Universitat Internacional de Catalunya

Urgències Neurològiques, Psiquiàtriques, Geriàtriques, de Cures Pal·liatives

Urgències Neurològiques, Psiquiàtriques, Geriàtriques, de Cures Pal·liatives
5
13211
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat


Us podeu posar en concte per correu electrònic amb el responsable de l'assignatura Dr.  Javier Jacob (fjacob@uic.es) o amb el director del Màster Dr. Jordi Castillo (jcastillo@uic.es)

 

Presentació

Aquesta assignatura engloba l’estudi teòric dels principals processos patològics aguts (i complicacions agudes dels processos crònics) neurològics, psiquiàtrics, geriàtrics i en cures pal·liatives. Tots ells en els aspectes fisiopatològics, clínics, diagnòstics i terapèutics.

Requisits previs

No hi ha requisits previs per a cursar aquesta assignatura

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CN02RA - Identificar els aspectes i dades principals i de major rellevància clínica per a establir una comunicació eficaç en cas de patologia urgent, tenint en compte la dimensió psicólogica de sofriment del pacient i familiars.
 • CN03RA - Identificar els riscos associats als procediments, tècniques diagnòstiques i terapèutiques en urgències considerant la seguretat del pacient i la de la resta de professionals.
 • CP04RA - Avaluar les troballes clíniques que indiquen risc vital o amenaça funcional greu d'un pacient per a establir una prioritat d'actuacions, adaptant els recursos disponibles i assegurant la qualitat en la cura d'aquests.
 • CP05RA - Reajustar l'atenció i modificar la planificació de cures mitjançant una avaluació contínua del pacient en situacions d'urgències i emergències.
 • CP07RA - Aplicar de manera àgil i decidida els protocols d'actuació i les guies de pràctica clínica davant els processos més greus o prevalents en urgències i emergències.
 • CP08RA - Intervenir de manera decidida, precisa i eficaç en l'aplicació de les tècniques terapèutiques invasives i no invasives empleades en urgències i emergències.
 • CP09RA - Desenvolupar les capacitats necessàries per a atendre de manera adequada a qualsevol pacient, respectant els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, i la promoció dels drets humans així com els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics que inclouen el foment d'un llenguatge inclusiu, no discriminatori i lliure d'estereotips.
 • HB01RA - Formular judicis a partir d'una informació incompleta o limitada que s'ajustin a la realitat del cas clínic per a establir els paràmetres d'actuació necessaris.
 • HB02RA - Discutir judicis tenint en compte l'àrea d'estudi (urgència i emergència), incloent-hi reflexions sobre les responsabilitats ètica i social.
 • HB06RA - Desenvolupar una actuació assistencial que respecti tant la legislació vigent en l'assistència sanitària prehospitalària i hospitalària com el principi d'equitat, assegurant la igualtat d'oportunitats i l'accés universal dels pacients, el respecte als drets humans i la convivència social i sostenible.
 • HB07RA - Aplicar les normes de l'ètica i del dret que regeixen l'assistència sanitària i la relació amb el pacient en situacions d'urgències i emergències, estant preparat per a comunicar els aspectes fonamentals d'aquestes normes quan sigui requerit.
 • HB08RA - Identificar a través de l'anamnesi i de l'exploració física els símptomes i signes dels principals processos patològics aguts i de les complicacions agudes dels crònics, interpretant-los correctament.
 • HB09RA - Analitzar els riscos associats als procediments, tècniques diagnòstiques i terapèutiques en urgències per a desenvolupar-los en condicions de màxima seguretat per al pacient i la resta de professionals.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

 • Coneix la etiologia, fisiopatologia, clínica i abordatge de les situacions urgents en salut mental: intent autòlisi, agitació psicomotriu.
 • Coneix la etiologia, fisiopatologia, clínica i abordatge de les situacions d’urgències neurològiques: cefalea aguda, neuràlgies agudes, síndrome vertiginós, ictus, AIT, crisis comicials, alteracions del nivell de consciència, coma, infeccions del sistema nerviós central.
 • Coneix la etiologia, fisiopatologia, clínica i abordatge de les situacions d’urgències en el pacient en cures pal·liatives.

Continguts

Patologia neurològica i psiquiàtrica urgent 

 • Ictus
 • Convulsions
 • Cefalea
 • Coma
 • Complicacions agudes de les patologies neurològiques cròniques
 • Debilitat muscular aguda
 • Neuràlgies agudes. Paràlisis facial perifèrica
 • Síndrome extrapiramidal. Síndrome neurolèptic maligne.
 • Maneig del vertigen
 • Maneig de la hipoacúsia aguda
 • Maneig de la hidrocefàlia
 • Maneig del síndrome confusional agut
 • Maneig de la agitació i del deliri
 • Crisis d’ansietat. Crisis conversives, crisis depressives. Intent Autòlisis
 • Aspectes legals de la urgència psiquiàtrica
 • Psicosis aguda
 • Maneig dels síndromes aguts per us o abstinència de drogues

Aspectes específics del pacient geriàtric a urgències

Urgències en oncologia i cures pal·liatives

 • Complicacions urgents del pacient oncològic. Síndrome de lisis tumoral, hipercalièmia, síndrome de vena cava superior
 • Complicacions dels citostàtics
 • Maneig de les urgències en el pacient en cures pal·liatives

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer desenvolupar l’assignatura s’utilitzaran les següents metodologies docents:

Classe Teòrica (CT) en aula: EL professor exposarà el temari amb ajuda audiovisual si ho creu necessari. En aquestes activitats l’alumne té un paper bàsicament receptor, però amb la possibilitat de fer una participació activa tant individualment com en activitats grupals.

Casos Clínics (CC): A l’aula virtual, activitats programades per a que l’alumne resolgui casos clínics per si mateix o en equips, sota la supervisió del docent, contribuint d’aquesta manera a avançar en l’aplicació pràctica dels coneixements teòrics adquirits i en el procés de presa de decisions.

Activitats d’autoaprenentatge (AAP). Per aquestes activitats, la plataforma virtual “moodle” de la UIC serà la eina principal. En ella es podran trobar diferents recursos (material d’estudi, fòrums de discussió, recursos multimèdia...) i varies activitats (qüestionaris d’avaluació, realització de tasques...) pensades perquè l’alumne avanci per ell mateix, tutoritzat pel docent, en el desenvolupament de les seves competències, fonamentalment teòriques.

Activitat individual de l’alumne (AIA). Fora o dins de l’espai acadèmic, activitats realitzades autònomament per l’alumne tutoritzat pels docents, per l’assoliment dels objectius propis del programa.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPRIMERA CONVOCATÒRIA

Es realitzarà una avaluació mixta que tindrà 3 components:

1) Participació a classe i assistència (10%)

2) . Exercici On-line (15%)

    . Exercici On-line (15%)

3) Examen teòric de l'assignatura (60%)

L'alumne ha d'obtenir una puntuació mínima de 4 punts en cadascun dels components de l'avaluació de l'assignatura. Per superar l'assignatura ha de treure com a mínim un 5.


SEGONA CONVOCATÒRIA

Aquells alumnes que no superin el mínim de 4 punts en alguna de les avaluacions anteriorment esmentades hauran de presentar-se a segona convocatòria d'aquestes parts. Es mantindrà les parts aprovades amb la nota obtinguda en primera convocatòria.

Per superar l'assignatura ha de treure com a mínim un 5.


Bibliografia i recursos

Es trobaran a la Plataforma Virtual "Moodle". Cada professor generará la seva bibliografia i recursos en funció de la temática impartida.