Universitat Internacional de Catalunya

Especialitat Medicina en Urgències Hospitalàries

Especialitat Medicina en Urgències Hospitalàries
4
14546
1
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


A través del correo: ramonpedrosa@uic.es; anamedinap@uic.es

Presentació

Les pràctiques s'ajusten al que estableix el Reial decret 1707/2011, de 18 de novembre, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes dels estudiants universitaris, així com al que preveu el Reglament intern que regula les pràctiques en empreses i institucions aprovat pel Comitè Executiu de la Junta de Govern de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) a data 14.10.2013.

Requisits previs

No hi ha requisits previs necessaris

Objectius

 • Integrar i implementar els coneixements teòrics adquirits a l'aula
 • Adquirir i millorar habilitats tècniques específiques

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o pocs coneguts dintre de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, encara que sigui incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CE01 - Saber comunicar-se amb els pacients en cas de patologia urgent, i tenir recursos per a l’entrevista directiva i orientada inicialment als aspectes de més rellevància clínica.
 • CE02 - Planificar les actuacions d'urgències, valorant la dimensió psicològica del sofriment de pacients i familiars
 • CE03 - Identificar i avaluar, en qualsevol pacient amb un procés agut o reaguditzat, les troballes clíniques que indiquen risc vital o amenaça funcional greu i n’estableixen la prioritat assistencial.
 • CE05 - Identificar a través de l’anamnesi i de l’exploració física els símptomes i signes dels principals processos patològics aguts i de les complicacions agudes dels crònics, i interpretar-los correctament.
 • CE06 - Demostrar un coneixement i maneig àgil i decidit dels protocols d’actuació i les guies de pràctica clínica davant els processos més greus o prevalents en urgències i emergències.
 • CE07 - Realitzar una reavaluació contínua del pacient en urgències i emergències amb el reajustament del diagnòstic provisional i el conseqüent canvi en la planificació de l’atenció quan sigui necessari.
 • CE08 - Intervenir de forma decidida, precisa i eficaç en l’aplicació de les tècniques terapèutiques invasives i no invasives emprades en urgències i emergències.
 • CE09 - Reconèixer els riscos associats als procediments operatius i les tècniques diagnòstiques i terapèutiques en urgències, i desenvolupar-los en condicions de màxima seguretat amb relació a un mateix, la resta de professionals i el mateix pacient.
 • CG1 - Saber treballar en un equip multidisciplinari i de forma autònoma i amb iniciativa per a la resolució de conflictes o problemes entre les diferents perspectives professionals.
 • CG2 - Actuar amb equitat, assegurant la igualtat d’oportunitats i accés universal dels pacients que necessiten atenció sanitària, promocionant el respecte als drets humans i facilitant la convivència social i sostenible.
 • CG3 - Planejar i gestionar eficaçment el temps d’un mateix i les activitats amb el fi d’assegurar una organització eficient i una capacitat d’adaptació òptima davant dels imprevistos.
 • CG6 - Aplicar la legislació vigent en l’assistència sanitària tant prehospitalària com hospitalària.
 • CT01 - Respectar les normes de l’ètica i dels dret que regeixen l’assistència sanitària i la relació amb el pacient en urgències i emergències, i ser capaç d’informar dels aspectes bàsics d’aquestes normes quan es requereixi.
 • CT02 - Adaptar i prioritzar contínuament els recursos disponibles per cobrir les necessitats de tots els pacients i mantenir la qualitat en la cura d’aquests pacients.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

 • Maneja les cures en zona de crítics de les urgències mèdiques, quirúrgiques i traumatològiques ateses en un hospital, així com a la unitat de cures intensives ia les unitats d'anestèsia.
 • Coneix i maneja adequadament el material sanitari de bioseguretat i les mesures d'autoprotecció davant de riscos i de seguretat del pacient.
 • És capaç de realitzar el diagnòstic, efectuar la cura integral del pacient i dur a terme apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions d'urgència cardiològica, vascular, respiratòria, neurològica, digestiva, nefrourològica, infecciosa, endocrinometabòlica, en salut mental i en el pacient en cures pal·liatives.
 • És capaç de fer el diagnòstic, efectuar la cura integral de la pacient i dur a terme apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions d'urgències ginecològiques i obstètriques, incloent-hi l'assistència al part eutòcic.
 • És capaç de fer el diagnòstic, fer la cura integral del pacient i dur a terme apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions d'urgències pediàtriques.
 • Coneix i és capaç de dur a terme apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en analgèsia, sedació i relaxació a urgències i emergències.
 • És capaç de fer el diagnòstic, efectuar la cura integral del pacient i dur a terme apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions d'urgències traumatològiques musculoesquelètiques.
 • És capaç de fer el diagnòstic, efectuar la cura integral del pacient i dur a terme apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions durgència quirúrgica general o daparell digestiu.
 • És capaç de realitzar el diagnòstic, efectuar la cura integral del pacient i dur a terme apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les situacions d'urgència per agents físics i químics: cremades, electrocució, quasi-ofegament, intoxicacions agudes, deprivació de drogues, patologia per ona expansiva, patologia per aixafament, patologia per calor, patologia per fred.
 • És capaç de realitzar el diagnòstic, efectuar la cura integral del pacient i dur a terme apropiadament les prescripcions diagnòstiques i terapèutiques en les principals situacions d'urgència d'altres especialitats medicoquirúrgiques: otorinolaringològiques, oftalmològiques.
 • Sap fer les cures del pacient sota ventilació mecànica o ventilació assistida, invasiva o no invasiva.
 • Sap fer: canalització venosa perifèrica, canalització de via intraòssia.
 • Sap preparar i assistir a la realització de la tècnica de canalització de via venosa central.
 • Sap fer: Pulsioximetria, capnografia, gasometria, electrocardiografia.
 • Sap fer: extracció de mostres per a determinacions de laboratori a urgències: hemograma, estudi de coagulació, bioquímica plasmàtica, sistemàtic d'orina, sediment urinari, determinació de tòxics.

Continguts

Aquesta matèria consisteix en un rotatori en el servei de cures intensives amb la càrrega temporal següent:

 • Unitat d'Urgències: 4 ECTS

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaModalitat totalment presencial mitjançant rotació en serveis sanitaris.

A la metodologia docent es combina:

 • L'aprenentatge basat en problemes
 • L'aprenentatge pràctic per exercici,
 • Laprenentatge pràctic per observació de model.
 • L´esforç individual de l´alumne

Les rotacions es desenvolupen seguint un programa individual a una xarxa de centres sanitaris específicament seleccionats per la seva activitat assistencial i investigadora i el seu potencial per a la formació de professionals.

Aquest programa individual es comunica a l'alumne a l'inici del curs acadèmic i es poden fer canvis a instàncies de l'alumne sota determinades condicions i requisits.

En cada rotación práctica el alumno es tutorizado por un Tutor de Prácticas, que será profesional sanitario adecuadamente cualificado para el ejercicio clínico y para la docencia, que se encargará de guiar al alumno en su aprendizaje práctico.

El Coordinador de Pràctiques realitzarà un seguiment individualitzat i continuat de l'alumne durant el desenvolupament de les pràctiques per garantir l'aprenentatge i la satisfacció de l'alumne durant l'experiència pràctica, a més de consultar dubtes i/o resoldre conflictes.

L'assistència diària a les pràctiques és obligatòria. Si per motius justificats no es pot acudir un dia a les pràctiques, l'alumne ho ha de notificar al Coordinador de Pràctiques, que avaluarà si la falta és justificada i si és tal cas si escau i és possible reprogramar-la.

En qualsevol cas, es tolerarà un màxim d'un 10% d' absències en les rotacions del Pràcticum.Superar aquest percentatge suposarà una penalització determinada per la Comissió Acadèmica.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn termes generals, les pràctiques s'avaluaran tenint en compte l'activitat individual de l'alumne, l'avaluació en el lloc de treball per part dels tutors/professionals, així com l'elaboració per part de l'alumne de la Memòria de Pràctiques.

Durant les pràctiques l'estudiant haurà d'elaborar la Memòria de Pràctiques que lliurarà el dia que acabi les mateixes. El lliurament serà telemàtic per mitjà de l'aula virtual.

L'alumne haurà d'elaborar i lliurar una Memòria de Pràctiques, que haurà de contenir la següent informació relativa als diferents tipus de servei pels quals ha rotat (serveis d'urgències hospitalàries, unitat de cures intensives i anestèsia):

 • Descripció de les tasques desenvolupades en cada servei al llarg del temps de la rotació.
 • Avaluació de les tasques realitzades amb el coneixement i les habilitats adquirides.
 • Relació dels problemes plantejats i els procediments seguits per resoldre'ls.

D'altra banda, cada tutor de pràctiques realitzarà l'avaluació dels alumnes per ell tutoritzats atenent uns criteris avaluatius adaptats a cada rotació específica, alineats amb els objectius i els criteris d'aprenentatge establerts en la memòria acadèmica.

La nota final estarà determinada per:

 • 60%: Nota mitjana de totes les avaluacions realitzades pels Tutors de Pràctiques en cadascuna de les rotacions.
 • 30%: Nota mitjana de la Memòria de Pràctiques.
 • 10%: Assistència i esforç individual.

Bibliografia i recursos

Es trobaran a la Plataforma Virtual Moodle, incloent instruccions específiques per a cada rotació relatives a calendari, horaris, ubicació, instruccions, uniformitat, persona de contacte, etc.