Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Professionals Externes

Pràctiques Professionals Externes
6
15105
1
Anual
PR
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Continguts

Tindran una càrrega acadèmica de 6 crèdits ECTS. El conjunt d'hores presencials en un centre professional serà de 75 hores presencials, les quals seran desenvolupades durant el segon semestre del curs. Les 75 hores restants per a completar aquesta assignatura seran dedicades al disseny de la planificació, programació i determinació de tasques del procés d'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació d'una situació clínica concreta.

1. Participació en l'execució de l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació en setting real.
2. Participació en el desenvolupament interdisciplinari de sessions clíniques.
3. Disseny de la planificació i programació de l'Entrenament de Rehabilitació i Readaptació.