Universitat Internacional de Catalunya

Entrenament de Rehabilitació i Readaptació: Aspectes Metodològics

Entrenament de Rehabilitació i Readaptació: Aspectes Metodològics
8
15101
1
Anual
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Continguts

1. Antecedents relacionats amb l'exercici terapèutic, l'entrenament de rehabilitació i la readaptació esportiva.
2. Principis neuromusculars del moviment.
3. El control neuromuscular en el procés terapèutic i de readaptació com a base de l'adaptació neuromuscular.
4. Anàlisi de l'activació muscular i el seu rol en l'estabilització i desenvolupament del moviment.
5. Progressió del control neuromuscular cap a la coordinació neuromuscular.
6. Entrenament de Rehabilitació i Readaptació I, capacitats motrius: la força i la resistència cardiovascular i respiratòria com a base de l'adaptació motriu.
7. Entrenament de Rehabilitació i Readaptació II, capacitats neuromotrices: l'amplitud de moviment, l'equilibri i la capacitat de reacció.
8. Entrenament de Rehabilitació i Readaptació III, capacitats perceptiu-motrius: l'orientació espai – temporal – Coordinació neuromuscular.
9. Progressió de l'Entrenament de Rehabilitació cap a la Readaptació esportiva.