Privacitat i protecció de dades

A UIC Barcelona estem compromesos amb la protecció de la seva privacitat. Per això, tractem les seves dades i informació personal d'acord amb aquesta Política de privacitat i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades o “RGPD”), i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (“LOPD-GDD”) i resta de normativa de desenvolupament.

Aquesta Política de privacitat és aplicable a totes les activitats realitzades per UIC BARCELONA.

En facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s'exposen.

1. Responsable del tractament de dades personals

Identitat

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA, Fundació Privada (d'ara endavant, UIC BARCELONA)

Adreça

Immaculada, 22, 08017 Barcelona

CIF

G-61737409

Telèfon

+34 932 541 800

Fax

+34 934 677 275

 

Delegat protecció de dades: Sra. Marta Gustà
Contacte del delegat de protecció de dades (DPO): dpo@uic.es

2. Dades personals i categories especials de dades personals

Les dades personals són tota informació sobre una persona física identificada o identificable (l’“interessat”), com per exemple el nom, l'adreça, el número de telèfon o l'adreça de correu electrònic.

Les categories especials de dades personals són un subgrup de dades personals que revelen l'origen ètnic o racial, les conviccions religioses o filosòfiques, l'orientació sexual, la informació mèdica o de salut o l'afiliació sindical, entre d’altres.

Les dades personals (o dades) constitueixen qualsevol informació relacionada amb una persona física, identificada o identificable, fins i tot de manera indirecta, per referència a qualsevol altra informació, inclòs un número d'identificació personal.

3. Dades personals que recollim i finalitats del tractament

3.1 So·licitud de dades personals

 

Les dades personals que podríem sol·licitar-li comprenen les seves dades de contacte (per exemple, nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, entre d’altres), dades identificatives (per exemple, número de document nacional d'identitat, NIE o passaport, entre d’altres), o qualssevol altres que siguin necessàries per complir les finalitats exposades en aquesta Política de privacitat. Si recopilem dades personals de categoria especial sobre vostè, l'informarem d'això, li sol·licitarem el seu consentiment exprés per al tractament quan sigui necessari de conformitat amb la normativa d'aplicació i l'informarem de les seves finalitats.

 

És possible que durant la relació que mantingui amb la Universitat es recopilin altres dades de caràcter personal, en aquest cas se li sol·licitarà el seu consentiment i se l'informarà, entre d’altres, del tractament a efectuar, la finalitat, la legitimació del tractament i dels drets que l’assisteixen en relació amb les seves dades personals.

Altres dades personals recopilades poden estar indicades en altres seccions d'aquesta Política de privacitat o mitjançant textos informatius que es mostren en el moment de la recollida d'aquestes dades. 

Les dades personals poden ser facilitats directament per l'usuari o recopilades automàticament durant l'ús del web.

3.2 Finalitats del tractament

 

UIC BARCELONA recopila les seves dades personals amb diverses finalitats, segons l'ús i l'origen d'aquestes dades personals (alumnes, clients, proveïdors, empleats o tercers, etc.).

Les dades personals dels alumnes són únicament tractades per al desenvolupament de les funcions docents o orientadores pròpies de la Universitat. Qualsevol ús de les dades personals dels alumnes diferent dels aquí indicats, exigirà un consentiment previ, exprés i específic dels seus titulars o representants legals. Segons la normativa vigent, les dades personals que podem sol·licitar per al compliment de les tasques que hem indicat anteriorment són les que siguin necessàries per a l'educació i orientació dels alumnes.

En el cas de dades personals dels seus alumnes, potencials alumnes, o proveïdors, UIC BARCELONA les recull i tracta amb la finalitat de gestionar les ofertes de serveis educatius i la relació comercial o de serveis amb ells.

En el cas de les dades personals de treballadors de UIC BARCELONA, la recollida i tractament de les dades es realitza amb la finalitat de donar compliment i gestionar la relació laboral i d'atendre les activitats de UIC BARCELONA, incloent l'administració de personal, la prevenció de riscos laborals, l'enviament de comunicacions generals o personals, incloses les relacionades amb les informacions docents o cursos de UIC BARCELONA, la gestió de premis o reconeixements, subvencions. En el cas de currículums, per a l'admissió i gestió de l'alumnat o de les candidatures i els processos de selecció i, si escau, contractació posterior.

En tots els casos, les dades personals recopilades seran utilitzades amb la finalitat de donar compliment a les obligacions legals i a aquelles derivades de l'execució de les relacions comercials i contractes acadèmics, mercantils, administratius, etc., en els quals UIC BARCELONA sigui part, així com de gestionar qualsevol queixa o reclamació acadèmica, legal, laboral o comercial.

Així mateix, podran ser utilitzades per remetre'ls enquestes, qüestionaris i sol·licitar-los valoracions dels nostres serveis, atès que aquesta informació ens resulta de gran utilitat per controlar la qualitat.

Tractarem les dades de contacte recollides a través de les seves cartes i correus electrònics, o formularis en aquest web, per a la gestió de les seves sol·licituds i consultes.

Dades de cookies: qualsevol ús de cookies —o altres eines de seguiment— per part del web o per proveïdors de serveis externs utilitzats per aquest web tret que s'especifiqui el contrari, té el propòsit d'identificar l'usuari i registrar les seves preferències per a finalitats estrictament relacionades amb la prestació del servei sol·licitat per l'usuari, i són tractades en tot moment segons la nostra Política de cookies.

Així mateix, UIC BARCELONA podrà utilitzar les seves dades per facilitar-li informació sobre els nostres cursos, serveis, productes o informació de la Universitat. En qualsevol moment pot sol·licitar que no el contactem ni l’informem sobre els nostres cursos o serveis, així com que no revelem la seva informació a tercers amb aquesta finalitat, bé contactant-nos directament o bé, si escau, fent clic en el botó “donar-se de baixa” en els correus electrònics promocionals.

3.3 Formes de recollida de dades

 

Generalment recopilem les seves dades personals directament de vostè. Recopilem la informació i dades personals que vostè ens facilita electrònicament, incloent informació facilitada a través de la pàgina web, a través de les trucades telefòniques amb personal de UIC BARCELONA, a través de la prestació dels nostres serveis i mitjançant formularis o qualsevol altre mitjà escrit o electrònic que vostè emplena.

Si recopilem informació personal sobre vostè de tercers, ho posarem en el seu coneixement i, en cas de ser necessari, sol·licitarem el seu consentiment a aquest tractament.

Si rebem informació o dades personals sobre vostè que no hem sol·licitat o que no són rellevants per a les finalitats abans indicades, destruirem o anonimitzarem la informació, tret que hàgim de conservar-la de conformitat amb la normativa vigent.

3.4 Què passa si vostè no facilita la seva informació i dades personals o no n’autoritza el tractament

 

Si vostè és un alumne, client o un proveïdor, està en el seu dret de no facilitar-nos informació o dades personals, si bé en aquest cas podria esdevenir impossible la subscripció de qualsevol tipus de contracte o la prestació dels serveis.

Si vostè és un treballador i no facilita informació o dades personals que són necessàries per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets legals o reguladors; per a l'execució d'un contracte laboral o de prestació de serveis per UIC BARCELONA als seus alumnes; o per a la satisfacció d'interessos legítims, es podria veure impedida o afectada d'alguna manera la seva relació laboral amb UIC BARCELONA.

En el cas de dades de categoria especial, sempre serà sol·licitat el seu consentiment explícit, tret que el tractament sigui necessari per al compliment d'obligacions i l'exercici de drets específics del responsable del tractament o de l'interessat en l'àmbit del dret laboral i de la seguretat i protecció social; sigui necessari per protegir interessos vitals o es refereixi a dades que vostè hagi fet manifestament públiques; així com per a la defensa davant de reclamacions o per raons d'interès públic essencial; o bé per a finalitats de medicina preventiva o laboral, avaluació de la seva capacitat laboral, diagnòstic mèdic, prestació d'assistència o tractament de tipus sanitari o social.

4. Legitimació per al tractament de dades personals

La base legal per al tractament de les seves dades amb les finalitats abans esmentades serà sempre alguna de les previstes per l'article 6 del RGPD, és a dir:

 • Consentiment de l'interessat.
 •  Execució d'un contracte.
 • Compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.
 • Protecció d'interessos vitals de l'interessat o d'una altra persona física.
 • Satisfacció d'interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer. 

Si el tractament es referís a dades personals de categoria especial, estarà sempre fonamentat en alguna de les bases legals de l'article 9 del RGPD.

Si l'usuari és menor d'edat, es requereix que disposi del consentiment previ dels seus pares o tutors abans d’incloure les seves dades personals en els formularis del web. UIC BARCELONA s'eximeix de qualsevol responsabilitat per l'incompliment d'aquest requisit.

5. Durada del tractament de les dades personals

Amb caràcter general, les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir les finalitats descrites en aquesta Política de privacitat o per atendre qualsevol sol·licitud dels interessats, tret que legalment es permeti o requereixi un període de retenció més llarg o mentre no se’n sol·liciti la supressió per l'interessat.

Quan UIC BARCELONA tingui la consideració de responsable del tractament, vetllarà perquè les dades objecte de tractament: 

 • S'adeqüin a la finalitat per a la qual van ser recaptades.
 • No s'utilitzin per a finalitats diferents i/o incompatibles amb les que van justificar la recollida i tractament.
 • No siguin mantingudes indefinidament sense justificació.
 • Siguin cancel·lades quan hagin deixat de ser necessàries per a la finalitat que va justificar-ne la recollida i tractament.
 • S'entén justificada la conservació de la dada quan:
 • Les dades s’utilitzin amb una finalitat històrica i/o estadística.
 • Es pogués causar un perjudici a interessos legítims del titular de les dades o de tercers.
 • Una norma imposi l'obligació de conservar les dades durant un període de temps determinat.
 • Les dades i documentació serveixin com a justificant d'una activitat o servei prestat, durant els terminis de prescripció de les accions civils, penals, administratives o de qualsevol altre tipus que poguessin derivar-se de l'activitat o servei prestat.
 • S'hagi acordat per les parts interessades un termini superior de conservació. 

En els casos en els quals existeixi obligació legal de conservar les dades durant un període de temps determinat i/o durant els terminis de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de l'activitat o servei prestat, la Universitat procedirà al bloqueig de les dades durant els referits terminis. Les dades bloquejades quedaran, únicament a la disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d'aquestes i/o durant els terminis legals establerts a aquest efecte. Un cop complerts els terminis indicats, haurà de procedir-se a la supressió de les dades bloquejades.

Quan UIC BARCELONA tingui la consideració d'encarregat del tractament, de conformitat amb el RGPD i un cop complerta la prestació contractual que va donar lloc a l'encàrrec del tractament, les dades personals hauran de ser destruïdes o retornades al responsable del tractament, així com qualsevol suport o document en els quals consti alguna dada de caràcter personal objecte de tractament.

Com en el supòsit anterior, no es suprimiran les dades per part de l'encarregat del tractament quan existeixi una previsió legal que n’exigeixi la conservació, en aquest cas haurà de procedir-se a la devolució de les dades i el responsable del tractament haurà de garantir aquesta conservació. Igualment s'estableix que l'encarregat del tractament conservi les dades bloquejades mentre puguin derivar-se responsabilitats de la seva relació amb el responsable del tractament.

De conformitat amb aquestes exigències, s'estableixen els següents terminis de conservació de dades de caràcter personal

 1. En matèria de sol·licitud d'admissió a estudis impartits a la Universitat: 

  Termini: En el cas de no formalitzar la matrícula, les seves dades personals es conservaran únicament als efectes de recerca històrica o estadística; i com a evidències en els procediments de qualitat en els quals la Universitat participi. 

 2. En matèria de matrícula a estudis universitaris:   

  Termini: les dades de caràcter personal incloses en la matrícula formalitzada per iniciar estudis a la Universitat que resultin necessàries per a la identificació de l'alumne i els derivats de l'expedient acadèmic de les persones que hagin estudiat a la Universitat, es conservaran, en compliment de les obligacions legals de la Universitat, de manera indefinida.
  Referència normativa: Art. 2 i 6 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i normativa d'arxius i documentació. 

 3. En matèria de dades acadèmiques

  Termini: Per imperatiu legal, el termini de conservació de les dades relatives a l'expedient acadèmic de l'alumne té caràcter indefinit.
  Referència normativa: Art. 2 i 6 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats i normativa d'arxius i documentació. 

 4. En matèria d'antic alumne: 

  Termini: La condició d’alumni és vitalícia, per la qual cosa les dades personals facilitades voluntàriament a UIC BARCELONA es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió.
  Referència normativa: art. 6.1.a) i 6.1.b) del Reglament General de Protecció de Dades. 

 5. En matèria de dades relatives al personal de la Universitat: 

  Termini: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
  Referència normativa: art. 21.1 RDL 5/2004 d'infraccions i sancions en l'ordre social i arts. 6.1.b) i 6.1.c) del Reglament General de Protecció de Dades.
  En el cas concret de sol·licituds d'ocupació i currículums, seran conservats per un període d'un any, excepte indicació contrària per part de l'interessat.

 6. En matèria de prevenció de riscos laborals: 

  Termini: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.
  Referència normativa: Art. 4 RDL 5/2004 d'infraccions i sancions en l'ordre social i arts. 6.1.b) i 6.1.c) del Reglament General de Protecció de Dades.

 7. En matèria de tractament de dades personals amb finalitats publicitàries i promocionals

  Termini: Les dades personals de les persones interessades a rebre informació publicitària i promocional de la Universitat es mantindran en el sistema de manera indefinida mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió.
  Referència normativa: art. 6.1.a) del Reglament General de Protecció de Dades. 

 8. En matèria de videovigilància: 

   

  Termini: 1 mes
  Referència normativa: Article 22.3 de la LOPD- GDD. 
 9. En matèria de control d'accessos a edificis: d'aplicació al personal d'administració i serveis de la Universitat que han de fitxar:

  Termini: Tres mesos des de la recollida d'informació de caràcter personal. 

 10. En matèria de documentació comptable i fiscal: 

   

  Termini: Es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades, conforme a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, a més dels períodes establerts en la normativa d'arxius i documentació.
  Referència normativa: Termini general per a la prescripció de les accions personals en la legislació civil (art. 1964 CC i 121-20 i ss CCCat), art. 6.1.c) del Reglament General de Protecció de Dades, Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 

 11. A l'efecte de justificar subvencions i ajudes públiques nacionals o estrangeres: 

   

  Termini: Fins a la finalització del termini de prescripció de l'obligació de justificar les despeses satisfetes amb càrrec a aquestes.
  Referència normativa: Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

Si desitja més informació sobre el temps de conservació d'alguna de les seves dades personals, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les adreces de correu electrònic incloses en aquesta Política de privacitat.

6.Transferència de dades personals a tercers

Podríem compartir o revelar la seva informació personal a tercers per alguna de les raons abans esmentades. Aquests tercers poden ser centres d'ensenyament, centres universitaris, així com els seus clients, assessors externs, proveïdors o subcontractistes (per exemple, servei postal, serveis de suport, etc.), en compliment de les relacions contractuals subscrites amb els tercers, tant dins com fora de la UE/ EEE. Així mateix, es podran comunicar les seves dades a tercers com a conseqüència d'obligacions o requeriments legals, a jutjats, tribunals i administracions públiques en cas necessari, o a qualsevol altre tercer, persona o entitat a qui vostè ens hagi autoritzat.

Quan hàgim de transferir o comunicar les seves dades a tercers, mantindrem vigent el nostre compromís de salvaguardar les seves dades personals de conformitat amb el que s'estableix en aquesta Política de privacitat i prendrem totes les mesures i precaucions raonables per assegurar que els tercers mantenen compromisos de confidencialitat i secret en relació amb la protecció de les seves dades personals. La transferència o comunicació de les seves dades personals es realitzarà sempre complint les obligacions legals i sobre la base d'acords de tractament de dades personals, amb la finalitat d'assegurar que les seves dades no són tractades per a cap altra finalitat que les clarament establertes i que es prenen les mesures de seguretat necessàries.

En el cas de transferències internacionals, sempre recaptarem el seu consentiment exprés per a transferir les seves dades personals a tercers localitzats fora del país en el qual hem recopilat les seves dades (si aplica), a excepció que la transferència estigui autoritzada o requerida per una llei, norma o tribunal.

No compartirem categories especials de dades personals relatives a vostè amb cap persona o entitat diferent de UIC BARCELONA, els nostres treballadors, col·laboradors de UIC BARCELONA, organismes de l'Estat i altres en compliment d'obligacions o requeriments legals, jutjats, tribunals i administracions públiques, o qualsevol altre tercer autoritzat per llei.

7. Emmagatzematge i seguretat de les seves dades personals

Emmagatzemem les seves dades personals en arxius en format paper o electrònics. Hem posat salvaguardes de conformitat amb el que requereix la normativa vigent per protegir les dades personals que emmagatzemem d'usos indeguts, interferències i pèrdues, accessos no autoritzats, modificacions o divulgació.

UIC BARCELONA aplica mesures de seguretat tècnica com l'encriptació en aquells casos en els quals raonablement és possible. Així mateix, diferents sistemes com l'arxiu segur de documents originals o la limitació d'accés a dades personals a les persones adequadament autoritzades per a això permeten dotar de seguretat el tractament de les seves dades personals.

A més a més, UIC BARCELONA adopta les mesures raonables per destruir de manera permanent totes les dades personals un cop finalitzat el termini d'utilització de les dades de conformitat amb aquesta Política de privacitat.

8. Drets relatius a les seves dades personals

UIC BARCELONA procura que la informació que conserva sobre vostè sigui precisa, actualitzada, completa i rellevant. No obstant això, vostè té dret a accedir a aquesta informació i corregir-la si fos incorrecta, imprecisa, desactualitzada o incompleta. Així mateix, pot retirar el seu consentiment al tractament de les seves dades personals.

A més a més, si té alguna pregunta sobre aquesta Política de privacitat o desitja accedir, modificar o rectificar les seves dades personals, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades ( DPO), enviant la seva comunicació al carrer Immaculada, 22, 08017 Barcelona o bé enviant un correu electrònic a dpo.@uic.es.

Quins drets l’emparen en relació al tractament de les seves dades?

 • Dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat. 

Accés/rectificació i supressió: les persones que hi estiguin interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a l'execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. UIC BARCELONA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l'exercici o defensa de possibles reclamacions, i les mantindrem degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Igualment, l'interessat té dret a oposar-se a l'adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-lo significativament.

Portabilitat: les persones que hi estiguin interessades poden sol·licitar i rebre les dades que l’incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que les enviem a un altre responsable del tractament que escullin, en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica.

Quan respondrem a la seva sol·licitud?

Respondrem a les seves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d'un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l'interessat de la pròrroga durant el primer mes des de la sol·licitud.

Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

L'interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de fer les subscripcions o aportació de dades.

On ha de dirigir-se per a l'exercici els seus drets?

Per a l'exercici dels seus drets, l'interessat podrà remetre una carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s'exerceix dirigint-se a UIC BARCELONA, adreça c/Immaculada 22, 08017 - Barcelona, o a través de dpd@uic.es.

Vostè té dret a reclamar?

L'informem que si vostè presenta una sol·licitud per a l'exercici d'aquests drets i considera que no ha estat atesa adequadament per la nostra institució, pot presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades d'acord amb el procediment previst a l’adreça següent.

9. Comunicacions electròniques

En compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l'informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l'enviament d'informació sobre la Universitat. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades preguem que ho faci de la manera que s’indica a l’apartat anterior o dirigint-se a l’adreça de correu electrònic següent dpd@uic.es.

 

10. Actualització de la nostra Política de privacitat

Aquesta Política pot ser actualitzada, revisada o modificada en qualsevol moment, així com també la manera en la qual processem les seves dades personals. Sempre disposarem de la versió més actualitzada de la Política de privacitat a la nostra pàgina web www.uic.es. Qualsevol actualització tindrà vigència des del moment de la publicació.

11. Informació addicional

A petició de l'usuari, a més de la informació continguda en aquesta Política de privacitat, se li podrà proporcionar informació addicional sobre tractaments específics, o la recopilació i processament de dades personals.

Per a més informació sobre privacitat en general, pot visitar la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a www.aepd.es i de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a www.apdcat.gencat.cat.