Màster en Rehabilitació i Readaptació Esportiva

Tipus de programa
Màster de formació permanent
Durada
des del 18-10-2024 al 15-06-2025
Crèdits
60 ECTS
Preu
132,00€ / ECTS x 60 = 7.920,00€ (+ 494,00€ Drets d'inscripció). *Preus corresponents a l’any acadèmic 2024-2025.
Places
40
Horari
Segons calendari
Llengua
Català i castellà
 • Inici
 • Presentació
 • Pla d'estudis i equip docent
 • Pràctiques
 • Convocatòries d'admissió
 • Requisits d'admissió
 • Beques i finançament

La proposta d’aquest màster és abastar la recuperació dels esportistes com un continu de coneixement i aplicació, incloent-hi intervencions terapèutiques i de readaptació. S’enfoca a no desvincular la recuperació de la readaptació posterior, i se centra en les habilitats esportives de l’esportista. Utilitza el constructe ecològic com a referència per dissenyar tasques que considerin la percepció de l’entorn, i així acostar la readaptació a la realitat esportiva.

La formació beneficia tant fisioterapeutes, que poden ampliar el seu camp professional, com graduats en Ciències de l’Esport, que adquireixen coneixements sobre lesions i readaptació. A més a més, s’emfatitza la importància de la valoració, la tecnologia i el maneig de dades en equips interdisciplinaris, tant per a la recuperació com per a la prevenció de lesions.

El màster té com a referència i font d’inspiració el constructe ecològic, i per això s’estableix una relació institucional amb el Center for the Ecological Study of Perception & Action (CESPA), autèntic bressol del concepte ecològic i pertanyent a la Universitat de Connecticut.  

Raons per cursar aquest Màster

 • Visió integral (contínuum de recuperació)
  Programa innovador que presenta per primera vegada el concepte de contínuum de recuperació, amb una visió integral de tot el procés pel qual passa un esportista lesionat, des de la rehabilitació fins a la readaptació i el complet rendiment esportiu.
 • Especialitzador i professionalitzador
  Màster altament professionalitzador que ofereix a graduats en Fisioteràpia i Ciències de l’Esport la possibilitat de formar-se en comú i d’aconseguir desenvolupar les habilitats òptimes per treballar en el camp de la recuperació i readaptació postlesió, cadascun en els àmbits professionals per als quals estan habilitats.
 • Semipresencial
  Seminaris presencials molt concentrats per facilitar la conciliació personal i laboral.
 • Claustre docent
  Professorat de renom i amb anys d’especialització i experiència tant acadèmicament com
  professional.
 • Formació pràctica
  Realització de pràctiques per dur a terme en centres on s’utilitza la metodologia mostrada
  en els seminaris presencials.

Presentació

El màster en Rehabilitació i Readaptació Esportiva forma professionals capaços d’entendre tot el procés de recuperació de l’esportista, des de la rehabilitació de la lesió fins a la completa readaptació de l’esportista.

Objectius

 1. Formar el graduat en Fisioteràpia i Ciències de l’Esport en el conjunt del procés de recuperació de l’esportista.
 2. Saber fer una recerca de literatura científica que permeti l’estudi de l’entrenament de rehabilitació i readaptació per a la progressió contínua d’aquest coneixement.
 3. Proporcionar la capacitat per entendre l’evidència científica des d’una reflexió crítica sobre els diferents àmbits relacionats amb l’entrenament de rehabilitació i readaptació.
 4. Adquirir els coneixements necessaris per poder planificar i programar tots els continguts necessaris en un entrenament de rehabilitació i readaptació.
 5. Proporcionar els coneixements pràctics necessaris per poder executar un entrenament de rehabilitació i readaptació esportiva.
 6. Conèixer els processos lesius més habituals susceptibles de millorar mitjançant l’entrenament de rehabilitació i readaptació a l’activitat física i l’esport.
 7. Identificar els factors de risc més importants en la recuperació de lesions per identificar-los com a paràmetres de valoració i millora en l’entrenament de rehabilitació i readaptació.
 8. Tenir capacitat de valorar el procés d'entrenament de rehabilitació i readaptació mitjançant la identificació específica dels factors de risc més rellevants en cada procés lesiu.
 9. Entendre la rehabilitació i readaptació postlesió des de la perspectiva ecològica del constructe percepció-acció. 
 10. Introduir l’estudiant en els recursos tecnològics més actuals d’aplicació en l’entrenament de rehabilitació i readaptació.
 11. Formar l’estudiant en la comprensió de grans bases de dades susceptibles de ser utilitzades per a la millora de la comprensió de l’entrenament de rehabilitació i readaptació.
 12. Ser capaç de programar un entrenament de rehabilitació i readaptació que vagi dirigit a la prevenció de lesions. 
 13. Tenir capacitat de crear exercicis o tasques eficaces adaptades a cada situació que un esportista necessiti.

A qui s'adreça. Perfil d'ingrés

 • Graduats i professionals que vulguin enfocar la seva carrera cap a la rehabilitació i readaptació esportiva.
 • Titulats en Fisioteràpia.
 • Titulats en Ciències de l'Esport.

Competències. Perfil de sortida

Competències bàsiques:

 • CB1. Posseir i integrar coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca. 
 • CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi. 
 • CB3. Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis. 
 • CB4. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats. 
 • CB5. Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma. 

Competències generals:

 • CG1. Treballar de manera autònoma amb responsabilitat i iniciativa. 
 • CG2. Treballar en equip de manera col·laborativa i responsabilitat compartida. 
 • CG3. Predir i controlar l'evolució de situacions complexes mitjançant el desenvolupament de noves i innovadores metodologies de treball adaptades a l’àmbit científic/investigador, tecnològic o professional concret, en general multidisciplinari, en el qual es desenvolupi la seva activitat. 
 • CG4. Participar en projectes de recerca i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit temàtic, en contextos interdisciplinaris i, si escau, amb un alt component de transferència del coneixement.

Competències específiques: 

 • CE1. Identificar i descriure en profunditat les patologies i fisiopatologies que pot patir l’organisme humà exposat a diferents càrregues d’activitat física en subjectes de diferents nivells o que pertanyin a grups de poblacions especials. 
 • CE2. Ser capaç d’identificar els mecanismes lesius produïts en l’àmbit esportiu, aprofundint en el coneixement de la lesió i en les característiques de l’entorn on es produeix. 
 • CE3. Analitzar i aplicar els principis fisiològics, biomecànics, psicològics i socials en l’entrenament de rehabilitació i readaptació, alhora que s’identifiquin aquelles pràctiques que puguin ser inadequades per posar en risc la salut.
 • CE4. Integrar la recerca científica en l’àmbit de l’entrenament de rehabilitació i readaptació, entenent les metodologies i procediments desenvolupats en cada estudi analitzat. 
 • CE5. Dissenyar i desenvolupar investigacions en l’àmbit de l’entrenament de rehabilitació i readaptació amb la intenció de produir nou coneixement per ampliar el constructe científic al voltant de la matèria esmentada.
 • CE6. Valorar i determinar l’estat funcional i la condició física dels individus per poder elaborar informes relacionats amb l’evolució d’una persona que ha sofert una lesió. 
 • CE7. Planificar, programar, executar i avaluar els processos de l’entrenament de rehabilitació i readaptació en l’esport.
Section

Pla d'estudis i assignatures 2024-2025

 • ECTS: European Credit Transfer System
 • Període: període del calendari
 • (a): assignatures impartides en anglès

Pràctiques

Les pràctiques tenen una càrrega acadèmica de 6 crèdits ECTS. El conjunt d’hores en un centre professional és de 75 hores presencials, les quals es desenvoluparan durant el segon semestre del curs. Les 75 hores restants per completar aquesta assignatura es dedicaran al disseny de la planificació, programació i determinació de tasques del procés d’entrenament de rehabilitació i readaptació d’una situació clínica concreta.
1.    Participació en l’execució de l’entrenament de rehabilitació i readaptació en un entorn real.
2.    Participació en el desenvolupament interdisciplinari de sessions clíniques.
3.    Disseny de la planificació i programació de l’entrenament de rehabilitació i readaptació.

Convocatòries d'admissió

Les admissions estan obertes al llarg de tot el curs acadèmic. Un cop validada la teva documentació, es programarà una entrevista en línia amb un membre del professorat de la Facultat per avaluar el teu perfil i conèixer les motivacions que tens en relació amb el màster. 

Requisits d'admissió

Poden sol·licitar l’ingrés al màster tots els candidats que compleixin les vies i els requisits generals d’accés al títol i que tinguin una formació prèvia i titulació universitària en Fisioteràpia, o bé persones graduades en Ciències de l’Esport. El perfil d’ingrés recomanat és el d’una persona que, a més dels requisits exposats, tingui interès i motivació cap a la recerca i la promoció de la salut en el pacient de rehabilitació i readaptació esportiva.

Documentació necessària

Alumnes amb títol universitari oficial dins de la Unió Europea
 1. Fotocòpia compulsada original del títol universitari o del document d’homologació del títol, o fotocòpia compulsada original del resguard de pagament de les taxes d’emissió del títol.
 2. Fotocòpia compulsada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

*Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès, el francès ni l’italià, s’ha de presentar traducció  jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

Alumnes amb títol universitari oficial fora de la Unió Europea
 1. Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
 2. Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

* La legalització dels documents s’ha de fer en el país d’origen per via diplomàtica, o si s’escau, mitjançant la postil.la del Conveni de l’Haia o del Conveni Andrés Bello.

*Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, s’ha de presentar traducció  jurada original a l’espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.

En tots els casos
 1. Dues fotografies de mida de carnet.
 2. Fotocòpia del DNI o el passaport.
 3. Curriculum vitae actualitzat.
 4. Carta de motivació.

Procés d'admissió

Per sol·licitar l’admissió al màster, cal que pugis la documentació necessària al teu portal d’admissions. Un cop validada, tindràs una entrevista en línia amb un membre del professorat de la Facultat per avaluar el teu perfil i les teves motivacions personals per accedir al màster.

Reserva i matrícula

Un cop superat el procés d’admissió, has d’ingressar el 20 % del total del preu del màster, en concepte de reserva de plaça.

Un cop formalitzis la matrícula, has d’abonar el 80 % restant.

Beques i finançament