Universitat Internacional de Catalunya

Ètica Empresarial - Mobilitat

Ètica Empresarial - Mobilitat
3
14640
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat

Competències

  • 11 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre l'home i la societat.
  • 12 - Conèixer els principals conceptes i teories sobre la filosofia de l'economia i l'empresa.
  • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
  • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
  • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
  • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
  • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
  • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
  • 62 - Adquirir mecanismes que facilitin l'adopció de compromisos de caràcter ètic.
  • 68 - Desenvolupar mecanismes que afavoreixin la sensibiltat vers temes relacionats amb el benestar social.

Resultats d'aprenentatge

 

 

Continguts
Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula