Coordinador: Dr. Toni Mora

Un altre enfocament estratègic de l'IRAPP és crear un fòrum de debat en totes les àrees de l'economia i la gestió de l'educació. Amb especial recalcament en aspectes "quantitatius" de la gestió educativa que impliquen disciplines com l'economia. L'objectiu és generar informació per prendre decisions de polítiques públiques educatives més informades. Aquesta línia estratègica reuneix diferents perfils professionals en el camp de l'educació, l'economia i la gestió, funcionaris públics i funcionaris del govern local responsables de l'educació i la planificació de recursos humans, administradors educatius a nivell de l'escola o escola individual, etc.

Projectes de l'Àrea d'Economia de l'Educació

  • Títol: Necessitats de formació a la Catalunya del futur (2030) i canvis necessaris al sistema de formació professional reglat per cobrir-les (FP2030)

Any de finalització: 2021

Equip Investigador: Toni Mora (co-IP), Pilar Pineda Herrero (co-IP), Manuel Fernando Flores Mallo, Carla Quesada Pallarès, Angelina Sánchez Martí, Manuel Fernando Flores Mallo, Pilar Pineda Herrero (co-IP), Toni Mora (co-IP), Carla Quesada Pallarès, Angelina Sánchez Martí, Héctor Fernández Sequi, 

Descripció: L’objectiu general del projecte és analitzar les necessitats de formació professional (FP) que s’han de cobrir a la Catalunya del futur (2030), valorant com cobrir-les i identificant el model de formació més adient. Hi ha tres camps d’anàlisi: conèixer les necessitats de l’FP futures de l’economia en Catalunya, identificar la situació actual de la formació professional, per tal d’esbrinar els canvis que precisa el sistema d’FP per fer front a possibles reptes del futur i, per últim, analitzar el tipus de formació professional, la qual ajudarà a assolir els reptes de futur.

Tota la informació a:

  • Títol: Càtedra d'Economia Pública: Avaluació de Polítiques Sanitàries i Educatives

Any de finalització: 2021

Descripció: Dels resultats del programa eduCAT es va publicar el llibre “Impacte del programa eduCAT en l’adquisició de competències de l’alumnat de secundària de Catalunya” i recentment, aquest setembre de 2018 els hi han acceptat un article a la revista International Journal of Education Research. 

Tota la informació a: