Universitat Internacional de Catalunya

Emprenedoria

Emprenedoria
6
14189
4
Primer semestre
op
OPTATIVITAT
OPTATIVITAT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès