Universitat Internacional de Catalunya

Habilitats Terapèutiques del Psicòleg General Sanitari

Habilitats Terapèutiques del Psicòleg General Sanitari
6
14680
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Cal enviar missatge electrònic a cada professor si cal una tutoria personalitzada.

Presentació

El psicòleg general sanitari ha de comptar amb diferents habilitats i competències per poder exercir la seva feina en les diferents situacions que se li presentaran. Per això aquesta assignatura pretén oferir classes magistrals amb eines i aplicabilitat, així com sessions en grups més reduïts per poder posar en pràctica in situ tot el que s’ha après.

Objectius

En completar les assignatures d’aquesta matèria, l’alumne/a ha de ser capaç de:

 

 • Dominar les tècniques d’entrevista i de creació d’enllaç terapèutic des de diferents models terapèutics.
 • Mostrar les habilitats necessàries en el maneig de les emocions i en la comunicació interpersonal empàtica, afectiva i responsable amb altres professionals, amb els pacients i els cuidadors en els diferents moments del procés terapèutic des de l’avaluació fins a l’alta.
 • Utilitzar estratègies d’afrontament adequades als diferents problemes que puguin sorgir en els diferents contextos generats en la seva àrea d’estudi.
 • Desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar mecanismes per aconseguir la igualtat real, eludint interpretacions parcials i discriminatòries.
 • Identificar estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l’equitat i el respecte als drets humans.
 • Promoure situacions i entorns inclusius per al desenvolupament sostenible, creant contextos eficaços, responsables i inclusius a tots els nivells.
 • Aplicar les obligacions deontològiques que regeixen les intervencions.
 • Utilitzar les habilitats per treballar en equip i grups multidisciplinaris.
 • Reconèixer els problemes derivats de la mateixa professió que poden afectar el terapeuta.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • CE11 - Conèixer les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • CE3 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • CE4 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • CE5 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CE6 - Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • CE9 - Desenvolupar la tasca des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable.
 • CG1 - Utilitzar les tecnologies avantguardistes de la informació i la comunicació en l'acompliment professional en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG2 - Ser capaç de formular hipòtesis de treball en recerca i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic en l’àmbit clínic i sanitari.
 • CG3 - Planificar la feina des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG4 - Saber treballar i interactuar en grups multidisciplinaris en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT1 - Avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar mecanismes per a l'assoliment de la igualtat real eludint interpretacions parcials i discriminatòries en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT2 - Aplicar estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT3 - Demostrar un compromís ètic i professional pel que fa a les responsabilitats cíviques i socials, especialment pel que fa a la igualtat entre les persones i el respecte a la diversitat en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT6 - Generar de manera eficaç entorns inclusius per al desenvolupament sostenible a tots els nivells en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT7 - Mostrar capacitat crítica per valorar tant la feina pròpia com la d'altres professionals utilitzant les fonts d'informació clínica.
 • CT8 - Identificar les limitacions personals i professionals pròpies en l'exercici de la seva professió.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

En completar les assignatures d’aquesta matèria, l’alumne/a ha de ser capaç de:

 

 • Dominar les tècniques d’entrevista i de creació d’enllaç terapèutic des de diferents models terapèutics.
 • Mostrar les habilitats necessàries en el maneig de les emocions i en la comunicació interpersonal empàtica, afectiva i responsable amb altres professionals, amb els pacients i els cuidadors en els diferents moments del procés terapèutic des de l’avaluació fins a l’alta.
 • Utilitzar estratègies d’afrontament adequades als diferents problemes que puguin sorgir en els diferents contextos generats en la seva àrea d’estudi.
 • Desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar mecanismes per aconseguir la igualtat real, eludint interpretacions parcials i discriminatòries.
 • Identificar estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l’equitat i el respecte als drets humans.
 • Promoure situacions i entorns inclusius per al desenvolupament sostenible, creant contextos eficaços, responsables i inclusius a tots els nivells.
 • Aplicar les obligacions deontològiques que regeixen les intervencions.
 • Utilitzar les habilitats per treballar en equip i grups multidisciplinaris.
 • Reconèixer els problemes derivats de la mateixa professió que poden afectar el terapeuta.

Continguts

INTRODUCCIÓ ALS CONTINGUTS DE L’ASSIGNATURA I L’ECOE

MÒDUL DE TERÀPIES DE TERCERA GENERACIÓ (Clara Vila)

 1. EMDR

1.1. Introducció al trauma

1.2. Model EMDR

1.2.1. Teoria i principis bàsics

1.2. 2. Fases del tractament

1.3. Aplicacions clíniques de l’EMDR

1.3.1. Abordatge de diferents trastorns o dificultats

1.3.2. Aplicació a poblacions específiques

1.4. Formació i evidència científica

 

2. Teràpia basada en la mentalització

2.1. Concepte i desenvolupament de la capacitat de mentalització

2.2. Bases de la mentalització

2.3. Model terapèutic

2.3.1. Tècniques i eines de la teràpia de mentalització

2.3.2. Postura del terapeuta

2.3.3. Aplicacions clíniques en poblacions específiques (infantojuvenil, teràpia familiar...)

 

MÒDUL D’INTERVENCIÓ EN CRISI (Lola Collado)

1. Introducció a la psicologia d’emergències

1.1. Definició i conceptes relacionats

1.2. El psicòleg-psicòloga d’emergències. Rol i funcions

1.3. Àmbits d’aplicació

1.4. Marc legal i normatiu actual de la psicologia d’emergències a Espanya

1.5. Classificació victimològica i principals reaccions psicològiques

2. Principals tècniques d’intervenció psicològica en psicologia d’emergències

2.1. Primers auxilis psicològics

2.2. Tècniques de desmobilització psicològica

2.2.1. Tècniques per modificar l’activació fisiològica (Pràctica 1. Intervenció en crisi d’ansietat)

2.2.2. Tècniques per modificar l’activació cognitiva (Pràctica 2. Gestió de l’estat d’ànim)

2.2.3. Tècniques per modificar l’activació motora

2.3. La comunicació en emergències. Una estratègia d’intervenció

2.3.1. Tècniques de comunicació en emergències

2.3.2. Comunicació de males notícies (Pràctica 3. Desenvolupament d’un procediment per a la comunicació de males notícies)

3. Intervenció psicològica d’emergències en col·lectius vulnerables

3.1. Intervenció en crisi en infància i adolescència

3.2. Intervenció en crisi amb gent gran

3.3. Intervenció en crisi amb persones amb discapacitat

3.4. Intervenció en crisi amb persones amb malaltia mental

4. Gestió d’emergències en comportaments violents

4.1. Agitació vs. agressivitat

4.2. Com cal actuar amb una persona agitada

4.3. Com cal actuar amb una persona violenta

4.4. Pràctica relacionada amb aspectes com els límits, l’assertivitat, la modificació de conducta, la transferència i contratransferència (contagi emocional)

5. Intervenció en crisi en víctimes de violència de gènere

5.1. El cicle de la violència

5.2. Habilitats i coneixements per a la intervenció amb víctimes de maltractaments

5.3. Protocol d’intervenció

6. Intervenció psicològica en crisis suïcides

6.1. Mites vs. realitat

6.2. La conducta suïcida

6.3. Estadis i fases de la conducta suïcida

6.4. Intervenció psicològica en temptativa suïcida

6.4.1. Avaluació de la conducta suïcida

6.4.2. Protocol d’intervenció

6.5. Actuació sobre la conducta suïcida per telèfon

6.6. Pràctica. Avaluació vinculada a mitjà termini (consulta)

6.7. Pràctica. Role-playing de conducta suïcida per telèfon

7. Intervenció psicològica en intervinents de primera resposta

7.1. Definició i conceptes relacionats

7.2. Característiques i necessitats dels intervinents de primera resposta

7.3. Intervenció psicològica després de l’emergència

8. L’autocura de l’intervinent

8.1. Neurofisiologia de l’activació i el pensament

8. 2. Recursos i deficiències del terapeuta

8.3. Conseqüències a llarg termini de la intervenció en situacions crítiques

8.3.1. Fatiga per compassió

8.3.2. Traumatització vicària o secundària

8.3.3. Síndrome del burn-out

8.4. Introducció a l’autocura. Elaboració de destreses

8.5. Tècniques d’autocura postemergència 

8.6. Pràctica. Role-playing de sessió d’alt impacte emocional (abusos, violència, ideació suïcida)

 

MÒDUL DE COACHING ONTOLÒGIC (Mercè Moreno)

 1. Què és el coaching ontològic
 2. Què és l’ontologia del llenguatge
 3. Principis fonamentals de l’ontologia del llenguatge
 4. Postulats bàsics de l’ontologia del llenguatge
 5. Actes lingüístics bàsics segons l’ontologia del llenguatge: afirmacions, comandes, ofertes, promeses, declaracions/judici.
 6. Etapes d’intervenció del model de coaching ontològic

 

MÒDUL MODEL D’ANÀLISI TRANSACCIONAL (Mercè Moreno)

 1. Què és l’anàlisi transaccional
 2. Què aporta el model
 3. Eines de l’anàlisi transaccional: estats del jo, anàlisi funcional dels estats del jo, drivers, transaccions, jocs de poder, jocs psicològics i triangle dramàtic
 4. Guió de vida, mandats, redecisió
 5. El paper del contracte en intervencions terapèutiques segons el model AT

 

MÒDUL MODEL DISC (Mercè Moreno)

 1. Marc teòric del model DISC: els quatre quadrants
 2. Com som vistos conductualment: llenguatge verbal, llenguatge no verbal
 3. Relacions interpersonals
 4. Aproximacions comunicacionals i relacionals segons el model DISC
 5. Fortaleses i àrees de millora segons el nostre estil comunicacional i relacional

 

MÒDUL DE PSICOFARMACOLOGIA (Montse Pamias)

Repàs dels principals fàrmacs

REFERENT DE BENESTAR EMOCIONAL (Joan Guasch)

PART PRÀCTICA

 

INTERVENCIÓ EN EMERGÈNCIES (Xavier Savin)

Pràctica 1. Intervenció en crisi d’ansietat

Pràctica 2. Gestió de l’estat d’ànim

Pràctica 3. Desenvolupament d’un procediment per a la comunicació de notícies dolentes

Pràctica 4. Relacionada amb aspectes com els límits, l’assertivitat, la modificació de conducta, la transferència i contratransferència (contagi emocional)

 

PASSACIÓ DE TESTS I ELABORACIÓ D’INFORMES (Òscar Cervera)

- Passació de tests

-Redacció d'informes

 

MÒDUL D’HABILITATS TERAPÈUTIQUES (Marina Santamaría)

 1. PRESENTACIÓ
  Normativa, presentació participants, setting, presencia...
 2. HABILITATS NO VERBALS
  Dinàmiques
 3. LA PRIMERA ENTREVISTA
  Fitxa, vincle i aliança terapèutica, demanda, setting, roles plays…
 4. IDENTITAT TERAPEUTA I AUTOCURA
  Errors, transferencia i contratransferencia, estil terapèutic…
 5. MANEIG D’UN GRUP
  Tipus de grup, objectius, dinàmiques, feedback…
 6. TANCAMENT
  Sessió de devolució, sensacions en grup, aprenentatges, compromisos…

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologies docents

Activitats formatives

Classe magistral (CM)

(AD)

Aprenentatge col·laboratiu (AC)

(AS)

Mètode del cas (MC)

Aprenentatge autònom (AA)

Aprenentatge autònom (AA)

(AE)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaModalitat totalment presencial a l’aula

L’avaluació consta de dues parts:

 1. Recopilació de l'après en classe amb reflexió personal que es corregirà amb rúbrica (60%)
 2. La realització d'un informe a partir de dades proporcionades (40%)