Universitat Internacional de Catalunya

Intervenció en Situacions de Risc i Vulnerabilitat Social

Intervenció en Situacions de Risc i Vulnerabilitat Social
3
14692
1
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Durant tot el transcurs de l’assignatura, la coordinadora de l’assignatura està disponible per orientar l’estudiant perquè vagi integrant els diferents coneixements treballats mitjançant tutories o missatges electrònics.

L’adreça electrònica d’atenció és msantamaria@uic.es  

És imprescindible enviar un missatge electrònic sol·licitant una tutoria per poder acordar dia i hora per a la reunió.

El correu també es pot utilitzar per resoldre certs dubtes que puguin sorgir de manera puntual durant la formació.

Presentació

L’assignatura Intervenció en Situacions de Risc i Vulnerabilitat Social pretén que l’estudiant faci una aproximació a aquests contextos diferents.

 

L’assignatura es divideix en dos grans blocs:

 

Bloc 1. Diferents contextos de risc i de vulnerabilitat social. En aquest primer bloc es descriuen aquests diferents contextos, i s’hi pot aprofundir alhora que en les possibles estratègies d’intervenció. S’estudien els factors que intervenen com a causes i conseqüències i les diferents formes d’afrontament, tenint en compte el marc normatiu. Des d’una perspectiva pràctica s’estudia el disseny d’intervencions psicològiques en diferents contextos socials.

 

Bloc 2. Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social. S’aprofundeix en l’àmbit de la família, s’entra a entendre la infància com a etapa, la intervenció en situacions de risc i maltractament infantil, les diferents institucions que participen en la intervenció amb infància, famílies en situació de vulnerabilitat, casos de maltractament familiar i violència de gènere…

Requisits previs

No hi ha requisits previs per matricular-se a l’assignatura.

Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu principal que l’estudiant pugui entendre, integrar i potenciar els coneixements sobre els diferents contextos de risc i vulnerabilitat social, poder treballar en potenciar estratègies d’intervenció adequades a cada context, així com fomentar un pensament crític i reflexiu.

Competències/Resultats d’aprenentatge de la titulació

 • CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.
 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CE10 - Saber comunicar i comunicar-se amb altres professionals, i dominar les habilitats necessàries per al treball en equip i en grups multidisciplinaris.
 • CE11 - Conèixer les obligacions i responsabilitats del personal sanitari relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • CE12 - Conèixer en profunditat la naturalesa psicològica del comportament humà, així com els factors socials i biològics que poden afectar-lo.
 • CE14 - Conèixer en profunditat els factors psicosocials associats als problemes de salut i malaltia.
 • CE15 - Conèixer en profunditat els factors biològics i psicosocials associats als problemes de salut i malaltia, especialment els relacionats amb la salut mental.
 • CE18 - Dissenyar, desenvolupar i si és el cas supervisar i avaluar plans i programes d'intervenció psicològica, en funció de l'avaluació psicològica i de les variables individuals i socials concurrents aplicant-ho a diferents contextos (àmbit privat, atenció primària, àmbit comunitari i situacions de crisi i emergències).
 • CE21 - Realitzar activitats de promoció i d'educació per a la salut psicològica individual i comunitària.
 • CE6 - Redactar informes psicològics de manera adequada als destinataris.
 • CE8 - Conèixer el marc d'actuació del psicòleg general sanitari en diferents contextos i saber derivar al professional especialista corresponent.
 • CG4 - Saber treballar i interactuar en grups multidisciplinaris en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT1 - Avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar mecanismes per a l'assoliment de la igualtat real eludint interpretacions parcials i discriminatòries en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT2 - Aplicar estratègies per fomentar la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT3 - Demostrar un compromís ètic i professional pel que fa a les responsabilitats cíviques i socials, especialment pel que fa a la igualtat entre les persones i el respecte a la diversitat en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT4 - Relacionar coneixements d'una manera crítica, sintètica i rigorosa en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT6 - Generar de manera eficaç entorns inclusius per al desenvolupament sostenible a tots els nivells en l'àmbit clínic i sanitari.
 • CT7 - Mostrar capacitat crítica per valorar tant la feina pròpia com la d'altres professionals utilitzant les fonts d'informació clínica.
 • CT8 - Identificar les limitacions personals i professionals pròpies en l'exercici de la seva professió.
 • CT9 - Integrar els coneixements i avenços de la psicologia clínica en l'exercici de la seva professió.

Resultats d’aprenentatge de l’assignatura

En finalitzar l’assignatura, l’estudiant o estudianta ha de saber:

 

 • Identificar i comprendre en profunditat les diferents situacions de vulnerabilitat socioeconòmiques.
 • Identificar el perfil de grups pertanyents a contextos desfavorits, les necessitats, les característiques, els interessos, etcètera.
 • Analitzar i tenir en compte les diferents cultures i procedències de persones en situació d’emigració.
 • Aplicar els models d’intervenció i gestió especialitzats en situacions socials de vulnerabilitat.
 • Aplicar les tècniques d’intervenció en situacions de crisi, emergències i catàstrofes.
 • Demostrar habilitat en la intervenció i la gestió de població vulnerable.
 • Promoure situacions i entorns inclusius per al desenvolupament sostenible, creant contextos eficaços, responsables i inclusius a tots els nivells.
 • Conèixer les característiques de la funció o disfunció familiar en diferents contextos.
 • Adaptar la intervenció psicològica a les característiques de cada família i en el context social específic.
 • Conèixer la xarxa pública per a casos d’intervenció familiar en risc.
 • Disposar de recursos i estratègies adequades en intervenció familiar o infantil en situacions de risc.
 • Tenir coneixements avançats en intervenció sistèmica amb famílies multiproblemàtiques.
 • Elaborar informes psicològics apropiats i coherents amb la demanda dels destinataris.
 • Coneixements i habilitats que permetin avaluar les variables psicosocials més rellevants per comprendre la demanda i orientar la intervenció, especialment aquelles que tinguin a veure amb les circumstàncies biogràfiques i socioambientals dels i les consultants i les seves famílies.
 • Dissenyar propostes d’intervenció amb diferents col·lectius, tenint en compte els factors que poden incidir en situacions de risc i exclusió social.
 • Assenyalar les obligacions i responsabilitats relatives a la confidencialitat de la informació i de la protecció de dades personals dels pacients.
 • Reconèixer els principis que regeixen la mediació, així com l’estructura del procés i les tècniques utilitzades, valorant-ne la importància com a recurs.

Continguts

Els continguts de l’assignatura són impartits per dues docents, Marina Santamaria Garcia i Totón Agustina, i diferents experts de l’àmbit social. La coordinadora i els docents de l’assignatura donen suport individual als alumnes durant tot el procés formatiu.

Els continguts principals que es tracten a l’assignatura són els següents:

Bloc 1. Diferents contextos de risc i vulnerabilitat social

 • L’exclusió social. Conceptes, factors i afrontament
 • Estratègies d’intervenció social amb minories ètniques i culturals
 • Població migrant i processos d’inclusió/exclusió
 • Psicopatologia de la migració
 • Atenció a la població sense llar
 • Situacions de crisi, emergències i catàstrofes

Bloc 2. Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social

 • Infància, etapa susceptible de protecció
 • Intervenció en situacions de risc i maltractament infantil
 • Intervenció amb menors en situacions de risc greu o desemparament
 • Intervenció amb famílies en situació de vulnerabilitat
 • Intervenció en famílies amb situacions de violència de gènere
 • Mediació familiar

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura d’intervenció en risc i vulnerabilitat social és una assignatura optativa presencial del Màster General Sanitari. La metodologia d’ensenyament-aprenentatge s’agrupa en tres modalitats a través de les quals es treballen les competències de la matèria: treball presencial, treball dirigit i treball autònom.

a)    Treball presencial a l’aula física. Es combinen les classes expositives amb exercicis i dinàmiques a classe que afavoreixin la integració del coneixement i les competències.

 • Presentacions teòriques dels continguts bàsics de l’assignatura
 • Classes magistrals de diferents experts en la matèria
 • Estudi de casos de la pràctica clínica, a través de presentacions o material audiovisual
 • Plantejament freqüent de preguntes per fomentar una actitud activa i reflexiva per part de l’alumne
 • Treball en grups reduïts i presentació posterior al grup classe, o fòrum
 • Activitats de role-playing
 • Realització d’exercicis pràctics
 • Lectures obligatòries de la bibliografia recomanada

 

b)    Treball dirigit fora de l’aula. Inclou la lectura, reflexió i discussió de textos, material audiovisual i documentació clínica en la preparació de les classes o en l’aprofundiment dels continguts i les competències, i també en la resolució de casos en grup o individual.

 

c)     Treball autònom de l’estudiant. Inclou la lectura, reflexió i discussió de textos, material audiovisual i documentació clínica en la preparació de les classes o en l’aprofundiment dels continguts i les competències, i també en la resolució de casos en grup o individual.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaCada bloc serà avaluat amb diferents activitats, amb una ponderació màxima del 40 %. Així mateix, ponderen les exposicions, els estudis de casos, la valoració d’actituds i participació (20%). Perquè pugui fer mitjana aquest 40 % amb la resta, la mitjana ha d’estar aprovada.

La nota final de la matèria Intervenció en Situacions de Risc i Vulnerabilitat Social s’obté de la mitjana aritmètica resultant del 40 % de les activitats i la participació, conjuntament amb un examen final que val un 60 % (sempre que consti com a aprovat). L’examen tindrà dos parts: una de preguntes curtes i una altra sobre l’anàlisi de casos. 

En cas de suspendre l’examen final, l’estudiant ha de presentar-se a la segona convocatòria i fer un examen de recuperació.

 

Aspectes de normativa importants

Les classes comencen puntualment i l’alumne no hi pot entrar un cop tancada la porta.

L’assistència a les classes no és obligatòria, però sí que es valora en positiu de cara a l’avaluació de l’assignatura.

Els treballs han de seguir el format APA.

Les faltes d’ortografia o incorreccions gramaticals als treballs o a l’examen final resten punts.

No es canvien les dates d’exàmens ni es repeteixen exàmens.

Si s’observa que un alumne copia en un examen, la penalització és la repetició de l’assignatura l’any següent. Es considera una falta molt greu.