Universitat Internacional de Catalunya

Promoció i Prevenció a Psicologia de la Salut

Promoció i Prevenció a Psicologia de la Salut
6
14684
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

Tradicionalment, la psicologia s’ha associat amb una mirada enfocada únicament a la malaltia i el diagnòstic. L’assignatura Promoció i Prevenció en Psicologia de la Salut pretén formar l’alumne en una mirada holística i integral sobre la salut mental. L’alumne adquirirà coneixements sobre la prevenció i promoció de la salut, així com les eines necessàries per dissenyar intervencions professionals i de qualitat per al seu futur exercici professional com a psicòleg.

Objectius

General

L’objectiu general de l’assignatura és que l’alumne sigui capaç d’integrar una mirada des de la promoció i la prevenció de la salut mental, així com ser capaç de dissenyar i integrar solucions tecnològiques per a la seva intervenció.

 

Específics

 • Detectar i reconèixer problemàtiques vinculades a la prevenció i promoció de la salut mental, atenent les diferències individuals i contextuals concretes.
 • Que l’alumne sigui capaç de dissenyar intervencions innovadores per donar solució a fenòmens vinculats amb la promoció i la prevenció de la salut mental.
 • Informar-se sobre models teòrics existents vinculats a la promoció i prevenció de la salut mental individual i comunitària.
 • Desenvolupar un esperit crític sobre les metodologies i els nous models d’atenció basats en la innovació i la tecnologia (realitat virtual, telepsicologia, aplicacions de jocs seriosos, robòtica i intel·ligència artificial) i saber-los aplicar a àmbits propis de la psicologia sanitària.

 

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el qual tinguin cabuda els components biopsicosocials, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • CE11 - Conèixer les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • CE13 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE14 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE16 - Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se’n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut en diversos contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE18 - Dissenyar, desenvolupar i si és el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents aplicant-ho a diferents contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE2 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant l’exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CE21 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.
 • CE5 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CE9 - Desenvolupar la tasca des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable.
 • CG1 - Utilitzar les tecnologies avantguardistes de la informació i la comunicació en l'acompliment professional en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG2 - Ser capaç de formular hipòtesis de treball en recerca i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic en l’àmbit clínic i sanitari.
 • CG3 - Planificar la feina des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG4 - Saber treballar i interactuar en grups multidisciplinaris en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT2 - Aplicar estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT3 - Demostrar un compromís ètic i professional pel que fa a les responsabilitats cíviques i socials, especialment pel que fa a la igualtat entre les persones i el respecte a la diversitat en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT4 - Relacionar coneixements d'una manera crítica, sintètica i rigorosa en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT5 - Analitzar la feina feta de manera crítica i constructiva valorant els punts forts i febles en l'exercici de la seva professió.
 • CT6 - Generar de manera eficaç entorns inclusius per al desenvolupament sostenible a tots els nivells en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT8 - Identificar les limitacions personals i professionals pròpies en l'exercici de la seva professió.
 • CT9 - Integrar els coneixements i avenços de la psicologia clínica en l'exercici de la seva professió.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

 • Descriure els orígens i la perspectiva salutogènica en promoció de la salut.
 • Atendre les dificultats individuals, relacionals i contextuals, així com les diferents problemàtiques que poden aparèixer en els diferents moments del cicle vital tenint en compte la perspectiva de gènere.
 • Conèixer les intervencions de la psicologia positiva i altres models psicosocials apreciatius, interaccions i sistèmics per a la promoció en salut mental individual i comunitària.
 • Preveure el model d’intervenció interdisciplinar de la perspectiva salutogènica en la promoció de la salut.
 • Mantenir-se actualitzat sobre les metodologies i els nous models d’atenció basats en la innovació i la tecnologia (realitat virtual, telepsicologia, aplicacions de jocs seriosos, robòtica i intel·ligència artificial) i saber-los aplicar a àmbits propis de la psicologia sanitària.
 • Conèixer els principis de cocreació de solucions, la gamificació i el canvi de conducta i com cal emprar-los per innovar i dissenyar solucions tecnològiques.
 • Promoure situacions i entorns inclusius per al desenvolupament sostenible, creant contextos eficaços, responsables i inclusius a tots els nivells.
 • Dissenyar programes psicoeducatius tenint en compte la perspectiva de gènere en problemàtica associada al cicle vital
 • Aplicar tècniques d’intervenció en les diferents problemàtiques que apareixen al llarg del cicle vital.

 

Continguts

MÒDUL 1. INTRODUCCIÓ A LA PROMOCIÓ I PREVENCIÓ EN PSICOLOGIA DE LA SALUT

 Tema 1. Introducció a la psicologia de la salut (Claudia López, 18 hores)

1.1.1 La salut des d'una mirada integral

1.1.2 El context social actual: cultura del benestar i reptes culturals actuals

1.1.3 Models teòrics i nivells de prevenció i promoció de la salut psicològica

1.1.4 Aspectes indispensables en la intervenció: ètica i bones pràctiques, agents implicats i elements transculturals


Tema 2. Prevenció en psicologia de la salut

1.2.1 Les competències com a recurs: capital didentitat i capital psicològic

1.2.2 Factors transversals implicats: emoció, cognició, conducta i suport social

 

Tema 3. Promoció en psicologia de la salut

1.3.1 Tècniques cognitives per a la prevenció i promoció de la salut

1.3.2 Tècniques emocionals per a la prevenció i promoció de la salut

1.3.3 Tècniques conductuals per a la prevenció i promoció de la salut

 

Tema 1.4 Entrenament en intervencions relacionades amb la promoció i prevenció en psicologia

1.4.1 Entrenament en intervencions per a: autoestima, habilitats socials, gestió emocional

 

MÒDUL 2. ABORDATGES BIOPSICOSOCIALS

 Tema 2.1. Hormones i salut (Iris Crespo, 8 hores)

2.1.1. Introducció a la relació ment-cos: implicació de les hormones

2.1.2. Hormones i comportament

 

Tema 2.2. Hormones i maternitat (Carla Martos, 6 hores)

2.2.1 Introducció a la maternitat i paternitat

2.2.2 Fites i psicologia en embaràs i postpart

2.2.2.1. Vulnerabilitat psicològica

2.2.2.2. Constitució de l’aferrament

2.2.3 Aspectes clau en la relació de parella

 

MÒDUL 3. INTERVENCIONS DES DE LA PSICOLOGIA POSITIVA

Tema 3.1. Psicologia positiva i el perdó (María Fernández, 4 hores)

3.1.1. El perdó com a fortalesa del caràcter

3.1.2. Mesures d'avaluació del perdó

3.1.3 Intervencions per a la promoció del perdó: Model REACH.


Tema 3.2. Sentit de la vida (Iris Crespo, 4 hores)

3.2.1. El sentit de la vida com a mesura de prevenció i promoció de la salut

3.2.2. Intervenció i avaluació sobre el sentit de la vida

 

MÒDUL 4. SALUT DIGITAL I INNOVACIÓ TECNOLÒGICA

Tema 4.1. Salut digital en l’àmbit de l’atenció psicològica

4.1.1. Metodologies i nous models d’atenció basats en la innovació i la tecnologia

4.1.2. Marketplace de solucions tecnològiques per a la prevenció, promoció i atenció en salut mental i trastorns cognitius

4.1.3. L’aplicació del mètode científic per validar la tecnologia digital

4.1.4. Experiències i resultats de la recerca en salut digital i psicologia


Tema 4.2. Realitat virtual

4.2.1. Realitat virtual immersiva en trastorns d’ansietat, trastorns obsessius i trastorn per estrès posttraumàtic

4.2.2. Tecnologia eye-tracking i realitat virtual en trastorns de la conducta alimentària (TCA) i problemes d’imatge corporal

4.2.3. Realitat virtual en altres trastorns mentals i problemes psicosocials


Tema 4.3. Casos d’ús de la realitat virtual (RV) immersiva en neuropsicologia

4.3.1. RV aplicada a la covid persistent

4.3.2. RV aplicada als canvis cognitius associats a la quimioteràpia

4.3.3. RV aplicada a l’envelliment, el deteriorament cognitiu i la demència


Tema 4.4. Viure l’experiència immersiva sense ulleres

4.4.1. Projectes de RV en salut i d’atenció social

4.4.2. Demostració d’exercicis de benestar emocional, estimulació cognitiva i exercici físic

4.4.3. Taller d’ideació d’una intervenció terapèutica fent servir RV tipus CAVE


Tema 4.5. L’internet de les coses, la visió per ordinador, la intel·ligència artificial i les seves aplicacions en la psicologia

4.5.1. Aplicacions de l’internet de les coses per afavorir la promoció d’hàbits saludables

4.5.2. Aplicacions de la visió per ordinador i la intel·ligència artificial per a l’estimulació cognitiva


Tema 4.6. Serious games i gamificació

4.6.1. Serious games i aplicació en l’àmbit de la psicologia de l’envelliment (healthy aging, depressió tardana i deteriorament cognitiu). Importància del procés de disseny i desenvolupament tecnològic

4.6.2. Serious games i aplicació en l’àmbit de la psicologia infantil i juvenil. Promovent la regulació emocional mitjançant paradigmes de gamificació

4.6.3. Experiència pràctica en tecnologia de RV i gamificació (software enhance VR)


Tema 4.7. Plataformes digitals, telepsicologia i aplicacions

4.7.1. Avaluació computaritzada vs. avaluació tradicional

4.7.2. Telepsicologia i oportunitats/reptes en salut mental pública

4.7.3. Ecological momentary assessment

4.7.4. Experiències d’aplicació per a l’avaluació en salut mental (psiconexia)

4.7.5. Experiències d’aplicació per a la soledat no desitjada (“T’Activa”)

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaMetodologies docents

Activitats formatives

Classe magistral (CM)

(AD)

Aprenentatge col·laboratiu (AC)

(AS)

Mètode del cas (MC)

Aprenentatge autònom (AA)

Aprenentatge autònom (AA)

(AE)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaModalitat totalment presencial a l’aula

Lavaluació final de lassignatura consistirà en el disseny duna proposta dintervenció orientada a la promoció i/o prevenció de la salut en Psicologia.

 

1ª CONVOCATÒRIA

80% Exposició oral

 • 40% Treball en conjunt
  • La presentació oral tindrà una durada de 10 minuts en parella (5 minuts d'exposició en conjunt i 5 minuts de preguntes individuals).
  • L´exposició serà davant d?un jurat d´experts, els quals valoraran el treball a través d´una rúbrica d´avaluació específica.
 • 40% Exposició individual
  • Al torn de 5 minuts per a les preguntes, s'avaluarà l'exercici individual de l'estudiant.
  • L´exposició serà davant d´un jurat d´experts, els quals valoraran el treball a través d´una rúbrica d´avaluació específica.

20% Exposició gràfica (suport gràfic)

 • La presentació haurà d'estar suportada mitjançant un mitjà gràfic (pòster, PPT, flyer, cartell, etc.), que es mostrarà el mateix dia que l'exposició oral. Lobjectiu és que lalumne sigui capaç de presentar de manera gràfica i resumida els aspectes principals de la intervenció.
 • Es tindran en compte criteris de redacció i ortografia establerts.
 • La bibliografia utilitzada s'ha d'afegir seguint l'estil APA (7a edició).

 

Lavaluació del treball tindrà en compte tant el contingut com la forma del treball. Es demana a l'alumne que utilitzi un estil professional i adequat per a un treball de màster.

Important: Saprovarà lassignatura amb una mitjana mínima de 5 tenint en compte totes les parts avaluades. És a dir, per superar l‟assignatura, la mitjana ha d‟estar aprovada. Si en obtenir la mitjana ponderada, aquesta és inferior a 5, l'alumne estarà suspès i haurà de recuperar l'assignatura a la segona convocatòria.

 


2n CONVOCATÒRIA

Aquells alumnes que no obtinguin una nota mitjana igual o superior a 5 a la 1a convocatòria, hauran de presentar-se a la segona convocatòria. Aquesta consistirà en:

 • Tornar a presentar l'exposició oral de manera individual. Això constitueix el 100% de la nota de 2a convocatòria.
 • La nota dependrà únicament de lavaluació del jurat a través de la rúbrica davaluació específica.

 Important: A la segona convocatòria, l'alumne haurà de treure una nota suficient a l'examen perquè la mitjana ponderada sigui igual o superior a 5.

Les avaluacions finals, de 1a i 2a convocatòria, es faran sota una modalitat totalment presencial. Per aquest motiu, lassistència és obligatòria per realitzar la presentació del treball. No es faran excepcions ni hi haurà faltes justificades.

Bibliografia i recursos

De Witte, N. A. J., Joris, S., Van Assche, E., & Van Daele, T. (2021). Technological and Digital Interventions for Mental Health and Wellbeing: An Overview of Systematic Reviews. Frontiers in digital health, 3, 754337. https://doi.org/10.3389/fdgth.2021.754337 

González, C. (2012). Bésame mucho (nueva presentación). Grupo Planeta.

Gutman, L. (2020). La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Penguin Random House Grupo Editorial Argentina.

Insel, T. (2022). Healing: Our Path from Mental Illness to Mental Health. Penguin Press

Nelson, R.J. (2011). An introduction to behavioral endocrinology (4th ed.). Sinauer Associates.

Olza, I. (2017). Parir: El poder del parto (edición actualizada). Penguin Random House Grupo Editorial España.

Pallarés Molins, E. (2016). El perdón como fortaleza humana. Bilbao: Ediciones Mensajero

Pfaff, D. W., & Joels, M. (2016). Hormones, brain and behavior. Academic Press

Raczynski, J. & DiClemente, R. (1999). Handbook of Health Promotion and Disease Prevention. Springer.

Torous, J., Bucci, S., Bell, I. H., Kessing, L. V., Faurholt‐Jepsen, M., Whelan, P., & Firth, J. (2021). The growing field of digital psychiatry: current evidence and the future of apps, social media, chatbots, and virtual reality. World Psychiatry, 20(3), 318-335. doi: 10.1002/wps.20883

Worthington, E. L., Jr. (2020). An update of the REACH Forgiveness model: Psychoeducation in groups, do-it-yourself formats, couple enrichment, religious congregations, and as an adjunct to psychotherapy. In E. L. Worthington, Jr. & N. G. Wade (Eds.), Handbook of forgiveness (pp. 277–287). Routledge/Taylor & Francis Group.