Universitat Internacional de Catalunya

Immunologia

Immunologia
6
13486
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els dubtes es resoldran sessions de tutoria presencials o per vídeotrucada. És necessari concertar cita prèvia per correu electrònic.

Sofía Pérez del Pulgar sperezdelpulgar@uic.es

Helena Muley: helenamuley@uic.es

Ester García: egarciap@uic.es

Víctor Manuel Díaz: vmdiaz@uic.es

Gemma Manich: gemma.manich@uab.cat

 

Presentació

La Immunologia és una assignatura obligatòria del grau de Biomedicina. Introdueix l'alumne en l'estudi dels mecanismes de defensa (fisiològics i patològics) de l'organisme enfront microorganismes, toxines o antígens derivats del mal funcionament de les cèl·lules. Aquesta assignatura permet a l’alumne estudiar la interacció entre patògens i l'hoste a partir del coneixement dels components i funcions del sistema immunitari en condicions de salut i malaltia. A l'inici de l'assignatura, s'inclou un bloc sobre la composició i funcions de la sang, necessari per entendre el paper fonamental que aquest teixit juga en la resposta immune del cos humà.

Requisits previs

L'estudiant que cursa l’assignatura d'Immunologia ha de tenir una base important de bioquímica, genètica humana, biologia molecular i biologia cel·lular. Aquestes habilitats d'aprenentatge estan incloses en les assignatures del primer curs del Grau en Biomedicina.

Objectius

 • Adquirir coneixements bàsics sobre la composició i funcions de la sang.
 • Identificar elements del sistema immune tant des d'un punt de vista estructural com a funcional, en condicions de salut i malaltia.
 • Entendre el paper homeostàtic de la sang i el sistema immunitari en el funcionament del cos humà.
 • Comprendre l'impacte del coneixement de la sang i del sistema immunitari en la millora de la salut humana, principalment pel que fa a la prevenció i el diagnòstic de les malalties, i al desenvolupament de noves estratègies terapèutiques.

Competències

 • Aplicar els principis de la biologia cel·lular i molecular a l'estudi de l'estructura i funció del sistema immune en els estats de salut i malaltia.
 • Reconèixer els conceptes biològics bàsics i el llenguatge de les ciències biomèdiques.
 • Identificar i resoldre problemes.
 • Planificació i organització del treball.
 • Comunicació de dades científiques en diferents formats: presentacions orals, debats, “e-pòster", "graphical abstract", etc.
 • Cerca d'informació mitjançant eines d'internet relacionades amb la biomedicina i les ciències de la vida.
 • Seleccionar i gestionar la informació per respondre preguntes científiques.
 • Saber treballar individualment i en equip utilitzant el mètode científic: observació, hipòtesi, experimentació, anàlisi de resultats i conclusions.

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer i definir els components de la sang i les seves funcions.
 • Analitzar les característiques i diferències de resposta immune adaptativa i innata.
 • Establir la relació entre el patogen i el tipus de resposta immune de l'hoste: Via d'entrada, mecanismes de resposta, memòria i evasió.
 • Conèixer els principals trastorns del sistema immunitari: hipersensibilitat, malalties autoimmunes i immunodeficiències.
 • Conèixer el paper del sistema immune en situacions clíniques com el trasplantament d'òrgans o la immunologia tumoral.
 • Comprendre els mecanismes d'activació i regulació de la resposta immune cel·lular i humoral i la seva relació amb les malalties del sistema immunitari.
 • Aprendre sobre les tècniques de laboratori per a l'estudi de la sang i el sistema immunològic.
 • Conèixer la base teòrica de les eines immunològiques utilitzades en el laboratori de diagnosi i recerca.

Continguts


 1. Descripció del pla d'estudis, bibliografia recomanada, organització de l'assignatura i avaluació.
 2. Què és la immunologia? Elements del sistema immunològic: òrgans, cèl·lules i molècules.
 3. Definició d'immunitat innata i adaptativa. Resposta immunitària humoral i cel·lular. Resposta inflamatòria.

 1. Les funcions de la sang i l’hemostàsia.
 2. Hematopoesi.
 3. Sang perifèrica: eritròcits, plaquetes i leucòcits (granulòcits, limfòcits i monòcits).

 1. Òrgans limfoides primaris: Timus (còrtex i medul·la; corpuscles de Hassal, cèl·lules reticulars epitelials). Medul·la òssia (teixit conjuntiu reticular, sinusoides medul·lars, macròfags medul·lars i cèl·lules mare hematopoètiques).
 2. Òrgans limfoides secundaris: ganglis limfàtics (estructura anatòmica, paracòrtex, vènules de l’endoteli alt [HEV], còrtex, fol·licles limfoides, centres germinals). Melsa (polpa blanca, polpa vermella, circulació esplènica). Teixit limfoide associat a la mucosa (MALT): amígdales, apèndix vermiforme, teixit limfoide associat a l'intestí (GALT).

 1. Mecanismes de defensa natural. Barreres físiques i químiques. Receptors de reconeixement de patrons (PRRs). Patrons moleculars associats a patògens (PAMP).
 2. Receptors de tipus Toll (TLR). L’inflamasoma. Proteïnes de fase aguda. El sistema del complement.
 3. Cèl·lules immunes innates: fagòcits (neutròfils i macròfags), basòfils, eosinòfils, mastòcits, cèl·lules NK.

 1. Citocines. Propietats. Acció autocrina, paracrina i endocrina. Receptors de citocines.
 2. Quimiocines. Acció quimiotàctica i
 3. Resposta inflamatòria. Migració de leucòcits al lloc d’infecció. Fagocitosi.
 4. Recirculació de limfòcits: rodament, activació, adhesió i migració a través de l'endoteli. Molècules d'adhesió.

 1. Cèl·lules de la immunitat adaptativa: limfòcits T, limfòcits B i cèl·lules presentadores d’antigen.
 2. Desenvolupament de limfòcits B i T.
 3. El sistema de l’MHC/HLA. Processament i presentació d’antígens.
 4. El receptor de cèl·lules T (TCR). El complex CD3. Restricció per MHC.
 5. El receptor de las células B (BCR) y los anticuerpos. Estructura de las inmunoglobulinas. Generación de diversidad en el repertorio de las inmunoglobulinas: reordenamiento de los genes de las inmunoglobulinas (recombinación somática).

 1. De la resposta innata a l’adaptativa.
 2. Activació de cèl·lules T. Interacció TCR, MHC i molècules accessòries.
 3. Cèl·lules T i B de memòria. Cèl·lules T efectores. Cèl·lules plasmàtiques.
 4. Mecanismes de citotoxicitat: perforina i granzim, limfotoxines i Fas-FasL.

 1. Activació de limfòcits B. Reconeixement d'antigen.
 2. Fol·licles limfoides i formació de centres germinals.
 3. Hipermutació somàtica. Canvi d'isotip dels anticossos. Funció efectora dels anticossos.

 1. Mecanismes de resposta immunitària contra virus, bacteris, fongs i paràsits.
 2. Mecanismes d'evasió.

 1. Hipersensibilitat: Concepte i tipus d’hipersensibilitat. Al·lèrgia. Receptors Fc.
 2. Autoimmunitat: Factors de predisposició. Mecanismes d’autoimmunitat. Malalties autoimmunes sistèmiques i òrgan-específiques.
 3. Trasplantament d'òrgans: Tipus de trasplantaments. Rebuig al trasplantament (hiperagut, agut i crònic). Prevenció del rebuig (immunosupressió i tolerància).

 1. Vacunes: Immunització passiva i activa. Adjuvants. Tipus de vacunes (inactivades, atenuades, conjugades, proteïnes recombinants, ADN i ARNm)
 2. Immunologia tumoral: Resposta immune anti-tumoral. Immunoteràpia enfront de tumors (Cèl·lules CAR-T).
 3. Immunodeficiències congènites i adquirides: Defectes de la immunitat innata i en la maduració i funció dels limfòcits. Infecció pel VIH i patogènesi de la SIDA.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals (CM): Exposició d'un tema teòric per part del professor (50 min). S'utilitza suport visual en format de presentació (Power Point o PDF) per acompanyar les explicacions. En funció del tema, es proposaran diferents activitats per afavorir la participació dels estudiants.

Mètodes del cas (MC): Discussió d'una situació real o imaginària. Els estudiants treballen en grups reduïts o de forma interactiva amb el professor per respondre les preguntes plantejades. El professor participa activament i, si cal, aporta nous coneixements. Es pot utilitzar diverses estratègies d'aprenentatge que potenciïn la participació i interacció dels alumnes: debat, presentacions curtes, jocs de rol, preguntes/respostes, "journal club", etc. En aquestes classes es pot aprofundir en els temes tractats en les classes magistrals o aportar nous continguts. Els MC tenen la mateixa importància i el mateix pes de preguntes en l'examen final.

Educació Virtual (EV): Material en línia situat a la plataforma Moodle que l'alumne pot consultar des de qualsevol ordinador, en qualsevol moment i que contribuirà a l'autoaprenentatge de conceptes relacionats amb la matèria. El material virtual forma part del contingut de l'assignatura i s'avaluarà en l'examen final.

Pràctiques de laboratori (PL): Sessions pràctiques on es treballen tècniques experimentals relacionades amb el temari treballat en les classes teòriques. Familiarització amb els recursos experimentals més comuns en un laboratori d'immunologia. L'assistència és obligatòria i el contingut de les sessions pràctiques s’avaluarà el darrer dia de pràctiques i/o en l’examen final.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaAlumnes en primera convocatòria:
 • Mètodes del cas, pràctiques de laboratori i participacióan classe: 20%
 • Examen parcial: 20% (optatiu)
 • Examen final: 60%

 

Alumnes en segona convocatòria:
 • Mètodes del cas: 20%
 • Examen final: 80%

 

Alumnes en convocatòries posteriors:
 • Mètodes del cas: 20% (es guarda, encara que si l'alumne ho desitja pot repetir la participació als MC i obtenir una nova qualificació)
 • Examen parcial: 20% (optatiu)
 • Examen final: 60% (si l'alumne també fa l’examen parcial) o 80% (si només es presenta el final)

 

Aspectes generals per tenir en compte sobre el sistema d'avaluació:

1)     A l'examen final, s'ha d'obtenir una nota mínima de 5 per poder fer una mitjana amb les notes de l’avaluació continuada (mètodes del cas, pràctiques de laboratori i examen parcial).

2)     Les proves seran tipus “test” amb 4 opcions de resposta, comptant +1 els encerts i -0.2 els errors.

3)     Un 20% de les preguntes dels exàmens podrien ser de conceptes que no s'hagin explicat directament a l'aula però que es trobin a la bibliografia recomanada, així com en articles discutits, premsa o material virtual.

4)     La participació a classe inclou: a) l'aportació d'idees interessants o la discussió de temes que ajudin a millorar la qualitat de la sessió, ja siguin classes magistrals o de mètodes de cas, i b) l’entrega puntual de tasques o exercicis.

5)     Assistència a classe:

 • Es recomana l'assistència regular a les classes de teoria (magistrals) i als mètodes del cas.
 • L'assistència a les classes magistrals no és obligatòria, però els assistents hauran de seguir les normes indicades pels docents.
 • L'assistència els mètodes del cas és opcional. Per poder ser avaluats d’aquesta part de l'assignatura és obligatori assistir a un mínim de 6 sessions i participar en les activitats proposades tal i com s’indicarà l'inici del curs.
 • L'assistència a les classes de pràctiques de laboratori és obligatòria. Els estudiants hauran de participar en els grups assignats. L'expulsió d'un estudiant del laboratori comporta el suspens automàtic de l'assignatura.

Important: L'ús indegut d'aparells electrònics com ara els dispositius mòbils, les "tablets" o els ordinadors portàtils pot comportar l'expulsió de l’aula. Com a ús indegut s'entén l'enregistrament i difusió d’imatges d’alumnes o professors durant les diferents classes, així com l'ús d'aquests dispositius amb finalitats recreatives i no educatives.

Bibliografia i recursos

Llibres

Janeway's Immunobiology. Kenneth Murphy & Casey Weaver. Garland Science, NY, 9th ed. (2016).

Cellular and Molecular Immunology. Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai. Saunders, 8th ed. (2014)

Basic Immunology: Functions and Disorders of the Immune System. Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai. Elsevier, 6th ed. (2019).

Kuby Immunology (with web support) by J.A. Owen, J. Punt, S. A. Stranford. W.H. Freeman Co., 7th ed. (2013).

 

Revistes científiques

Immunity

https://www.cell.com/immunity/home

Nature Immunology

https://www.nature.com/ni/

Journal of Immunology

https://www.jimmunol.org/

Frontiers in Immunology

https://www.frontiersin.org/journals/immunology

Advances in Immunology

https://www.elsevier.com/books/book-series/advances-in-immunology

https://www.sciencedirect.com/bookseries/advances-in-immunology

Annual Review of Immunology

https://www.annualreviews.org/journal/immunol

Current Opinion in Immunology

https://www.sciencedirect.com/journal/current-opinion-in-immunology

Nature Reviews in Immunology

https://www.nature.com/nri/

Trends in Immunology

https://www.cell.com/trends/immunology/home

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 14/01/2021 A21 16:00h