Universitat Internacional de Catalunya

Biomedicina Integrada III

Biomedicina Integrada III
3
13507
3
Segon semestre
OB
BIOMEDICINA INTEGRADA
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

L’assignatura Biomedicina Integrada III forma part d’un bloc de tres assignatures situades en el segon semestre dels tres primers cursos (Biomedicina Integrada I, II i III). Aquestes assignatures pretenen, com el seu nom indica, integrar els conceptes que s’han treballat a cada curs corresponent, resolent un problema bàsic, clínic o tècnic mitjançant la posada en comú dels conceptes que s’han rebut fins al moment. Cadascuna d’aquestes assignatures té una metodologia i unes activitats docents específiques. L’enfocament de Biomedicina Integrada III se centra a dominar de manera autònoma els aspectes pràctics del dia a dia del laboratori, ja sigui en la seva prèvia preparació i organització com in situ. Per altra banda, els alumnes de cada curs de Biomedicina Integrada (I, II i III) interactuen entre si en comunicacions científiques en les que uns son ponents avaluadors i els altres membres avaluadors.

Requisits previs

Coneixements bàsics i generals en tècniques de bioquímica, biologia molecular i cel·lular, genètica i dinàmica de treball en laboratori.

Objectius

1) Treballar de manera autònoma amb tècniques de l’àmbit de la recerca biomèdica en grups reduïts, assimilant la realització d’un protocol en el laboratori de recerca.

2) Realitzar i mantenir la llibreta de laboratori.

3) Exposar i analitzar de manera crítica els resultats i problemes tècnics en format de seminari de grup. Discutir els resultats obtinguts sobre la base de la literatura prèvia.

4) Avaluar una comunicació científica realitzada per alumnat d’altres cursos.

 

Competències

• Integrar els conceptes bàsics relacionats amb el camp de la biomedicina tant a nivell teòric com experimental.
• Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi
• Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
• Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
• Desenvolupar l'habilitat d'anàlisi i síntesi
• Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.
• Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequada al moment.
• Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics.
• Ser capaç de treballar en equip.
• Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.

Resultats d'aprenentatge

Els resultats d’aprenentatge que es requeriran a l’alumnat es vincularan amb les competències seleccionades en cada cas. Entre altres, l’alumnat:

• Integra els conceptes apresos durant el curs i és capaç de resumir i presentar els coneixements en diferents formats.

• Desenvolupa les competències genèriques bàsiques.

• Comprèn i tria els mètodes adequats per a la realització de pràctiques genètiques, moleculars i cel·lulars en el laboratori biomèdic.

• Integra els conceptes biomèdics per resoldre qüestions i problemes teòrics i pràctics relacionats amb les ciències de la salut.

• Comprèn i avalua amb esperit crític articles científics originals i de revisió en el camp de la biomedicina i és capaç de defensar els resultats davant d’un públic especialitzat.

Continguts

- Preparació de tècniques de laboratori (protocols, solucions, reactius, bioseguretat en el laboratori) i planificació d’aquestes al llarg de la sessió i de les diverses setmanes.

- Execució autònoma dels experiments, on el professorat supervisarà l’alumnat, com a observador, intervenint únicament quan sigui estrictament necessari.

- Realització de la llibreta de laboratori seguint els coneixements ja adquirits amb anterioritat.

- Presentació de resultats i discussió de problemes tècnics.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaSeminaris. Sessions de preparació de les pràctiques: en aquestes sessions els alumnes dissenyaran i organitzaran de manera autònoma els experiments que portaran a terme i es familiaritzaran amb càlculs, el material corresponent i el seu ús.

Pràctiques de laboratori: l’alumnat executarà la pràctica que s’ha preparat prèviament, en grups reduïts i sota la supervisió del professorat. El professorat vetllarà per la seguretat de l’alumnat mentre que serà el responsable de la correcta execució del protocol definit. L’ús de la bata és obligatori.

Al final de l’assignatura es farà una exposició en la qual es presentaran els resultats i es discutirà el treball realitzat.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl total de la nota es calcularà sobre la base de les ponderacions següents:

Alumnat en primera convocatòria:

 1) Resultats experimentals: 50%. Aquesta nota serà la mitjana dels resultats de les pràctiques. Per aprovar l'assignatura és obligatori treure un 4 de mitjana.

 2) Presentació de resultats i discussió: 20%. La presentació inclourà resultats així com problemes tècnics relacionats amb aquestes pràctiques.

 3) Llibreta de laboratori: 20%. La llibreta serà avaluada pel professor en qualsevol moment durant l'assignatura o al final de la mateixa.

 4) Peer evaluation: 10%. Els estudiants avaluaran altres companys mentre fan una comunicació científica. El professor avaluarà el criteri avaluador de l'estudiant.

 El professorat es reserva fins a un 10% de la nota per ser concedida per arguments subjectius com ara: implicació, participació, respecte a les normes bàsiques, etc.

 Alumnat en segona convocatòria: realitzaran un simulacre d'una de les pràctiques realitzades durant l'assignatura amb el material proporcionat. A més, explicaran detalladament la base de la tècnica i el protocol a seguir que s'hagi definit i explicat durant les pràctiques. Els estudiants de segona convocatòria tindran l'oportunitat de reescriure la llibreta en cas que aquesta hagi quedat suspesa. La nota màxima a què es pot optar a la segona convocatòria és de 7.

 

Punts generals que cal tenir en compte sobre el sistema d’avaluació:

1) L’assistència a les pràctiques és obligatòria. La no assistència a algunes de les sessions s’haurà de justificar per raó de força major i s’estudiarà individualment per part del professorat.

2) L'assistència als seminaris no és obligatòria. No obstant, és altament recomanable ja que aquestes sessions és on es dissenyen i preparen els experiments a realitzar a les sessions pràctiques. Es valorarà positivament a l'avaluació final l'assistència i participació a classe. 

3) L’expulsió d’un alumne de l’aula de laboratori significarà el suspens automàtic de l’assignatura.

4) L’ús indegut d’aparells electrònics, com mòbils, tauletes o ordinadors portàtils, pot comportar l’expulsió de classe. Com a ús indegut s’entén l’enregistrament i la difusió tant de l’alumnat com del professorat durant les diferents sessions.

Bibliografia i recursos

La bibliografia serà específica per a cada pràctica i s'indicarà en la sessió corresponent.