Formació integral de l’alumne

Objectius:

 1. Promoure l’èxit acadèmic i el desenvolupament personal dels estudiants.
 2. Impulsar la formació acadèmica humanística dels estudiants.
 3. Posicionar els estudiants en una situació d’avantatge competitiu en la inserció al món laboral.

Accions

1.1.

 • Incrementar les tasques associades a l’estudi autònom de l’alumne (demanding homework).
 • Assegurar la inclusió de continguts en sostenibilitat, cooperació, responsabilitat social, emprenedoria, innovació i promoció de la salut.
 • Fomentar l’excel·lència acadèmica dels estudiants a través d’una menció al millor alumne de cada promoció i grau.
 • Promoure l’assessorament com a element diferencial de la formació integral dels estudiants.

1.2.

 • Definir el mapa de formació humanística de UIC Barcelona per afavorir la transversalitat (liberal education) a graus i màsters.
 • Establir les competències humanístiques i ètiques específiques de cada grau i màster, i establir i implantar un pla per desenvolupar-les i avaluar-les.
 • Establir accions de formació extracurricular que complementin la formació humanística de l’estudiant i s’adaptin a cada titulació.

1.3.

 • Determinar les competències requerides pels ocupadors i alinear les competències de cada pla d’estudis de grau.
 • Promoure la participació en pràctiques externes extracurriculars.
 • Elaborar el decàleg d’habilitats i qualitats que caracteritzen els alumnes UIC Barcelona (Programa CapaciUIC).

Qualitat del professorat

Objectius

 1. Assegurar el perfeccionament professional a través de la formació del professorat.
 2. Fomentar l’orientació per a la millora docent.

Accions

1.2.1.

 • Dissenyar i implementar un pla d’observació a l’aula de les classes magistrals.
 • Implementar un pla de formació integral metodològic i humanístic obligatori per a tot el professorat de plantilla.
 • Assegurar els nivells d’acreditació de llengües del professorat.

1.2.2.

 • Impulsar la reflexió i l’anàlisi dels professors sobre la seva actuació docent i integrar els resultats de les enquestes dels estudiants.
 • Fomentar la integració de les metodologies docents en línia (Moodle) per millorar la docència.
 • Impulsar iniciatives i propostes d’innovació docent.
 • Impulsar el treball cooperatiu entre docents d’àmbits diferents.

Programació i ordenació acadèmica

Objectius

 1. Establir les directrius del mapa de programació de UIC Barcelona.
 2. Impulsar la formació long life learning.
 3. Garantir els requeriments legals de títols i centres.

Accions

1.3.1.

 • Establir un procediment per garantir la revisió de l’oferta acadèmica.
 • Definir la política d’aprovació de la nova oferta acadèmica.

1.3.2.

 • Dissenyar activitats de formació contínua alineades amb els graus UIC (long life learning).
 • Captar Alumni com a públic potencial de la formació contínua.

1.3.3.

 • Superar el procés d’acreditació de les titulacions oficials.
 • Establir les mesures per garantir que les titulacions compleixen el percentatge de doctors i acreditats que exigeix la legislació.
 • Implementar els mecanismes necessaris per assegurar que els alumnes de grau acrediten el nivell de llengua estrangera exigit per la legislació abans de graduar-se.