12:915. Available from: /pmc/articles/PMC6411318/
 • Boudreau SA, Farina D, Falla D. The role of motor learning and neuroplasticity in designing rehabilitation approaches for musculoskeletal pain disorders. Man Ther. 2010 Oct;15(5):410–4. 
 • O’Leary SP, Jull G, Kim M, Vicenzino B. Specificity in retraining craniocervical flexor muscle performance. J Orthop Sports Phys Ther [Internet]. 2007 [cited 2021 Jul 24];37(1):3–9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17286093/
 • O’Leary S, Falla D, Hodges PW, Jull G, Vicenzino B. Specific therapeutic exercise of the neck induces immediate local hypoalgesia. J pain [Internet]. 2007 Nov [cited 2021 Jul 24];8(11):832–9. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17644487/
 • Treleaven J. Sensorimotor disturbances in neck disorders affecting postural stability, head and eye movement control--Part 2: case studies. Man Ther [Internet]. 2008 Jun [cited 2021 Jul 27];13(3):266–75. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18180194/
 • Revel M, Andre-Deshays C, Minguet M. Cervicocephalic Kinesthetic Sensibility in Patients with Cervical Pain. 
 • Treleaven J. Dizziness, Unsteadiness, Visual Disturbances, and Sensorimotor Control in Traumatic Neck Pain. J Orthop Sports Phys Ther [Internet]. 2017 Jul 1 [cited 2021 Jul 27];47(7):492–502. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28622488/