Universitat Internacional de Catalunya

Intervenció en Adults

Intervenció en Adults
6
14686
1
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els alumnes tenen dret a tutories amb els docents. En cas de necessitar una tutoria, cal sol·licitar una cita prèvia a través del correu electrònic (amisiolek@uic.es).

Presentació

Intervenció en Adults consisteix en classes teoricopràctiques presencials en les quals s’imparteix la teoria i els models explicatius i s’integren, s’apliquen i es desenvolupen els coneixements, habilitats i actituds adquirits durant les classes.

L’assignatura comprèn la part del diagnòstic i d’intervenció als trastorns de conducta alimentària, trastorns de personalitat i neuropsicologia. Engloba coneixements teòrics sobre els trastorns i pràctics sobre l’aplicació del diagnòstic i el tractament des de diverses perspectives terapèutiques.

Requisits previs

No hi ha requisits previs per matricular-se a l’assignatura. Això no obstant, es donen per adquirits els coneixements de les matèries següents: Psicopatologia, Procediments Generals d’Avaluació en Psicologia Clínica, Psicologia Clínica i Tècniques d’Intervenció en Psicologia Clínica.

Castellà. Comprensió escrita en anglès alta que permeti llegir llibres i articles.

Hi ha lectures obligatòries i optatives en anglès, català i castellà.

Objectius

L’assignatura Intervenció en Adults té com a objectius principals obtenir una base teoricopràctica sobre el diagnòstic i la intervenció en els trastorns de conducta alimentària, trastorns de personalitat i neuropsicològics en adults. L’alumne reforçarà els coneixements de psicologia clínica i psicopatologia, comprendrà els models explicatius d’aquests trastorns, coneixerà les presentacions clíniques i aprendrà a reconèixer-los, diagnosticar-los, interpretar els resultats de les proves diagnòstics, preparar el pla de tractament i fer intervencions des de diferents perspectives psicoterapèutiques en la pràctica clínica.

A més, coneixerà quines són les teràpies amb evidència científica per a cadascun d’aquests trastorns.

A l’assignatura es posa èmfasi en el fet de saber com cal millorar la capacitat de regulació emocional del o la pacient per millorar-ne la capacitat de reflexionar, treballar l’aliança terapèutica i saber elaborar tractaments integradors, col·laboradors i multidisciplinaris.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • CE14 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE17 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
 • CE18 - Dissenyar, desenvolupar i si és el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents aplicant-ho a diferents contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE2 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant l’exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CE3 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • CE4 - Analitzar críticament i utilitzar les fonts d'informació clínica.
 • CE5 - Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'acompliment professional.
 • CG1 - Utilitzar les tecnologies avantguardistes de la informació i la comunicació en l'acompliment professional en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CG2 - Ser capaç de formular hipòtesis de treball en recerca i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic en l’àmbit clínic i sanitari.
 • CG3 - Planificar la feina des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT1 - Avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar mecanismes per a l'assoliment de la igualtat real eludint interpretacions parcials i discriminatòries en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT2 - Aplicar estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT4 - Relacionar coneixements d'una manera crítica, sintètica i rigorosa en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT5 - Analitzar la feina feta de manera crítica i constructiva valorant els punts forts i febles en l'exercici de la seva professió.
 • CT6 - Generar de manera eficaç entorns inclusius per al desenvolupament sostenible a tots els nivells en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT7 - Mostrar capacitat crítica per valorar tant la feina pròpia com la d'altres professionals utilitzant les fonts d'informació clínica.
 • CT8 - Identificar les limitacions personals i professionals pròpies en l'exercici de la seva professió.
 • CT9 - Integrar els coneixements i avenços de la psicologia clínica en l'exercici de la seva professió.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

En finalitzar l’assignatura, l’estudiant o estudianta sap reconèixer, diagnosticar, interpretar i tractar els diferents trastorns tractats a l’assignatura des de diferents perspectives psicoterapèutiques.

 

-       Sap analitzar històries i casos clínics per comprendre la problemàtica existent i poder resoldre les diferents situacions plantejades, a més de seleccionar i aplicar les principals tècniques d’avaluació i d’intervenció més efectives.

-       És capaç de comunicar els resultats de l’avaluació i el diagnòstic d’una manera empàtica, precisa i argumentada.

-       Sap plantejar un pla de tractament adequat als requeriments de cada cas.

-       Sap aplicar adequadament les estratègies i les tècniques d’intervenció per potenciar la motivació en el tractament dels pacients, així com resoldre les diferents situacions problemàtiques plantejades en el procés terapèutic.

Continguts

Els continguts de l’assignatura Intervenció en Adults són impartits per diversos professors i un coordinador.

Professorat

Alejandra Misiolek, coordinadora (amisiolek@uic.es)

Xero Gasol Morros

Maite Garolera

Raquel Cuevas

Jordi Ortiz

Sara Carrillo

 

Els continguts principals que es tracten a l’assignatura són els següents:

 

 1. Trastorns alimentaris, 16 hores. Alejandra Misiolek

 

 1. Diagnòstic

1.1. Descripció clínica dels trastorns alimentaris Introducció de casos clínics

1.2. Diagnòstic clínic i criteris diagnòstics segons el DSM-V. Breu explicació i treball pràctic amb els casos i amb el manual diagnòstic

1.2.1.      Anorèxia nerviosa

1.2.2.      Bulímia nerviosa

1.2.3.      Trastorn per afartament

1.2.4.      Anorèxia atípica

1.2.5.      Altres: el trastorn per evitació/restricció de la ingesta d’aliments, rumiació, pica, síndrome de la ingestió nocturna d’aliments

1.3. Qüestionaris diagnòstics

1.4. La imatge corporal i la dismòrfia corporal. Què és? D’on ve?

1.5. Epidemiologia. Factors de vulnerabilitat. Factors de risc. Perfil del pacient amb TCA. Models explicatius. El rol de la cultura

1.6. TCA com a punta de l’iceberg: què hi ha sota la conducta alimentària? Autoestima baixa, dificultats en les relacions, dificultats en el processament emocional, la identitat, etcètera

1.7. Entrevistes inicials per al diagnòstic i inici del tractament dels TCA, coses que cal tenir en compte

1.8. Comorbiditats: trastorns de la personalitat (clúster B), TDM, trastorn bipolar, distímia, TAG, TDAH, trastorn per consum de substàncies/dependència de substàncies

1.9. Els trastorns alimentaris com a problemes multidisciplinaris. Conseqüències mèdiques dels TCA i alteracions mèdiques que cal tenir en compte: obesitat, problemes cardiovasculars, del sistema nerviós, renals, hematològics, endocrinològics, gastrointestinals, dentals, musculoesquelètics, etcètera

 1. Tractament

2.1. Els tractaments psicoterapèutics d’aplicació actual, l’efectivitat dels quals té una base científica als TCA:

2.2.1.     Teràpia cognitivoconductual per als trastorns alimentaris (CBT)

2.2.2.     DBT (dialectical behavioural therapy o teràpia dialèctica conductual)

2.2.3.     Teràpia psicodinàmica i MBT-ED (mentalization-based therapy for eating disorders o teràpia basada en mentalització per als TCA)

2.2.4.     Teràpia familiar en adolescents i la importància de treballar amb les famílies

2.2.5.     Teràpia interpersonal

2.2.6.     Teràpia grupal

2.2.7.     Integració dels diferents models de treball segons les necessitats dels pacients. Treball clínic en dos nivells: la conducta (la superfície) i les emocions/traumes/relacions (el que hi ha a sota)

2.2. Treball multidisciplinari: aspectes mèdics, quan cal ingressar? Ajuda del nutricionista, psicofarmacologia, psicoeducació

2.3. Reptes clínics amb els pacients amb els trastorns alimentaris. Els cercles viciosos que es creen i dificulten la recuperació L’ambivalència i les altes taxes d’abandonament

2.4. Treball amb casos i role-playing

 

 1. Trastorns de personalitat, 14 hores. Xero Gasol Morros

 

 1. Formulació de la personalitat
 2. Què és un TP? Quins TP hi ha?
 3. Com es diagnostiquen els TP? Diagnòstic diferencial i dianes terapèutiques
 4. Evidència científica als TP i les psicoteràpies per als TP
 5. Aliança terapèutica als TP
 6. Intervencions específiques

6.1. Regulació emocional

6.2. TDC, teràpia dialecticoconductual

6.3. TBM, teràpia basada en la mentalització

6.4. TCA, teràpia cognitiva analítica

6.5. TFT, teràpia focalitzada en la transferència

6.6. Mindfulness i autocompassió

6.7. Intervenció en conductes suïcides

 1. Estudi de casos i role-playing

 

 1. Neuropsicologia, 30 hores

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes activitats docents són presencials. L’assistència no és obligatòria, però durant les classes presencials es fan exercicis d’avaluació continuada, l’aprovació dels quals és necessària per aprovar l’assignatura. Les activitats es fan en les dates indicades. La puntualitat és un requisit imprescindible per accedir a l’aula. Es nega accés a l’aula dels alumnes que facin tard.

 

Les activitats a l’aula consisteixen a fer tests a través de la plataforma Moodle, fer treballs en equip de preparació de casos i la seva presentació, role-playing d’intervencions psicològiques, elaboració de casos clínics de manera individual, etcètera.

 

Activitats formatives i programació

Pla de l’assignatura

Data

Durada

Requisits previs

Contingut

Activitats / avaluació

Trastorns alimentaris, Alejandra Misiolek

14.02.2024

2 hores

 

Introducció a l’assignatura Presentació de l’equip docent ¿?

Descripció clínica dels trastorns alimentaris Introducció de casos clínics

 

 

16.02.2024

2 hores

Revisió del diagnòstic dels TCA segons el DSM-V

 

Diagnòstic clínic i criteris diagnòstics segons el DSM-V. Breu explicació i treball pràctic amb els casos i amb el manual diagnòstic

-          Anorèxia nerviosa

-          Bulímia nerviosa

-          Trastorn per afartaments

-          Anorèxia atípica

-          Altres: el trastorn per evitació/restricció de la ingesta d’aliments, rumiació, pica, síndrome de la ingestió nocturna d’aliments

Qüestionaris diagnòstics:

SCOFF, EDA-5, ED-Q, ED 15, Clinical Impairment Assessment Questionnaire (CIA), Body Dysmorphic Disorder Examination (BDDE)

 

 

Avaluació continuada – test a l’aula

 

21.022024

2 hores

 

La imatge corporal i la dismòrfia corporal. Què és? D’on ve?

Epidemiologia. Factors de vulnerabilitat. Factors de risc. Perfil del pacient amb TCA. Models explicatius. El rol de la cultura (xerrada i debat).

TCA com a punta de l’iceberg: què hi ha sota la conducta alimentària? Autoestima baixa, dificultats en les relacions, dificultats en el processament emocional, la identitat, etcètera

Xerrada i debat

 

23.02.2024

2 hores

 

Entrevistes inicials per al diagnòstic, devolució i inici del tractament dels TCA, coses que cal tenir en compte. Exercici de role-playing.

Comorbiditats: trastorns de personalitat (clúster B), TDM, trastorn bipolar, distímia, TAG, TDAH, trastorn per consum de substàncies/dependència de substàncies.

Els trastorns alimentaris com a problemes multidisciplinaris. Conseqüències mèdiques dels TCA i alteracions mèdiques que cal tenir en compte: obesitat, problemes cardiovasculars, del sistema nerviós, renals, hematològics, endocrinològics, gastrointestinals, dentals, musculoesquelètics, etcètera (es comparteix amb els estudiants material escrit per a estudi addicional).

Treball multidisciplinari: aspectes mèdics, quan cal ingressar? Ajuda del nutricionista, psicofarmacologia, psicoeducació

 

Avaluació a l’aula Role-playing d’entrevistes inicials i devolució de diagnòstic.

Avaluació a casa – test d’autoavaluació sobre els aspectes mèdics per lliurar de manera virtual

 

01.03.2024

2 hores

 

Els tractaments psicoterapèutics d’aplicació actual, l’efectivitat dels quals té una base científica als TCA, part 1

Teràpia cognitivoconductual per als trastorns alimentaris (CBT)

DBT (dialectical behavioural therapy o teràpia dialèctica conductual)

Teràpia familiar en adolescents i la importància de treballar amb les famílies

Teràpia interpersonal

 

 

08.03.2024

2 hores

 

Els tractaments psicoterapèutics d’aplicació actual, l’efectivitat dels quals té una base científica als TCA, part 2

 

Teràpia psicodinàmica i MBT-ED (mentalization-based therapy for eating disorders o teràpia basada en mentalització per als TCA)

 

 

15/3/24

2 hores

 

Els tractaments psicoterapèutics d’aplicació actual, l’efectivitat dels quals té una base científica als TCA, part 3

 

Teràpia grupal

Integració dels diferents models de treball segons les necessitats dels pacients. Treball clínic en dos nivells: la conducta (la superfície) i les emocions/traumes/relacions (el que hi ha a sota)

Exemples de casos clínics

 

Treball dels casos clínics/role-playing sense avaluació

 

22.03.2024

2 hores

 

Reptes clínics amb els pacients amb els trastorns alimentaris. Els cercles viciosos que es creen i dificulten la recuperació L’ambivalència i les altes taxes d’abandonament

Xerrada i debat

Treball amb casos i role-playing

Avaluació continuada – treball amb casos fet a l’aula

 

 

Trastorns de personalitat, Xero Gasol

13.03.2024

2 hores

 

Què és un TP? Avaluació, diagnòstic i dianes terapèutiques

 

Part teòrica, visualització vídeos i activitats pràctiques

 

20.03.2024

4 hores

 

Evidència científica a les psicoteràpies per als TP

Teràpia dialecticoconductual (DBT) en els diferents contextos

Teràpia dialecticoconductual (DBT), regulació emocional

 

Casos clínics, visualització vídeos i activitats pràctiques

 

03.04.2024

4 hores

 

Teràpia basada en la mentalització (TBM)

Teràpia cognitivoanalítica (TCA)

Teràpia focalitzada en la transferència (TFT)

Mindfulness i autocompassió als TP

Intervenció en pacients suïcides

 

 

Part teòrica i pràctica

 

10.04.2024

4 hores

 

Aliança terapèutica als TP

Role-playing

Experiència terapèutica

 

Part teòrica i pràctica

 

Neuropsicologia

28.02.2024

2 hores

- Conèixer els principis del diagnòstic neuropsicològic

- Diagnòstic neuropsicològic

Part teòrica i pràctica

08.03.2024

4 hores

- Conèixer les principals síndromes neuropsicològiques i disfuncions de les funcions corticals superiors

- Coneixements bàsics per a un diagnòstic neuropsicològic

- Bases del disseny i la implementació de la rehabilitació neuropsicològica

- Rehabilitació neuropsicològica

- Neuropsicologia de l’envelliment

Part teòrica i pràctica

22.03.2024

4 hores

- Coneixements bàsics de l’avaluació neuropsicològica en persones adultes

Neuropsicologia del dany cerebral adquirit DCA (TCE, AVC, anòxia…)

Avaluació neuropsicològica del DCA I

Part teòrica i pràctica

12.04.2024

4 hores

Continguts del 22.03.2024

Avaluació neuropsicològica del DCA II

Rehabilitació neuropsicològica del DCA

Casos pràctics

Part teòrica i pràctica

17.04.2024

2 hores

 

Neuropsicologia de l’esquizofrènia i del trastorn bipolar

Part teòrica i pràctica

19/4/24

4 hores

 

- Neuropsicologia del quimiocervell

- Neuropsicologia del VIH

- Neuropsicologia de la covid persistent

- Avaluació neuropsicològica

- Rehabilitació neuropsicològica

- Casos clínics

Part teòrica i pràctica

17.05.2024

2 hores

 

Neuropsicologia de la depressió i ansietat (+ fibromiàlgia i altres entitats afins)

Part teòrica i pràctica

24.05.2024

4 hores

 

- Neuropsicologia de l’esclerosi múltiple

- Neuropsicologia de l’epilèpsia (primària i secundària)

- Avaluació neuropsicològica

- Rehabilitació neuropsicològica

- Casos clínics

Part teòrica i pràctica

31.05.2024

 

4 hores

Coneixements bàsics de demències i les seves diferents tipologies

- Neuropsicologia del deteriorament cognitiu lleu

- Neuropsicologia de les demències

- Neuropsicologia dels parkinsonismes

- Avaluació neuropsicològica

- Rehabilitació neuropsicològica

- Casos clínics

Part teòrica i pràctica

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació de l’assignatura consisteix en una avaluació continuada juntament amb un examen final. Les activitats efectuades a classe són el 30 % de la nota i l’examen final compta un 70 %. La nota de l’assignatura s’obté de la suma de les dues notes obtingudes.

Cal aprovar (mínim 5) ambdues parts per poder aprovar l’assignatura.

En cas de suspendre l’examen final, però tenir l’avaluació continuada aprovada, es desa la nota de l’avaluació continuada i es repeteix només l’examen final.

Per aprovar l’assignatura, cal obtenir una qualificació mínima de 5. Els criteris avaluatius són idèntics per a les dues convocatòries.

L’examen final consisteix en un examen de tipus test més preguntes obertes sobre els casos clínics. L’avaluació dels casos clínics es duu a terme mitjançant rúbriques avaluatives que homogeneïtzen els criteris avaluatius.

La menció matrícula d’honor reconeix l’excel·lència de l’estudiant i, per aconseguir-la, cal obtenir almenys un 9 a la nota i haver-ne destacat notòriament. La menció pot quedar deserta i no es concedeix en segona convocatòria.

Queda prohibit comunicar-se i copiar als exàmens, criteris que impliquen el suspens de l’assignatura.

No es poden canviar les dates dels dies de l’avaluació (ni continuada i convocatòries dels exàmens).

Les faltes d’ortografia o incorreccions gramaticals resten punts.