Màster en Gestió d’Empresa Biomèdica

Projecta la teva carrera professional cap a l’empresa biomèdica.
Tipus de programa
Màster de formació permanent
Durada
2 semestres
Crèdits
60 ECTS
Preu
145,00€ / ECTS x 60 = 8.700,00€ (+ 494,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2024-2025.
Places
20
Horari
Pràctiques externes en empreses als matins i classes teòriques a les tardes.
Llengua
Anglès
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Pràctiques
 • Sessions informatives
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

Et formem amb un alt contingut pràctic

El Màster en Gestió de l’Empresa Biomèdica preveu la formació teòrica en horari de tarda i pràctiques en horari de matins. Això et permetrà entrar en contacte directe amb l’empresa biomèdica, biotecnològica o farmacèutica durant el programa, així com poder recuperar part de la inversió en la matrícula del programa (50 % mínim de crèdits garantits).

Ells t'ho expliquen

Aquest màster et permetrà conèixer el sector biomèdic a Catalunya de primera mà, adquirir experiència i crear relacions amb persones destacades de l’àmbit. El nostre objectiu és que adquireixis el coneixement necessari i les aptituds adequades per a una reeixida incorporació al món laboral.
Luis Ruiz Ávila . Director del Màster

Presentació

El Màster en Gestió de l’Empresa Biomèdica preveu la formació teòrica en horari de tarda i pràctiques obligatòries, amb possibilitat de remuneració, en horari de matins. Això et permetrà entrar en contacte directe amb l’empresa biomèdica, biotecnològica o farmacèutica durant el programa, així com poder recuperar part de la inversió en la matrícula del programa (50 % mínim de crèdits garantits).

Pràctiques obligatòries

El programa inclou pràctiques obligatòries, amb possibilitat de remuneració que permetran adquirir l’experiència necessària per integrar-se al mercat laboral. 

Objectius

 • Proporcionar el marc teòric necessari per comprendre l’auge del nou model d’empresa biomèdica híbrida.
 • Proveir dels coneixements pràctics necessaris per poder executar els diferents plans de desenvolupament d’una empresa en cadascun dels seus departaments.
 • Introduir l’estudiant en els últims avenços en matèria d’assajos clínics, la regulació, gestió i desenvolupament.
 • Entendre el procés de comercialització d’un fàrmac, un dispositiu mèdic o dispositiu digital des de la creació fins a la primera venda.
 • Ser capaç de fer una planificació bàsica econòmica del cost de desenvolupament d’aquestes tecnologies.
 • Conèixer el llenguatge necessari de la indústria pel que fa al desenvolupament, cadena de valor, mercats, costos i relacions institucionals.
 • Conèixer els plans de desenvolupament sobre la gestió, protecció, finances, mercat, registre, i vendes per comercialitzar una tecnologia sanitària.
 • Desenvolupar capacitats de negociació per arribar a acords internament en una empresa (relacions entre departaments) i externament (entre empreses).
 • Desenvolupar capacitats de gestió de projectes. 

A qui és dirigeix. Perfil d’ingrés

Acabats de graduar o joves professionals que desitgin enfocar la seva carrera cap a la indústria farmacèutica i biomèdica. 

Disciplines (titulacions de procedència):

 • Ciències Biomèdiques
 • Biologia
 • Biotecnologia
 • Enginyeria Biomèdica
 • Farmàcia
 • Bioquímica
 • Bioenginyeria
 • Nutrició

Competències. Perfil de sortida

Competències bàsiques:

 • Posseir i comprendre coneixements en una àrea d’estudi que parteix de la base de l’educació en ciències biomèdiques i que impliquen coneixements procedents de les finances i l’administració d’empreses.
 • Aplicar coneixements a la feina o vocació d’una manera professional i tenir les competències que solen demostrar-se per mitjà de l’elaboració i defensa d’arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d’estudi.
 • Reunir i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Desenvolupar aquelles habilitats d’aprenentatge necessàries per emprendre llocs de treball amb un alt grau d’autonomia.

Competències generals:

 • Reconèixer els diferents àmbits i la dinàmica de l’empresa biomèdica en què l’estudiantat pot exercir.
 • Integrar els conceptes bàsics relacionats amb la indústria biomèdica tant teòricament com laboralment.
 • Fer servir eines complementàries a la formació fonamental del màster que facilitin la inserció laboral de l’alumnat.
 • Reconèixer els elements essencials de l’empresa biomèdica incloent una comunicació correcta, el treball interdisciplinari i en equip.
 • Dissenyar, redactar i executar projectes relacionats amb l’àrea de l’empresa biomèdica.
 • Reconèixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats amb l’empresa biomèdica.
 • Adquirir polivalència en els llocs de treball d’una empresa biomèdica.

Competències específiques:

 • Ser capaços d’aprendre constantment i adaptar la feina a les eventualitats.
 • Utilitzar les bases de dades per buscar informació contrastada i analitzar-la críticament.
 • Interpretar les dades que s’obtinguin per resoldre els problemes que sorgeixin.
 • Ser capaços de liderar la feina i els companys si cal per complir amb els terminis de lliurament.
 • Adquirir uns coneixements mínims en la confecció de pressupostos per al desenvolupament de productes biomèdics (fàrmacs, dispositius mèdics, diagnòstics).
 • Integrar una visió global i estratègica empresarial.
 • Integrar el vocabulari necessari per fer les relacions institucionals necessàries dins d’una empresa biomèdica.
 • Ser capaços de comunicar amb claredat un pla de treball.
 • Preparar un pla de desenvolupament d’una tecnologia sanitària (fàrmac, dispositiu mèdic o dispositiu digital), el disseny fictici d’un assaig clínic i fer una planificació de les diferents fases del procés.
 • Ser capaços de dur a terme una negociació fictícia per posar-se d’acord amb un possible proveïdor, client o soci industrial.

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

Assignatures del curs 1 Type Període ECTS
Acceso al Mercado, Finanzas y Marketing Type: OB Període: Anual ECTS: 4
Capacidades Transversales: Gestión de Proyectos, Negociación y Comunicación Type: OB Període: Anual ECTS: 4
Desarrollo de Moléculas y Dispositivos Médicos Type: OB Període: Anual ECTS: 6
Estrategia y Operaciones Type: OB Període: Anual ECTS: 3
Introducción a la Industria Biomédica Type: OB Període: Anual ECTS: 4
Propiedad Intelectual, Transferencia de Tecnología y Aspectos Regulatorios Type: OB Període: Anual ECTS: 3
Prácticas Externas Type: PR Període: Anual ECTS: 30
Trabajo Fin de Máster Type: TF Període: Anual ECTS: 6
 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Pràctiques

Es fan en empreses de l’àmbit de la indústria biomèdica, tant nacionals com internacionals:

 • Alta Life Sciences
 • Asabys
 • Asphalion
 • Biocat
 • Capital Cell
 • Catalonia Bio
 • Ferrer
 • Fundació Bosch Gimpera
 • Fundació Pasqual Maragall 
 • Fundació Sant Joan de Déu
 • Genesis Biotech
 • Hospital Clínic - Innovació
 • Inveniam
 • Inveready
 • IS Global
 • Isdin
 • IVascular
 • Kymos
 • Novartis
 • Sanofi
 • Veristat
 • VHIR / VHIO
 • ZBM patent
 • ZeClinics

Sessions informatives

Data

Horari

Programa

22 de maig de 2024

En línia. 18:00 h.

Màster en Gestió d’Empresa Biomèdica              

Requisits d'admissió

La via d’accés directe per a la matriculació al Màster és tenir la titulació universitària de graduat en qualsevol dels graus de Ciències Biomèdiques, Biologia, Biotecnologia, Enginyeria Biomèdica, Farmàcia, Bioquímica, Bioenginyeria o Nutrició.

En cas que es registrin més nombre de sol·licituds que les places que s’ofereixen, s’estudiarà el currículum acadèmic i professional de tots els candidats, amb la intenció d’establir criteris ajustats de la manera més objectiva possible i que serveixin per decidir els candidats que acabaran sent estudiants del Màster. A més a més, es faran entrevistes personals per assegurar que les expectatives de formació que busca cobrir el futur estudiant estan alineades amb el programa docent. Aquestes entrevistes es poden fer tant de manera presencial com telemàtica i permetran conèixer aspectes del candidat com ara els que s’assenyalen a continuació:

 • Interès laboral del futur estudiant
 • Interès que li desperta aquest programa de formació
 • Raó per la qual vol seleccionar aquest programa de formació
 • Expectatives d’aprenentatge
 • Expectatives de futur

Procés d'admissió

Si has decidit realitzar el Màster, segueix els passos següents per completar el procés d’admissió. Et recomanem que no ho demoris, ja que les places són limitades.

Alumnes amb títol universitari oficial espanyol
 1. Fotocòpia compulsada del títol universitari o del document d’homologació del títol, o fotocòpia compulsada del resguard de pagament de les taxes d’emissió de títol.
 2. Fotocòpia compulsada del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
Alumnes amb títol universitari oficial estranger
 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
En tots els casos:
 1. Una fotografia de mida de carnet.
 2. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 3. Currículum vitae actualitzat.
 4. Carta de motivació.
 5. Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, s’ha de presentar la traducció jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.
   
 • 3r: Entrevista

Entrevista amb la coordinadora del Màster.

Un cop admès, podràs iniciar el teu procés de reserva de plaça i matriculació. 

Criteris d’admissió

Es requereix, segons el que disposa l’article 16 del RD 861/2010, estar en possessió del títol universitari oficial espanyol de grau, llicenciat, diplomat, enginyer o arquitecte o d’un altre expedit per una institució d’educació superior pertanyent a un altre estat integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior que faculti per a l’accés a ensenyaments de màster.

Les proves d’admissió consisteixen en una valoració ponderada de l’expedient professional i investigador.

Un cop resolt el procés d’admissió, el Servei d’Informació i Admissions, encarregat de la gestió de les proves, comunicarà el resultat a cada candidat.

A banda dels criteris bàsics de la titulació, s’estableixen uns determinats percentatges de les diferents actuacions realitzades per poder establir, de manera més objectiva, els criteris de selecció dels candidats:

 1. Expedient acadèmic de la formació acreditada que permet optar a la matriculació; aquest expedient es ponderarà d’acord amb la nota mitjana de la universitat on es va obtenir el títol (25 %).
 2. Entrevista personal realitzada per la direcció del programa (25 %).
 3. Formació acadèmica universitària complementària al títol que permet tenir accés al màster, amb més valoració quan aquesta formació estigui relacionada amb els continguts del màster (15 %).
 4. Experiència laboral en els camps relacionats amb la temàtica del màster i certificat per les empreses on el candidat va tenir o té en el moment present una activitat laboral (15 %).
 5. Experiència en recerca certificada en un centre universitari o bé en un altre tipus d’entitat pública o privada, amb especial rellevància si hi ha producció científica (10 %).
 6. Cartes de recomanació (2) emeses per professionals de l’àmbit acadèmic o professionals degudament identificats (10 %).

La via d’accés provinent de graduats en universitats espanyoles té reservada un 70 % de les places. Pel que fa als estudiants estrangers (de l’Espai Europeu d’Educació Superior, EEES, amb títol de grau i també aquells graduats de sistemes educatius estrangers fora de l’EEES que no necessitin homologació després de les comprovacions pertinents que acreditin una formació similar a la realitzada en els estudis de grau a Espanya i que aquest títol possibiliti l’estudiant realitzar estudis de postgrau al país d’origen) es reserva un 30 % de les places. De manera excepcional, un cop finalitzat el període d’inscripció al màster i sempre en el cas que l’oferta de places sigui superior a la demanda obtinguda, es podrà estudiar l’admissió o no d’aquells estudiants que no compleixin els requisits mínims exposats en aquest punt d’admissió, sempre que sigui de manera condicionada al fet que el candidat compleixi aquests requisits en el moment de l’inici del màster.

Tant la preinscripció com la matriculació es realitzaran de manera virtual. El director i la coordinadora del màster formen l’òrgan d’admissió al títol.

Reserva i matrícula

Els candidats que hagin estat acceptats a un màster o postgrau reben una carta d’admissió condicionada al pagament d’una reserva de plaça.

 1. La reserva de plaça es fa efectiva mitjançant l’ingrés, dins dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la comunicació de l’admissió, de la quantitat estipulada segons el programa.
 2. Un cop formalitzada la reserva de plaça de la forma indicada, si un estudiant no complís, segons la legislació estatal o autonòmica vigent en cada moment, els requisits d’admissió al curs; no disposés de la titulació que s’exigeix o el curs no arribés a formalitzar matrícules per manca d’inscripcions, UIC Barcelona retornaria íntegrament l’import de la reserva de plaça.
 3. Si l’estudiant, per la seva pròpia voluntat renuncia per qualsevol motiu al curs, UIC Barcelona farà seva íntegrament i sense obligació de devolució la quantitat rebuda en concepte de reserva de plaça com a compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
 4. Si l’estudiant no fa efectiva la reserva de plaça s’entendrà que renuncia a la plaça, de manera que faculta des d’aquell moment UIC Barcelona perquè anul·li i deixi sense efecte la sol·licitud de plaça efectuada.

Beques i finançament

Descomptes

5% de descompte per a membres de l’Associació d’Antics Alumnes i Amics de UIC Barcelona.

A més, alguns col·lectius poden disposar de descomptes especials en programes determinats, que s’especifiquen en cada fitxa.

 Finançament

UIC Barcelona té convenis amb diferents entitats bancàries per al finançament del curs en condicions preferents. Per consultar les condicions de finançament us podeu dirigir a la pàgina següent: