Universitat Internacional de Catalunya

Mediació i Arbitratge

Mediació i Arbitratge
2
13390
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Reyes Alcón: ralcon@uic.es

Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.30 h a 13.30 h. En tot cas, s’ha d’enviar un missatge electrònic prèviament per concertar l’hora.

Presentació

L’assignatura Mediació i Arbitratge que preveu el Màster Universitari en Advocacia es basa en establir els fonaments sobre l’arbitratge com un mitjà de resolució de litigis sense acudir a la jurisdicció ordinària.

Requisits previs

No escau.

Objectius

L’objectiu fonamental d’aquesta assignatura és establir l’estratègia de resolució de conflictes juntament amb la negociació, la mediació i la conciliació dels casos que es tractaran a classe.

Competències

  • CA04 - Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
  • CA05 - Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l'advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
  • CA06 - Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l'activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l'assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
  • CA07 - Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la resoldre’ls, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
  • CA08 - Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l'assessorament jurídic.
  • CA09 - Conèixer i saber aplicar en la pràctica l'entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
  • CA10 - Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
  • CB07 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la tenir la capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
  • CB08 - Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne, a través de l’assignatura:

- És capaç de presentar a un client potencial totes les vies legals de solució possible del conflicte jurídic o del problema legal plantejat i, singularment, els mecanismes de resolució alternativa, o no judicial, de conflictes (en particular, mediació i arbitratge).

Continguts

• Fonaments d’enfocament estratègic per a la resolució de problemes legals i conflictes jurídics.

• Mecanismes alternatius al poder judicial per a la resolució de conflictes jurídics. En particular, mediació i arbitratge.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl Màster Universitari en Advocacia basa la seva metodologia en el “mètode del cas”, que consisteix a estudiar els supòsits i les problemàtiques reals que es tracten als despatxos. Els alumnes preparen i analitzen els casos, identifiquen els problemes i, de manera individual o grupal, un cop a classe, juntament amb el professor, busquen solucions i fan una posada en comú de les alternatives possibles per solucionar-los.

Amb el mètode del cas pretenem ajudar l’alumne a adquirir les principals habilitats d’un bon professional de l’advocacia, com són el raonament lògic, la facilitat d’expressió oral i el domini del llenguatge, entre d’altres.

El mòdul sobre Arbitratge consta de 2 ECTS, dels quals 20 hores són docència i 30 hores són un mínim que s’exigirà de treball a l’alumne i del qual serà avaluat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació es compon de dos paràmetres:

• Participació a classe: compta un 60% de la nota final.

• Prova escrita tipus test i cas pràctic: compta un 40% de la nota final.