Universitat Internacional de Catalunya

Intervenció en Trastorns de la Personalitat

Intervenció en Trastorns de la Personalitat
3
14691
1
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Els alumnes poden contactar per correu electrònic tant amb la coordinadora de l’assignatura com amb el tutor. Les tutories poden ser en línia d’acord amb la disponibilitat del tutor i estudiant. L’estudiant és responsable de contactar amb el tutor per programar les tutories.

tribalta@fundacioorienta.com

btarragona@fundacioorienta.com

aicart@fundacioorienta.com

Presentació

Actualment, el trastorn límit de la personalitat (TLP) es considera el trastorn de la personalitat amb més impacte en l’àmbit sanitari per la gravetat clínica i la prevalença elevada. Es calcula que afecta entre l’1 i el 2 % de la població general i que pot afectar entre el 10 i el 20 % de tots els pacients psiquiàtrics.

L’assignatura Intervenció en Trastorns de la Personalitat proporciona els coneixements i els continguts necessaris per desenvolupar les competències teòriques, tècniques i pràctiques per dur a terme un bon diagnòstic. El contingut es basa en el fet que els alumnes puguin adquirir els coneixements bàsics en relació amb els diferents tractaments amb evidència científica en el tractament dels pacients amb TLP.

Les competències comprenen el diagnòstic diferencial del TLP en relació amb altres patologies psiquiàtriques, diagnòstics de trastorns comòrbids i l’aplicació de l’estratègia psicoterapèutica adequada en cada cas.

Requisits previs

No hi ha requisits previs per matricular-se a l’assignatura.

Objectius

L’especificitat d’aquesta assignatura té com a objectius principals reforçar i integrar els coneixements generals sobre el diagnòstic estructural de la personalitat. El diagnòstic estructural permet seleccionar el tipus de tractament més adequat incloent-hi el diagnòstic simptomàtic. I permet fer una estimació pronòstica en funció del nivell de gravetat.

El TLP és considerat un trastorn d’elevada complexitat diagnòstica i terapèutica. És per això que, per millorar el pronòstic de les persones que pateixen aquest trastorn, és clau poder dur a terme un diagnòstic precoç, identificar trastorns que interfereixen en la seva evolució i saber aplicar les estratègies bàsiques de les teràpies amb més evidència científica. 

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE1 - Adquirir, desenvolupar i posar en pràctica un concepte de salut integral, en el qual tinguin cabuda els components biopsicosocials, d'acord amb les directrius establertes per l'OMS.
 • CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • CE13 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica dels trastorns del comportament humà.
 • CE14 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE16 - Conèixer en profunditat els diferents models d'avaluació i intervenció en el camp de la Psicologia General Sanitària, així com les tècniques i procediments que se’n deriven per a l'abordatge dels trastorns del comportament i els factors psicològics associats amb els problemes de salut en diversos contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE17 - Planificar, realitzar i, si escau, supervisar el procés d'avaluació psicològica del comportament humà i dels factors psicològics associats amb els problemes de salut per establir-ne l'avaluació.
 • CE18 - Dissenyar, desenvolupar i si és el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents aplicant-ho a diferents contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE2 - Aplicar els fonaments de la bioètica i el mètode de deliberació en la pràctica professional, ajustant l’exercici com a professional sanitari al que disposa la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.
 • CE21 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.
 • CE3 - Mostrar habilitats de comunicació interpersonal i de maneig de les emocions adequades per a una interacció efectiva amb els pacients, familiars i cuidadors en els processos d'identificació del problema, avaluació, comunicació del diagnòstic i intervenció i seguiment psicològics.
 • CE7 - Formular hipòtesis de treball en recerca i recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic.
 • CE8 - Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari en diferents contextos i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • CE9 - Desenvolupar la tasca des de la perspectiva de la qualitat i la millora contínua, amb la capacitat autocrítica necessària per a un acompliment professional responsable.
 • CG4 - Saber treballar i interactuar en grups multidisciplinaris en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT1 - Avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar mecanismes per a l'assoliment de la igualtat real eludint interpretacions parcials i discriminatòries en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT2 - Aplicar estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT3 - Demostrar un compromís ètic i professional pel que fa a les responsabilitats cíviques i socials, especialment pel que fa a la igualtat entre les persones i el respecte a la diversitat en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT6 - Generar de manera eficaç entorns inclusius per al desenvolupament sostenible a tots els nivells en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT7 - Mostrar capacitat crítica per valorar tant la feina pròpia com la d'altres professionals utilitzant les fonts d'informació clínica.
 • CT8 - Identificar les limitacions personals i professionals pròpies en l'exercici de la seva professió.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

 • Conèixer en profunditat el funcionament de l’organització patològica de la personalitat i la seva relació amb els trastorns de l’enllaç.
 • Identificar els diferents tipus de trastorns de personalitat i els mecanismes de defensa.
 • Elaborar processos d’exploració, diagnòstic, hipòtesi i pla terapèutic dels trastorns de personalitat.
 • Conèixer els trastorns comòrbids més freqüents i el seu diagnòstic diferencial.
 • Utilitzar instruments eficaços d’aliança terapèutica amb el pacient i la família en els trastorns de personalitat.
 • Conduir adequadament les entrevistes individuals i familiars als trastorns de personalitat.
 • Conèixer les tàctiques, tècniques i estratègies per gestionar les situacions difícils, les autolesions i les crisis suïcides.
 • Reconèixer la contratransferència en entrevistes individuals i familiars en els trastorns de personalitat.
 • Poder fer indicacions terapèutiques adequades a diferents situacions clíniques en funció del pronòstic.
 • Tenir coneixement de les possibilitats d’aplicació de les diferents tècniques d’intervenció terapèutica en funció del perfil clínic en els trastorns de personalitat.

Continguts

 • Guia d’elaboració d’exploració, diagnòstic, hipòtesi i pla terapèutic dels trastorns de personalitat.
 • El trastorn de l’enllaç, les errades en la funció reflexiva i les relacions mitjançant dades patològiques al trastorn de personalitat.
 • Tipus específics de trastorns de personalitat.
 • Models terapèutics d’evidència científica als trastorns de personalitat.
 • La gestió de l’aliança terapèutica amb el pacient i la família en els trastorns de personalitat.
 • Guia d’elaboració d’hipòtesis que permetin conduir les entrevistes individuals i familiars als trastorns de personalitat.
 • Aspectes individuals, de parella i parentalitat als familiars de pacients afectes de trastorns de personalitat.
 • Elaboració d’un contracte terapèutic.
 • Tàctiques, tècniques i estratègies útils als pacients amb trastorn de personalitat.
 • Anàlisi de la transferència i contratransferència en entrevistes individuals i familiars en els trastorns de personalitat.
 • Tècniques de teràpia en xarxa i organitzatives en els trastorns de personalitat.

 

Classe 1         Benvinguda i inauguració, organització de l’assignatura, avaluació, introducció a l’organització patològica de la personalitat     Teresa Ribalta

Classe 2         Trastorn de l’enllaç, funció reflexiva i relació d’objecte i organització de dades patològiques     Teresa Ribalta

Classe 3         Mecanismes de defensa greus         Teresa Ribalta

Classe 4         Entrevista estructural                         Teresa Ribalta

Classe 5         Processos de consolidació de la difusió d’identitat i el paper de la família

Alfons Icart

Classe 6         Entrevistes diagnòstiques SCID i DIB-R. Revisió dels principals autoinformes, diagnòstic precoç a l’adolescència, STIPO R, IPOP               Brenda Tarragona

Classe 7         Comorbiditat del TLP amb TDAH i TUS, trastorns afectius i trastorns d’ansietat en infantojuvenil         Brenda Tarragona

Classe 8         Autolesions i crisis suïcides               Brenda Tarragona

Classe 9         Teràpies amb evidència científica DBT MBT             Teresa Ribalta

Classe 10       Teràpies amb evidència científica TFP                    Teresa Ribalta

Classe 11       Observació de supervisions especialitzades per a pacients amb organització patològica de la personalitat                 *Teresa Ribalta (coordinadora)

Classe 12       Observació de supervisions especialitzades per a pacients amb organització patològica de la personalitat                 *Teresa Ribalta (coordinadora)

Classe 13       Observació de supervisions especialitzades per a pacients amb organització patològica de la personalitat                 *Teresa Ribalta (coordinadora)

Classe 14       Observació de supervisions especialitzades per a pacients amb organització patològica de la personalitat                 *Teresa Ribalta (coordinadora)

Classe 15       Discussió de les supervisions, dubtes i pràctica clínica. Clausura                     Teresa Ribalta

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia inclou: activitat dirigida, supervisada i activitat autònoma.

Activitat dirigida:

 • Exposicions del professor amb diferents mitjans didàctics.
 • Observació de casos clínics a les supervisions, que es duen a terme en format en línia en connexió amb el professor Otto Kernberg, exdirector del PDI (Personality Disorders Institute) de Nova York o amb un professional certificat com a supervisor pel professor Kernberg amb més de quinze anys d’experiència. Aquesta activitat és obligatòria.
 • Dinàmiques de grup a classe.

Activitat supervisada:

 • Lectures orientades.
 • Tutories virtuals a petició de l’alumne amb els professors o el tutor.

Activitat autònoma:

 • Lectures.
 • Estudi personal i preparació per a l’examen final de l’assignatura.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació ha de reflectir que l’estudiant ha adquirit els coneixements i s’han assolit els objectius.

Elements d’avaluació:

Primera convocatòria

Activitat avaluativa 1: l’avaluació es duu a terme mitjançant un examen amb rúbriques avaluatives que homogeneïtzen els criteris avaluatius. Cal valorar els resultats de l’aprenentatge, incloent-hi ítems de coneixements, comprensió i aplicació. Aquesta activitat suposa un 70 % de la nota. Cal treure més de 5 per poder fer mitjana.

Activitat avaluativa 2: assistència i participació individual i en les dinàmiques dutes a terme en grup durant la classe. Participació oral i escrita. Assistència a les supervisions. Aquesta activitat suposa un 30 % de la nota. Han de presentar un resum de cada supervisió. La supervisió serà gravada i, en cas que justifiquin la no assistència, disposen duna setmana d’accés a la gravació per poder fer el resum. El resum ha de ser d’una extensió màxima d’un full DIN A4 en format Word amb mida A4, marges de 3 cm; lletra Arial 12; títols i subtítols en negreta; interlineat senzill; cal justificar.

Segona convocatòria

Cal repetir l’examen. La nota de l’activitat avaluativa 2 no cal repetir-la si està completada.

 

Aspectes de normativa importants

 • Les classes comencen puntualment i l’alumne no hi pot entrar un cop tancada la porta.
 • L’assistència a les classes no és obligatòria, però sí que es valora en positiu de cara a l’avaluació de l’assignatura, excepte en el cas de les supervisions, que sí que es tracta d’una activitat obligatòria.
 • Els treballs han de seguir el format APA.
 • Les faltes d’ortografia o incorreccions gramaticals als treballs o a l’examen final resten punts.
 • No es canvien les dates d’exàmens ni es repeteixen exàmens.
 • Si s’observa que un alumne copia en un examen, la penalització és la repetició de l’assignatura l’any següent. Es considera una falta molt greu.