Universitat Internacional de Catalunya

Immunologia

Immunologia
6
13486
2
Primer semestre
OB
ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran abans/després de classe. Per tal de resoldre dubtes fora del horari d’atenció, caldrà concertar una cita per correu electrònic.

Classes magistrals: Eva Quandt Herrera (equandt@uic.es)

Mètodes del cas: Rebeca Gutiérrez (rgutierrezc@uic.es), Víctor M Díaz Cortés (vmdiaz@uic.es)

Pràctiques de Laboratori: Evangelos Manousakis (emanousakis@uic.es)

Sessions de citologia/histologia: Gemma Manich Raventós (Gemma.Manich@uab.cat)

Presentació

La Immunologia és una assignatura obligatòria del grau de Ciències Biomèdiques. Introdueix l'alumne en l'estudi dels mecanismes de defensa (fisiològics i patològics) de l'organisme enfront microorganismes, toxines o antígens derivats del mal funcionament de les cèl·lules. Aquesta assignatura permet a l’alumne estudiar la interacció entre patògens i l'hoste a partir del coneixement dels components i funcions del sistema immunitari en condicions de salut i malaltia. A l'inici de l'assignatura, s'inclou un bloc sobre la composició i funcions de la sang, necessari per entendre el paper fonamental que aquest teixit juga en la resposta immune del cos humà.

Requisits previs

L'estudiant que cursa l’assignatura d'Immunologia ha de tenir una base important de microbiologia, bioquímica, genètica humana, biologia molecular, biologia cel·lular i patologia cel·lular i molecular. Aquestes habilitats d'aprenentatge estan incloses en les assignatures del primer curs del Grau en Biomedicina.

Objectius

 • Adquirir coneixements bàsics sobre la composició i funcions de la sang.
 • Identificar elements del sistema immune tant des d'un punt de vista estructural com a funcional, en condicions de salut i malaltia.
 • Entendre el paper homeostàtic de la sang i el sistema immunitari en el funcionament del cos humà.
 • Comprendre l'impacte del coneixement de la sang i del sistema immunitari en la millora de la salut humana, principalment pel que fa a la prevenció i el diagnòstic de les malalties, i al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • Aplicar els principis de la biologia cel·lular i molecular a l'estudi de l'estructura i funció del sistema immune en els estats de salut i malaltia.
 • Reconèixer els conceptes biològics bàsics i el llenguatge de les ciències biomèdiques.
 • Identificar i resoldre problemes.
 • Planificació i organització del treball.
 • Comunicació de dades científiques en diferents formats: presentacions orals, debats, “e-pòster", "graphical abstract", etc.
 • Cerca d'informació mitjançant eines d'internet relacionades amb la biomedicina i les ciències de la vida.
 • Seleccionar i gestionar la informació per respondre preguntes científiques.
 • Saber treballar individualment i en equip utilitzant el mètode científic: observació, hipòtesi, experimentació, anàlisi de resultats i conclusions.
 • CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CG10 - Saber treballar en un entorn multilingüe i multidisciplinari
 • CT3 - Saber comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

 • Conèixer i definir els components de la sang i les seves funcions.
 • Analitzar les característiques i diferències de resposta immune adaptativa i innata.
 • Establir la relació entre el patogen i el tipus de resposta immune de l'hoste: Via d'entrada, mecanismes de resposta, memòria i evasió.
 • Conèixer els principals trastorns del sistema immunitari: hipersensibilitat, malalties autoimmunes i immunodeficiències.
 • Conèixer el paper del sistema immune en situacions clíniques com el trasplantament d'òrgans o la immunologia tumoral.
 • Comprendre els mecanismes d'activació i regulació de la resposta immune cel·lular i humoral i la seva relació amb les malalties del sistema immunitari.
 • Aprendre sobre les tècniques de laboratori per a l'estudi de la sang i el sistema immunològic.
 • Conèixer la base teòrica de les eines immunològiques utilitzades en el laboratori de diagnosi i recerca.

Continguts

I. INTRODUCCIÓ

 1. Fisiologia de la sang

 2. Cèl·lules i òrgans del sistema immune [MC1]

 3. Breu història de la Immunologia

 4. Conceptes clau

 5. Desordres de la coagulació [MC2]

 6. Reconeixement i resposta

II. IMMUNITAT INNATA

 1. Components de la immunitat innata [MC3]

 2. Receptors i cèl·lules de la immunitat innata

 3. Mecanismes efectors de la resposta innata induïda

II. IMMUNITAT ADAPTATIVA

 1. Desenvolupament de limfòcits B i T [MC4]

 2. Receptors limfocitaris

 3. El Complex Principal d'Histocompatibilitat i la presentació d'Ag

 4. Tolerància [MC5]

 5. Activació i diferenciació de limfòcits T. Funcions efectores

 6. Activació i diferenciació de limfòcits B. Funcions efectores

 7. Immunitat de les mucoses

IV. MECANISMES DE RESPOSTA DAVANT DE VIRUS, BACTERIES, FONGS I PARÀSITS

V. VACUNES

VI. AUTOIMMUNIDA I TRASPLANTAMENT

 1. Autoimmunitat [MC6]

 2. Immunologia del trasplantament

VII. HIPERSENSIBILITATS [MC7]

VIII. IMMUNODEFICIÈNCIES

 1. Immunodeficiències primàries

 2. Immunodeficiències secundàries

IX. IMMUNITAT TUMORAL [MC8]

X. Recap: visió global d'una resposta immune

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals (CM): exposició durant 50+50 minuts d'un tema teòric per part del professor. Depenent del tema, es plantejaran diferents activitats per fomentar la participació dels estudiants que poden influir a la nota final de l'assignatura.

Mètodes del cas (MC): plantejament d’una situació real o imaginària. Els estudiants treballen en grups reduïts o en interacció activa amb el professor per respondre les preguntes formulades. Es poden utilitzar diverses estratègies d'aprenentatge que potenciïn la participació i la interacció dels estudiants. En aquestes classes es pot aprofundir en els temes tractats a les classes magistrals o aportar nous continguts. Els MC tenen la mateixa importància i el mateix pes de preguntes a l'examen final.

Pràctiques de Laboratori (PL): sessions pràctiques on es treballen tècniques experimentals relacionades amb el temari treballat a les classes teòriques. Es permeten canvis als grups de pràctiques sempre que sigui un canvi d'un estudiant per un altre. L'assistència és obligatòria i el contingut de les sessions pràctiques s'avaluarà el darrer dia de pràctiques i/o a l'examen final. L´idioma d´impartició de les PL serà l´anglès.

Educació virtual (EV): material on-line ubicat a la plataforma Moodle que l'estudiant pot consultar des de qualsevol ordinador, a qualsevol hora i que contribuirà a l'autoaprenentatge de conceptes relacionats amb l'assignatura. El material virtual forma part del contingut de l'assignatura i serà avaluat a l'examen final.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEstudiants a primera convocatòria:

 • Mètodes del cas: 15%. Corresponent a la valoració de lactivitat a laula.
 • Pràctiques de laboratori: 10%. Es farà un examen després de cada sessió de citologia/histologia i el darrer dia de les pràctiques de laboratori (totes les sessions són d'assistència obligatòria).
 • Examen parcial: 20%. Comprèn continguts tractats a les primeres classes magistrals i MCs (s'avisarà amb antelació). No allibereu matèria per a l'examen final.
 • Examen final: 55%. Aquest examen està format per una part corresponent a les classes magistrals (70% de les preguntes) i una part corresponent als MCs (30% de les preguntes). Cal treure una nota igual o superior a 4 a l'examen de MC perquè faci mitja ponderada amb la resta de l'examen.


Estudiants en segona convocatòria:

 • Examen i/o treball de pràctiques de laboratori: 10% (en cas que les haguessin suspès per manca d'assistència)
 • Examen final: 75%. Aquest examen està format per una part corresponent a les classes magistrals (70% de les preguntes) i una part corresponent als MCs (30% de les preguntes). Cal treure una nota igual o superior a 4 a l'examen de MC perquè faci mitja ponderada amb la resta de l'examen.
 • Mètodes del cas: 15% (la nota de MC corresponent a l'activitat a l'aula es guarda de cara a les convocatòries posteriors).
 • Aquestes condicions apliquen també els alumnes en quarta i sisena convocatòria.

 

Estudiants en tercera i cinquena convocatòria:

 • Examen parcial: 20%. La realització del parcial és optativa.
 • Examen final: 55% (si l'estudiant fa el parcial) o 75% (si es presenta únicament al final). Aquest examen està format per una part corresponent a les classes magistrals (70% de les preguntes) i una part corresponent als MCs (30% de les preguntes). Cal treure una nota igual o superior a 4 a l'examen de MC perquè faci mitja ponderada amb la resta de l'examen.
 • La nota de l'examen final farà mitja ponderada amb les qualificacions obtingudes a la primera convocatòria a la resta d'activitats (MCs i PL). Sempre que ho desitgin, els estudiants podran repetir l'assistència als MC i PL i obtenir una nova nota.

Aspectes generals que cal tenir en compte sobre el sistema d'avaluació:

1. A l'examen final caldrà obtenir una nota mínima de 5 (sobre 10) per fer mitjana ponderada amb la resta d'activitats (examen parcial, MCs i PL). L'assignatura s'aprova amb una nota mínima de 5 (sobre 10) a la mitjana ponderada de totes les activitats.

2. A l'examen final, caldrà obtenir una nota mínima de 4 a la part corresponent a les preguntes de MCs perquè faci mitjana amb la resta de l'examen i, per tant, per aprovar l'assignatura.

3. Els exàmens seran de tipus test amb 4 opcions de resposta, comptant +1 els encerts i –0.25 els errors.

4. Lexamen final podrà incloure una o diverses preguntes extra de desenvolupament.

5. El professor es reserva un 10% del total de la nota per considerar aportacions i participació (que inclou: aportació didees interessants, assistència a les metodologies no obligatòries i puntualitat en lassistència a classes i lliurament de tasques).

6. Assistència a classe:

 • L'assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però els assistents han de seguir les normes indicades pels docents.
  • Per optar al 100% de la nota corresponent a l'activitat a l'aula dels MCs, caldrà assistir i participar a 7 de les 8 sessions. Es pot, per tant, faltar a una sessió sense prejudici sobre la nota; a partir de la segona absència, s'aplicarà un factor corrector sobre la nota mitjana de la resta dels MCs (2 faltes = nota x 0.8; 3 faltes = nota x 0.7; 4 faltes = nota x 0.6; etc). Les faltes no seran justificables.
  • L´assistència a les pràctiques de laboratori és requisit per aprovar l´assignatura. L´expulsió d´un estudiant del laboratori comporta el suspens automàtic de l´assignatura. Caldrà assistir a TOTES les sessions de pràctiques per poder presentar-se a la primera convocatòria.

7. Lús indegut daparells electrònics com mòbils, tablets o ordinadors portàtils pot comportar lexpulsió de classe. Com a ús indegut s'entén l'enregistrament i/o la difusió d'imatges d'estudiants o professors durant les diferents classes, així com l'ús d'aquests dispositius amb fins lúdics i no educatius.

Bibliografia i recursos

Llibres:

 • Kuby Immunology. Owen, J., Punt, J., Stranford, S., & Jones, P. Macmillan Learning, 2018
 • Cellular and Molecular Immunology. Abbas, A. K., Lichtman, H., & Pillai, S. Elsevier, 2021
 • Janeway’s Immunobiology. Murphy, K. M., & Weaver, C. Garland Science/Taylor & Francis Group, LLC., 2017

 

Revistes científiques:

 • Frontiers in Immunology: https://www.frontiersin.org/journals/immunology
 • Nature Immunology: https://www.nature.com/ni/
 • Nature Reviews in Immunology: https://www.nature.com/nri/
 • Journal of Immunology: https://www.jimmunol.org/

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 15/01/2024 A09 16:00h
 • R1 23/01/2024 A09 14:00h